İcra Takibine Gecikmiş İtiraz

İlgili Yasa

Gecikmiş İtiraz:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 65- Borçlu kusuru olmaksızın bir mâni sebebiyle müddeti içinde itiraz edememiş ise paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar itiraz edebilir.

Ancak, borçlu mâmin kalktığı günden itibaren üç gün içinde, mazeretini gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini ve müstenidatını bildirmeye ve müteakip fıkra için yapılacak duruşmaya taallûk eden harç ve masrafları ödemeye mecburdur.

İtiraz üzerine tetkik mercii ancak gecikme sebebinin mahiyetine ve hâdisenin özelliklerine göre takibin tatilini tensip edebilir. Merci, tetkikatını evrak üzerinde yapar. Lüzumu halinde iki tarafı hemen davetle mazeretin kabule şayan olup olmadığına karar verir. Duruşmaya karar verilmemesi halinde borçludan alınan masraflar kendisine iade olunur.

Mazeretin kabulü halinde icra takibi durur. Aynı celsede alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da istiyebilir. Bu takdirde tahkikata devam olunarak gerekli karar verilir.

Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmuşsa mazeretin kabulü kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren alacaklı yedi gün içinde, merciden itirazın kaldırılmasını istemez veya aynı süre içinde 67.maddeye göre mahkemeye başvurmazsa haciz kalkar.

İtirazın Hükmü:

MADDE 66- Müddeti içinde yapılan itiraz takibi durdurur. İtiraz müddetinde değilse alacaklının talebi üzerine icra müdürü takip muamelelerine alacağın tamamı için devam eder. Borçlu, borcun yalnız bir kısmına itirazda bulumuşsa takibe, kabul ettiği miktar için devam olunur.

Borçlu itirazında imzayı reddetmişse, alacaklı derhal icra dairesinden takibata medar imzaların celbini istiyebilir.

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Açıklama

Borçlu ödeme emrinin bildiriminden (tebliğinden) itibaren 7 gün içinde, takibin yapıldığı icra dairesine yazılı veya sözlü itiraz edebilir. İtiraz sebebini açıkça belirtmesi de gereklidir. Senet altındaki imzaya itiraz ediyorsa, bunu itirazında ayrıca açıklayacaktır. Yasa koyucu, haksız olarak yapılan takiplerde borçluyu korumak istemiştir. Zira itiraz takibi durdurur. Ancak;

Borçlu kusuru olmaksızın engel olan bir sebep karşısında itiraz edememiş ise, paraya çevirme işlemi bitinceye kadar itiraz edebilir. Engel olan sebep kalktığı günden itibaren 3 gün içinde özürünü gösterir delillerle birlikte itiraz ve sebeplerini icra tetkik merciine bildirmelidir.

İcra Tetkik mercii dosya üzerinde inceleme yapar. Gerekli görürse tarafları çağırarak duruşma yapar. Özür haklı ise icra takibi duracaktır. Çünkü özürün haklı görülmesi itirazın kabulü demektir.

Alacaklı, borçlunun itirazının kaldırılmasını sözlü olarak aynı oturumda isteyebilir. Bu hususta Tetkik Merciince gerekli inceleme yapılacak ve kararlar verilecektir.

Daha önce borçlunun mallarına haciz konulmazsa, özürün kabulü kararının (tefhim) sözle bildirim veya yazılı tebliği gününden itibaren alacaklı 7 gün içinde, İcra Tetkik Merciinden itirazın kaldırılmasını istemediği takdirde yahut İİY’smın 67. maddesi uyarınca itirazın iptalini görevli mahkemeden istemezse, haciz kalkacaktır.

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii’dir.

İcra Takibine Gecikmiş İtiraz Yetkili Mahkeme

Takibin yapıldığı yer İcra Müdürlüğünün bağlı olduğu İcra Tetkik Mercii.

Gecikmiş İtirazda Bulunacak

Hakkında icra takibi yapılan borçlu veya borçlular.

Gecikmiş İtirazda Bulunulan

İcra takibi yapan alacaklı veya alacaklılar.

Gecikmiş İtirazda Bulunan Koşulları

 1. İtiraz edemeyen borçlunun bundan dolayı kusuru olmamalı,
 2. Borçlu, bir engel sebeple takibe itirazını süresinde yapmamış olmalı,
 3. Engelin kalktığı günden itibaren (3) gün içinde dilekçe ile icra tetkik merciine başvurulmalı,
 4. Borçlu, dilekçesine tüm delilleri eklemiş olmalı, dır.

Gecikmiş  İtirazda Bulunma Süresi

Normal itiraza engel halin kalktığı günden itibaren (3) gün’dür.

Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Tetkik merciinde itiraz dosya üzerinde incelenecektir.
 2. Duruma göre, duruşma yapmağa gerek varsa, borçlu ve alacaklıya çağrı kâğıdı çıkarılır. HUYY’mn 509-510.maddeleri uyarınca açıklamalı (davetiye) çağrı kağdı ile duruşma günü verilerek taraflar çağrılıp dinlenir. Gelmeyen tarafa gıyap çıkarılmaz, yokluğunda duruşma yapılır.
 3. Basit yargılama usulü uygulanır.
 4. Özür’ün haklı olup olmadığı araştırılır. (Örneğin: Hastalık sebebine dayanan özürlerde, doktor raporu istenecektir.)
 5. Özür haklı ise, haklılığına karar verilecektir. Özürün haklı olması, itirazın kabulü demektir. Bu takdirde icra takibi kendiliğinden duracaktır. Zira bu duaımda süresinde itiraz olunmuş kabul edilir.
 6. Ayrıca icra takibinin durdurulmasına karar verilmesine yer yoktur. Aynı oturumda alacaklı itirazın kaldırılmasını sözlü olarak da isteyebilir. Böyle bir durumda araştırmaya devam olunarak tetkik merciince gerekli karar verilecektir.
 7. İcra takibinin devamı için alacaklı, itirazın (refi) kaldırılması kararı almak için icra tetkik merciine başvurması gerekir.
 8. İcra Tetkik Mercii gerekli görürse gecikmiş itirazın dayandığı sebebin haklılığı hakkındaki itiraz için duruşma açıp açmamak hususunda tamamen takdir hakkma sahiptir. Yasa koyucu bu hususta takdir hakkı tanımış bulunmaktadır.
 9. Gecikmiş itirazın dayandığı özür haklı bulunduğu takdide, itiraz yapılmış sayılacağından takip duracaktır. Takibin devamı için de alacaklı sözlü olarak aynı duruşmada itirazın kaldırılması isteminde bulunmazsa, kararın bildirim veya açıklanmasından itibaren (6) ay içinde borçlunun itirazının kaldırılması davasını tetkik merciine açacak veya (1) yıl içinde genel mahkemeden borçlunun itirazının (iptali) bozulmasını istiyecektir. Bu şekilde hareket alacaklı için zorunludur.
 10. İtiraz normal ve süresinde yapılmışsa icra takibi durur. Süresinde yapılmayan itirazın haklılığı tesbit olunmamışsa icra takibi devam edecektir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat