İşçilik Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz Bozma Yönünde Ek Rapor Alınması Talebi

İşçilik Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz Bozma Yönünde Ek Rapor Alınması Talebi 

… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : … Tarihli bilirkişi raporuna karşı beyan ve itirazlarımızın sunulması ile hatalı kısımlar için ek rapor alınması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Bilirkişi raporu eksik ve hatalı olup Yargıtay’ın bozma sebeplerindeki eksiklikleri karşılar nitelikte değildir. Bordrolarda yazılı ücretten farklı bir ücret aldığını iddia eden davacı taraf, bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Davacının imzasını taşıyan hizmet akdinde, SGK kayıtlarında, imzalı ücret bordrolarında ve yine davacının imzasını havi ve davacı tarafça itiraz edilmeyen … tarihli İbranamede davacının brüt ücretinin … TL olduğu sabittir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca bordro aksi aynı yazılı bir belgeyle ispat edilmediği sürece kesin delil mahiyetinde olup yukarıda belirtilen ve tamamı davacının imzasını taşıyan belgeler de nazara alındığında işçinin ücreti yönünden yaptığı itirazların yersiz olduğu ve iddiasını ispat edemediği açıktır. Yalnızca tanık ifadeleri ile ispatın yeterli görülmediği sabit olmakla bu beyanlarda belirtilen ücretten yola çıkılarak bilirkişi raporundaki hesaba dayanak alınamayacağı tartışmasızdır.

2. ÜCRET KONUSUNDA TARAFLAR ARASINDA İHTİLAF BULUNMASINA RAĞMEN EMSAL ÜCRET ARAŞTIRMASI YAPILMAMIŞ OLMASI BOZMA SEBEBİ OLMUŞTUR. Dosyaya sunmuş olduğumuz belgelerde esasen ücret konusu sabit olmakla birlikte ücret konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunması halinde emsal ücret araştırması yapılarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Bu kapsamda; işçinin yaşı, eğitim durumu, meslekteki kıdemi, işyerindeki çalışma süresi ve yaptığı iş ile işyerinin özelliklerine göre ilgili meslek kuruluşlarından emsal ücret araştırması yapılmalıdır.

3. Davacı tarafın talebiyle İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanlığı’na yazılan müzekkere eksik ve hatalıdır. işçinin yaşı, eğitim durumu, meslekteki kıdemi, işyerindeki çalışma süresi ve yaptığı iş ile işyerinin özellikleri tam ve eksiksiz bir şekilde müzekkerede yer almamaktadır. Oysa bu kriterler gelecek olan cevabı etkileyecek önemli hususlardır. Bu sebeple de eksik ve hatalı bilgilerle verilen cevabın bilirkişi raporuna esas alınamaması gerekmektedir.

4. Talebimiz üzere tam ve eksiksiz bilgilerle İTO ve TÜROFED’e müzekkereler yazılmış olup verilen cevaplarda; TÜROFED …-… TL fiyat aralığı belirlemiş, İTO ise işverenle anlaşmasına bağlı olarak değişebildiği için maaş bordrosunun esas alınması gerektiğini belirtmiştir. Bu cevaplar fiili durumla birebir örtüşmektedir. Şöyle ki; davacının brüt ücretinin … TL olduğu bordrosuyla sabittir. İTO da davacının ücretinin bordrodaki kadar olacağını bildirmiştir. TÜROFED ise ortalama … – … TL diyerek yine fiili duruma yakın ortalama bir değer vermiştir.

Hem fiili durum, hem davacının aksi ancak aynı değerde yazılı belge ile ispatlanabilir bordrosu hem de iki kurumun cevabı birbiriyle örtüşürken Sayın Bilirkişinin eksik ve hatalı müzekkere sebebiyle cevabının sağlıklı bulunmadığı aşikar olan İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği yanıtının da hesaplamada yer alması ve ağırlığını oluşturması hatalı olmuştur.

5. Sayın Bilirkişi hesaplamada İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği’nin yanıtında belirtilen … – … TL, TÜROFED’in yanıtında belirtilen … – … TL’nin ortalamasını almıştır. Oysa İTO yanıtını ve bordroları dikkate almamıştır. Sayın Bilirkişinin hatalı ve eksik bilgiler sebebiyle sağlıklı olmayan İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği yanıtını dikkate almadan İTO ve TÜROFED yanıtına göre bir ortalama alması gerekirken bu şekilde hatalı hesaplamada bulunması sağlıksız bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Her şekilde İTO yanıtının da bu hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir.

Aynı zamanda İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği’ne yazılan müzekkerede net ya da brüt ücret olarak bir açıklama yapılmadığı gibi verilen yanıtta da bu anlaşılamamaktadır. Verilen diğer kurum yanıtları da dikkate alınırsa İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği’nin yanıtının net ücret olamayacağı da aşikardır.

Davacının bordrosu                         : … TL (brüt)

İTO                                                  : … TL (brüt)

TÜROFED                                      : … – … (net)

İstanbul Profesyonel Aşçılar Derneği         : … – … TL (brüt)

Makul olan hesaplama davacının bordrosu, İTO ve TÜROFED yanıtlarının ortalaması olacakken Sayın Bilirkişinin bu konudaki hatalı hesaplamalarına itiraz ediyoruz.

6. DAVACI TARAFA YAPILAN ÖDEMELER MAHSUP EDİLMEMİŞTİR.Davacıya tazminat karşılığı verilen BBB Bankası … Şubesinin … no’lu hesabına ait … no’lu …tarihli ….-TL bedelli çekin davacıya teşvik amaçlı prim olarak verildiği iddiası tamamen gerçek dışı olup tarafımızdan kabulü mümkün değildir. Dinlenen tanıkların beyanları görgüye dayalı olmayıp duyuma dayalı olup hatta bizzat davacıdan duydukları ve yönlendirilmeleri sonucudur. Yapılan ödemenin işçilik alacaklarına mı yoksa prime karşılık mı verildiği bu şekilde taraflı ve yönlendirilmiş tanık beyanları ile ispattan çok uzaktır. Sezon bitiminde gelecek sezon çalışıp çalışmayacağı belli olmayan bir işçiye maaşının katbekat fazlası teşvik primi verilmesi hayatın olağan akışına da aykırı bir durumdur.

Davacının Mevsimlik Çalışması

1. Mevsimlik işçi olarak çalıştığı ispat edilen davacının askıda geçen süreleri düşülmeksizin kıdem-ihbar tazminatı ile fazla mesai ve hafta tatili alacakları yönünden fazla hesaplama yapılmıştır. 

2. Davacı mevsimlik işçi olarak çalıştığı halde salt tanık ifadelerine dayanarak sürekli çalıştığının kabulü yerleşik Yargıtay kararlarına göre de hatalıdır.

3. Dava dosyasında, davacının yukarıda belirtilen mevsimlik çalışma haricinde çalışma yaptığını ispatlayan başkaca bir belge ve delil bulunmamasına rağmen karara dayanak olarak alınan Bilirkişi Raporunda davacının …-… tarihleri arasında sürekli çalıştığı kabul edilerek hesaplamanın yapılması sebebiyle davacının kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai ücretleri de hak edilenden fazla hesaplanmıştır. Son bilirkişi raporu da bu yanlış hesaplamanın devamı niteliğindedir.

Fazla Mesai Ve Hafta Tatili Ücreti Alacağı

Fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacakları 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Davalı vekilince zamanaşımı itirazında bulunulmuş ve hatta ıslah ile artırılan tutara ilişkin olarak … tarihli duruşmada da itirazımız yenilenerek bilirkişiden bu hesaplar yönünden ek rapor alınması talep edilmiştir. Yargı­tay’ın yerleşik içtihatları uyarınca itiraz halinde dava veya ıslah tarihinden itibaren son beş yıl içindeki fazla mesai ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Davacı dava dilekçesi ile … TL fazla mesai ve … TL hafta tatili ücreti talep etmiş olup ancak …’er TL’lik kısımları için zamanaşımı süresi … tarihinden geriye doğru 5 yıldır. Islah ile artırılan kalan kısım için ise zamanaşımı süresi … tarihinden geriye doğru 5 yıldır.  Sayın Bilirkişi yine hatalı olarak tamamı üzerinden dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süreyi hesaplamalarına esas almıştır. Bu büyük bir yanılgıdır. 5 yıllık zamanaşımı süresinin ıslah tarihi yerine dava tarihinden itibaren hesaplanması, içtihatlara, usule ve kanuna aykırı olduğundan bozmayı gerektirir.

Kıdem Ve İhbar Tazminatı

… – … tarihleri arasında davacının mevsimlik işçi olduğu işe giriş çıkış bildirgelerinden ve hizmet dökümünden açıkça bellidir. Başlangıçta mevsimlik olarak çalışan davacının … tarihinden itibaren sürekli ça­lışmaya başladığı hizmet dökümünden anlaşılmaktadır. … tarihinde davalı işveren yanındaki işinden ayrılan davacı … tarihinde bir başka işyerinde sürekli işçi olarak çalışmaya başlamıştır. Davacı tanıkları … iş sezonunda yani …’de işe çağrılmadıklarını beyan etmişlerse de davacı …’de başka bir işyerinde çalışıyor olup davete icabet edecek durumda değildir. Davacı sezon başında başka bir işyerinde çalışmaya başlayarak iş akdini kendi sonlandırmıştır. İş akdini kendi sonlandıran davacının kıdem ya da ihbar tazminatına hak kazanamayacağı çok açıktır.

SONUÇ VE İSTEM: Dosyanın itirazlarımız, eksiklikler ve bozma ilamı çerçevesinde yeniden ek rapor alınması için bilirkişiye tevdiine,

Davanın açıkladığımız nedenlerle reddine,

Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat