Kıdem İhbar Tazminat Davası Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Kıdem İhbar Tazminat Davası Dilekçesi

…………………………..İŞ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONUSU : Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, davacının iş akdinin işverenlikçe sona erdirilmesine karşın ödenmeyen ……. Kıdem tazminatı (fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faiziyle) ……. İhbar tazminatı olmak üzere toplam ……. Tazminatın yasal faiziyle birlikte ödetilmesi istemidir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkilim, davalı şirkete ait …… ‘de kurulu bulunan işyerine ……. tarihinde girmiş ve iş akdinin işverenlikçe sona erdirildiği ……. tarihine kadar sürekli olarak çalışmıştır.

2-) İş akdinin feshi sırasında davacıya tazminatlarının en kısa sürede ödeneceği bildirilmiş ,ancak bugüne kadar ödenmediği gibi davacının sözlü başvurularına da olumlu yanıt verilmemiştir.

3-) Davalı işveren bu arada fabrikada bulunan mamul ve yarı mamul malları başka yerlere nakletmeye ve fabrikanın içini boşaltmaya başlamıştır. Bu nedenle davacının tazminatlarının ödetilmesi için mahkemeye başvurmak zorunda kalmış bulunmaktayız.

TEDBİR İSTEMİ : Emeklerinin karşılığı olan Kıdem ve İhbar tazminatlarını alamamak durumuyla karşı karşıya kalan davacı müvekkilin alacağının güvence altına alınabilmesi ve mağdur duruma düşmesinin önlenebilmesi için davalı işverenliğe ait … kayıtlı taşınmaz ile işyerinde bulunan menkul mallar üzerine İhtiyati Tedbir konulmasını istemek zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : İş Kanunu, HMK,ve ilgili diğer yasalar

HUKUKİ DELİLLER : Davacının işyeri özlük dosyası, ücret durumu, işverenlikte mevcut ödemeye ilişkin belgeler, iş akdi feshi tebliğ yazısı, tanıklar ve ilgili yasal deliller.

CEVAP SÜRESİ : 10 Gündür

SONUÇ VE İSTEM : Açıklanan nedenlerle delillerimizin toplanarak davamızın kabulü ile fazlaya ilişkin istem ve diğer dava haklarımız saklı kalmak üzere ……. Kıdem tazminatı(İş akdinin sona erdiği tarihten itibaren en yüksek mevduat faiziyle) ……. İhbar tazminatı, toplam ……. tazminatın yasal faizi ile birlikte davalı işverenlikten tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine, davacı müvekkilin tazminatlarının güvence altına alınabilmesi için işverenin yukarıda tapu kaydı bildirilen taşınmazıyla menkul malları üzerine İHTİYATİ TEDBİR konulmasına karar verilmesini talep ederiz. …./…./2012

EKİ: Vekaletname ve fesih yazısı. Davacı Vekili
Av

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat