Amme Alacağına Dayalı Ödeme Emrinin İptali Karar Düzeltme Yürütmenin Durdurulması Dilekçesi

Amme Alacağına Dayalı Ödeme Emrinin İptali Karar Düzeltme Yürütmenin Durdurulması Dilekçesi

DANIŞTAY … DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

 … İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DOSYA NO                : …/… E., …/… K.

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Unvan, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                          : … İdare Mahkemesi’nin … nolu kararının Danıştay … Daire … Sayılı … tarihli onama kararının yapılacak KARAR DÜZELTME incelemesi ile BOZULMASI talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Temyiz Nedenleri

Öncelikle ödeme emri yasanın aradığı şart ve unsurları içermediğinden geçerli değildir ve iptali gerekmektedir. Anayasanın 40.maddesinde, “Devlet, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını ve süreleri belirtmek zorundadır.” hükmüne yer verilmiş olup, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58. maddesinde, ödeme emrine karşı 7 gün içinde dava açılacağı belirtilmiş, 55. maddesinde ise ödeme emrinde bulunması gereken hususlar sayılmakla birlikte, ödeme emrinin tebliği üzerine başvurulacak yargı veya makam belirtilmediği gibi başvuru süresi ile ilgili olarak da herhangi bir hükme yer verilmemiştir. Dava konusu ödeme emrinde ise borcun ödenme şekli ve ödenmemesi halinde yapılacak işlemler belirtilmiş, ödeme emrine karşı dava açılacak mahkeme belirlenmediği gibi dava açma süresine ilişkin olarak herhangi bir bilgiye de yer verilmemiştir.

Ecrimisil alacağının kesinleşebilmesi ve ödeme emri gönderilmesi için Ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin yükümlüye usule uygun olarak tebliğ edilmiş olması şarttır.

Tebligat Kanunu, Tebligat Tüzüğü, VUK m. 94. ve konu ile ilgili Danıştay kararlarında da tebligatın yükümlü dışında kimlere yapılabileceği açıkça kurala bağlanmıştır.

Müvekkilime tebliğ edildiği iddia olunan Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin tebliğ edildiği B. isimli şahıs yasada sayılan unsurların hiçbirini taşımamakta olup tebligatı müvekkilim adına almaya yetkili bir kişi değildir. Tebligatı alan şahsın müvekkilimle herhangi bir alakasının bulunmadığı gibi tebliğ zarfına o anda yükümlünün adreste bulunmadığı, bulunmayış nedeni de yazılmamış yani yasanın aradığı şartlar gerçekleşmemiştir. Ortada geçerli bir tebligatın varlığından söz edilemez.

Danıştay 3. Daire kararlarına göre “hukuken geçerli sayılmayan bir tebligatten dolayı amme alacağı kesinleşmiş sayılamaz”; dolayısıyla, kesinleşmemiş bir alacağa dayanılarak müvekkilime gönderilen ödeme emri mevzuata aykırıdır, iptali gerekmektedir.

Yürütmenin Durdurulması Talebi:

… tarihinde davalı idarece ödeme emrine dayanılarak haciz işlemi yapılmıştır. Yukarıda detaylı olarak izah olunduğu üzere alacak henüz kesinleşmiş değildir. Dolayısıyla kesinleşmemiş bir alacağa dayanılarak düzenlenen davaya konu ödeme emrine dayanılarak yapılan haciz mevzuat hükümlerine aykırı ve müvekkilimin haklarını da ihlal edici mahiyettedir. Söz konusu bedelin davalı idarece tahsil edilmesi müvekkilim yönünden telafisi güç zararlara sebebiyet verecektir.

Açıklanan nedenlerle mevzuata aykırılığı nedeniyle esasen iptali gereken ödeme emri ile tahsil işleminin devam etmemesi adına dosyamızın Yüksek Mahkemenizce incelenmesi sürecinde müvekkilimin zarar görmemesi adına öncelikle Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.

HUKUKİ SEBEPLER:Anayasa m. 40; 6183 s. K/55, 58; 213 s. K/94 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Öncelikle yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve telafisi imkansız zararlar meydana gelmesini önlemek adına yürütmenin durdurulması talebimizin kabulüne;

Açıklamaya çalıştığımız itirazlarımız dikkate alınarak … İdare Mahkemesi’nin … nolu kararının Danıştay … sayılı … tarihli onama kararının yapılacak KARAR DÜZELTME incelemesi neticesinde BOZULMASINA karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat