Hizmet Tespiti Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Hizmet Tespiti Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

… …. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                         : Ek bilirkişi raporu hakkında beyan ve itirazlarımızdır.

AÇIKLAMALAR

1. Sayın bilirkişi kök rapora karşı sunmuş olduğumuz beyan ve itirazlarımız üzerine, ek raporunda, davalının hizmetinin kesintisiz olduğunun kabulü halinde tespiti mümkün sürenin belirlenerek Sayın Mahkemenin takdirine sunulduğunu beyan etmiştir. Davalı müvekkilim tarafından yazılı belgeler sunulmuşken davacı tanık ifadelerinin bilirkişi raporuna dayanak olarak alınması doğru değildir. Bu sebeple Sayın Mahkemenin bilirkişi raporunun değerlendirilmesi ve hüküm oluşturması sırasında bu durumu göz önüne almasını talep ederiz.

2. Sayın Mahkemeye daha önce sunmuş olduğumuz cevap ve beyanlarımızda da belirttiğimiz gibi, davacının … ile… tarihleri arasında davalı müvekkil şirkette çalışması bulunmaktadır. Haklı bir nedeni bulunmaksızın işe gelmeyen davacının primleri … tarihine kadar davalı müvekkilce ödenmeye devam edilmiştir. Yazılı belgeler ile çalışma süreleri davalı müvekkil işveren tarafından ispatlanmışken, davacının sadece tanık beyanlarıyla davasını ispat edemeyeceği, aynı güçte belgelerle ispatlaması gerekir.

3. Davalı müvekkilim tarafından ihtarname, tutanak, izin defteri ve davacının imzasını içeren belgeler ile imzalı ücret tediye bordroları ibraz edilmiştir. Aynı zamanda işe giriş bildirgesinden de davacının davalı müvekkil şirkette çalışmaya başladığı tarih net olarak görülmektedir. Yazılı belgelerin varlığı halinde davacı tanıklarının beyanları bu belgelerle sabit olan durumun aksini ispatlamaya yeterli değildir. Yazılı belgelere göre çalışmasının kesintili olduğu karinedir ve karinenin aksinin aynı güçte belgelerle ispatlanması zorunludur. 

4. Davacı tanığı ….…yılında davalı işyerinde işe başladığını, davacının kendisi işe başladığında davalı şirkette çalışır olduğunu beyan etmiştir. Davacı tanığı ……… yılında davalı işyerinde işe başladığını, davacının kendisi işe başladığında davalı şirkette çalışır olduğunu beyan etmiştir. Halbuki davacı …. yılında …… işyeri sicil nolu işyerinde çalışmaktadır. Sigortalı hizmet dökümünde açıkça görülmektedir. Davacı …. tari­hinde ….. işyeri sicil nolu dahili davalı …’de çalışmaya başlamış olup, davalı müvekkil şirketteki çalışması …  tarihidir. Davacı tanıklarının ifadeleri hem birbirleriyle hem de kendi içlerinde çelişkilidir ve gerçeği yansıtmamaktadır.

5. Davalı tanığı  … yılında davalı işyerinde işe başladığını, davacının … yılında çalışmaya başladığını, davacının askere gitmeden önce çalıştığını beyan etmiştir. Davalı tanığı ….; davacının 1998 yılında çalıştığını, … yılında askere gittiğini, askerden geldikten sonra … yılında davalı şirkete girdiğini beyan etmiştir. Davacının askere gitmeden önce davalı müvekkil şirkette çalışmasının bulunmadığı sigortalı hizmet dökümünde açıkça görülmektedir. … tarihinde … işyeri sicil noludahili davalı ….deki işyerinden ayrılmış ve … tarihinde askere gitmiştir. Davalı tanıklarının askere gitmeden önce davacının çalıştığı yönündeki beyanları … işyeri sicil nolu dahili davalı …deki çalışmaları ile ilgilidir. Her iki davalı tanığının da davacının … yılında davalı müvekkil şirkette çalışmaya başladığı yönündeki ifadeleri tutarlı ve gerçeği yansıtır niteliktedir.

6. Davacının, sigorta bilgilerinin aksine, davalı müvekkil şirketteki çalışmasının …. tarihinden itibaren olduğu yönündeki haksız taleplerini, tanık beyanları dışında bir belge ile ispatlayamadığı görülmektedir. Herhangi bir yazılı belge olmadan salt tanık anlatımlarının hüküm kurmaya yeterli şekilde davayı sübuta erdirmediği çok açıktır.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklamaya çalıştığımız gibi; davacının çalışma süreleri işe giriş bildirgesi ve diğer yazılı belgelerle sabit olduğundan davacının haksız davasının reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat