Kira Sözleşmesinin Şekli Nasıl Olmalıdır?

Yargıda Hedef Süre Uygulaması Nedir?

Kira Sözleşmesinin Şekli Nasıl Olmalıdır?

Kira Sözleşmesinin Şekli

Kural olarak kira sözleşmesi, herhangi bir şekle bağlı değildir. Kira sözleşmesi sözlü yapılabileceği gibi, yazılı olarak da yapılabilir. Ancak kira ilişkisinin kanıtlanması bakımından, yazılı yapılmasında yarar var­dır. BK’nun 16. maddesinde öngörüldüğü üzere, taraflar sözleşmenin düzenleme şeklini kararlaştırmış olabilirler. Bu durumda kira sözleşme­sinin de kararlaştırılan biçimde yapılması gerekir.

Tarafların aktin esaslı unsurları üzerinde, açıkça veya zımnen an­laşmış olmaları yeterlidir.

Borçlar yasasının aksine, bazı özel yasalarda kira sözleşmesinin ne şekilde yapılması gerektiği düzenlenmiştir.Fikri hakların kullanılmasının ücret karşılığı devrinde, yazılı şekil, ihtira hakkının kullanılmasının devrinde ise, tartışmalı olmakla birlikte resmi şekil sıhhat şartıdır.

2886 sayılı devlet ihale yasasına bağlı kamu kuruluşlarının, ihaleye müteakip yapacakları kira sözleşmelerinin şekil şartı, Yargıtay Hukuk Daireleri arasında tartışmalıdır. HGK konuya ilişkin en son kararında, bizzat sözleşmenin noterlikçe düzenlenmesi gerektiği görüşünü değiştire­rek, dışarıda düzenlenmiş sözleşmenin noterce tastik edilmesinin yeterli olacağına karar vermiştir. Bu karar 2490 sayılı yasanın yürürlükte bulun­duğu zamanda yapılan sözleşmeler için geçerlidir. 2490 sayılı ihale yasa­sı 1.1.1985 tarihinde yürürlükten kaldırılarak yerine 2886 sayılı Devlet İhale Yasası yürürlüğe girmiştir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda kamu kuruluşlarının ihale işlemelerinde sözleşmelerin noterce tasdik edilmesi gerektiğine ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir.

3226 sayılı finansal kiralama yasasına göre yapılan sözleşmelerin, geçerli olabilmesi için, anılan yasanın 8.maddesi hükmüne göre düzen­leme şeklinde noterlikçe yapılması şarttır.

3226 sayılı Finansal kiralama yasasının 8. maddesi sözleşme, dü­zenleme şeklinde noterlikçe yapılır. Taşınır mala dair sözleşme, kiracının ikametgah noterliğinde özel sicile tescil edilir. Taşınmaz mala dair söz­leşme ise, taşınmazın bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine, ge­milere dair sözleşme ise, gemi siciline şerh edilir. Tescil ve şerhten sonra, üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki ayni hak ikti­sapları kiralayana karşı ileri sürülemez. Yurt dışında yerleşik kiralayan şirketin, Türkiye’de şubesi yoksa sözleşmeler Hazine Dış Ticaret Müste­şarlığının bağlı olduğu bakanlıkça tescil edilir. Hükmünü taşımaktadır.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 52. maddesine göre, yapılacak sözleşmelerin yazılı olması şartı getirilmiştir. Yasanın 52. mad­desi, mali haklara dair sözleşme ve tasarrufların yazılı olması şarttır, hükmünü içermektedir.

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa göre, Yapılan sözleş­melerin, sözü edilen yasanın 119.maddesi uyarınca hava araçları için yapılacak kira sözleşmelerinin, yazılı olarak yapılması gerekir. Aksi hal­de geçerli olmaz.

Vakıf mallarının kiralanması için yapılan sözleşmelerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teşkilat Yasası ve buna bağlı Yönetmelik hükümleri gereğince, yazılı yapılması gerekmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat