Kira Bedelinin Tespiti Temyiz Dilekçesi

Kira Bedelinin Tespiti Temyiz Dilekçesi

YARGITAY İLGİLİ HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZER … SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZE YANIT

VEREN DAVACI                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :Davalı tarafın yerinde olmayan temyiz nedenlerinin reddi ile temyiz dilekçemizdeki itirazlarımız doğrultusunda Yerel Mahkeme kararının BOZULMASI talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Her ne kadar davalı taraf Sayın Mahkemenin hak ve nefaset kurallarına göre indirim yapmış olduğunu iddia etse de Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında belirlenecek kira parasının endeks uygulanarak bulunacak olan miktardan düşük olamayacağı ve önceki dönem kirasından düşük tespit edileceği anlaşılmaktadır.

2. Davalı tarafın … yıllık kira dönemi sona ermeden ve dava şartları oluşmadan davanın açıldığı yönündeki iddiaları tamamen hukuki dayanaktan yoksundur.

3. Taraflar arasındaki kira sözleşmesi … başlangıç tarihli olup … yıl sürelidir. 

4. Davamız … tarihinde açılmış olup dava açılması için aranan şart olan yeni kira dönemi başlamadan en az 15 gün önceden kiracıya ihtar çekilmesi şartı gerçekleşmiştir. Usulen dava şartları gerçekleşmiştir.

5. Dava açma süresi ile ilgili davalı tarafın itirazları yersiz olup bu bakımdan Yerel Mahkeme kararı yerinde, usul ve esasa uygun niteliktedir. Kira tespit davalarının açılması için bir süre öngörülmemiş olup her zaman açılabilirler. Yeni kira dönemi başlamadan 15 gün önce kiracıya ulaşacak şekilde ihtarname gönderilmiş olması şartıyla her zaman dava açılabilir. Olayımızda davalı kiracıya ihtarname … tarihinde tebliğ edilmiş dava … tarihinde açılmıştır. Islah ile düzeltildiği durumda talep edilen kira dönemi … – … tarihleri arasındaki dönemdir. Bütün dava şartları yerine gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TBK/344, 345 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan nedenlerle, yapılacak temyiz incelemesi sonucunda davalı tarafın haksız itirazlarının reddi ile temyiz dilekçemizdeki itirazlarımız doğrultusunda hatalı Yerel Mahkeme kararının BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.       

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)