İdari Para Cezasının İptali Temyiz Yürütmenin Durdurulması Dilekçesi

İdari Para Cezasının İptali Temyiz Yürütmenin Durdurulması Dilekçesi

 … BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE … MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       :Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Unvan, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

KONU                          : … İdare Mahkemesi’nin … nolu kararının BOZULMASI talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Temyiz Nedenlerimiz

1. Davalı İdare, müvekkil Şirkete gönderdiği … tarihli … sayılı yazıyla B isimli kişinin çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce işe giriş bildirgesinin Davalı Kurum’a verilmediğinden ve bu eylemin tekerrür niteliğinde olduğundan bahisle” 5510 sayılı yasanın 8/a maddesine aykırı davranıldığı iddiası ve bu nedenle de 5510 sayılı yasa md 102’ye istinaden … TL’sı idari para cezası tahakkuk ettirmiştir.

Tahakkuk ettirilen cezaya sebep olarak gösterilen B. isimli şahıs müvekkil şirkette çalışmamaktadır. Bu kişinin müvekkil şirket nezdinde çalıştığı ve hatta böyle bir kişinin varlığına dair dahi somut bir tespit yoktur. Dolayısıyla müvekkil şirkete uygulanan cezanın hukuki bir gerekçesi ve somut bir dayanağı da bulunmamaktadır.

2. Öncelikle Kanun maddesinde açıkça görüleceği üzere Kurum’ca tespit yapılmış olması ön koşuldur. Oysa dosyamızda Kurum’ca yapılan bir tespitten ya da düzenlenen bir tutanaktan söz edilmediği gibi böyle bir belge ya da herhangi bir delil de dosyaya ibraz edilmemiştir.

3. Davalı idarenin dayandığı kanun maddesi “İşe Giriş Bildirgesinin Süresinde Verilmediğinin Kurum’ca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali”ni “Mahkeme kararı; Kurum görevli memurlarınca yapılan tespit; Diğer Kamu İdarelerinin kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden; Bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgeler” olarak sınırlamış ve ancak bu hallerde ilgili madde gereğince idari para cezası kesilebileceğini belirtmiştir. Oysa bu sıralanan tespitlerin herhangi biri mevcut değildir. Kanunun aradığı şart gerçekleşmemiştir.

4. Yukarıda değindiğimiz şart gerçekleşmeden tekerrür halinin gerçekleşme olasılığı zaten mümkün değildir.

Yürütmenin Durdurulması Talebimiz

Söz konusu bedelin davalı idarece tahsil edilmesi müvekkilim yönünden telafisi güç zararlara sebebiyet verecektir.

Açıklanan nedenlerle mevzuata aykırılığı nedeniyle esasen iptali gereken idari para cezasının tahsil işleminin devam etmemesi adına dosyamızın Yüksek Mahkemenizce incelenmesi sürecinde müvekkilimin zarar görmemesi adına öncelikle Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmesini arz ve talep ederim. 

HUKUKİ SEBEPLER: İYUK/12, 52; 5510 s. K/102 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM   : Öncelikle yukarıda açıkladığımız nedenlerle ve telafisi imkansız zararlar meydana gelmesini önlemek adına yürütmenin durdurulması talebimizin kabulüne;

Açıklamaya çalıştığımız itirazlarımız dikkate alınarak … İdare Mahkemesi’nin … nolu kararının BOZULMASINA;

Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)