İtirazın Kaldırılması Tahliye Dava Dilekçesi

İtirazın Kaldırılması Tahliye Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO     : …/… E.

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                         :İtirazın kaldırılması ve tahliye talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. Müvekkil A ile davalı borçlu B. arasında imzalanan … başlangıç tarihli … süreli sözleşme uyarınca, … adresindeki taşınmazın kira bedeli aylık … TL olarak belirlenmiştir.

2. İstanbul … İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyasından borçlu aleyhine icra takibi başlatılmış olup borçluya ödeme emri tebliğ edilmiştir. Kira sözleşmesindeki muacceliyet şartı gereği dönem sonuna kadarki tüm aylar muaccel hale gelmiştir. 

3. Davalı borçlu … dönemlerine ait kira bedelini … TL olarak ödemesi gerekirken …TL olarak eksik ödemiştir.

HUKUKİ SEBEPLER: HMK, İİK, TBK/316 ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                 : Kira sözleşmesi, … İcra Müdürlüğünün … sayılı icra dosyası, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM   : Açıklanan nedenlerle; davanın kabulü ile … TL üzerinden itirazın kaldırılarak, akdin feshi ile mecurun tahliyesine ve kötü niyetle itiraz ederek takibin devamına engel olan borçlu aleyhine %20’den az olmamak üzere icra inkar tazminatına hükmedilmesini yargı giderleri ile avukatlık ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat