Kira Uyarlama Davası Cevap Dilekçesi

Kira Uyarlama Davası Cevap Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         :Düplik dilekçemizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Kira uyarlama davası açmak için gereken şartlar;

– Sözleşmenin kurulmasından sonra ve sözleşmenin ifası esnasında ortaya çıkan olaylar olağanüstü ve objektif nitelikte olmalıdır. Uyarlama isteyen kişi değişen hal ve şartların meydana gelmesine kendisi sebep olmamalıdır.

– Değişen hal ve şartlar yüzünden edimler arasındaki denge aşırı ölçüde ve açık bir biçimde bozulmuş olmalıdır.

– Değişen hal ve şartlar önceden tahmin edilemeyen ve belirlenemeyen bir nitelikte olmalıdır. Ya da olaylar tahmin edilmekle birlikte bunların sonuçlarının ve sözleşmeye olan etkilerinin o derece ağır olacağı tahmin edilmemelidir.

– Edimler henüz ifa edilmemiş olmalıdır. Edimler kısmen ifa edilmişse ifa edilmeyen kısım için uyarlama istenebilir.

2. Davacının davası bu şartlardan hiçbirine dayanmamaktadır. Şöyle ki;

– Sözleşmenin ifası sırasında ortaya olağanüstü olaylar çıkmamıştır.

– Edimler arasındaki denge aşırı ölçüde ve açık biçimde bozulmamıştır.

– Önceden tahmin edilemeyen ve belirlenemeyen nitelikte hal ve şartlar değişmemiştir.

3. Taraflar geçmiş 1 sene içindeki döviz kur değişimlerini bilerek böyle bir sözleşme imzalamışlardır. Devam eden yıllarda da döviz kuru benzer standartta değişimler yaşamıştır. Bu durum önceden tahmin edilemeyen bir durum olmadığı gibi edimler arasındaki dengeyi aşırı şekilde sarsmamıştır.  

4. Hiçbir şekilde kabul anlamına gelmemek üzere davacı tarafın talep etmiş olduğu miktar fahiştir. Yapılacak keşifte mecurun halihazırdaki durumuna kiracı davalı müvekkilimce yapılan yatırımlar ile getirildiği ve bu değeri bizzat davalının meydana getirdiği göz ardı edilmemelidir. Davacı MK. 2’ye aykırı davranmakta ve haksız ve hukuki dayanaktan yoksun talepte bulunmaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER: 6570 s. K., TMK/1, 2, 4, TBK/344, 345 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarıda açıklanan ve Sayın Mahkemenin re’sen göreceği nedenlerle, Davanın reddi ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)