KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN TAKİPTE TAHLİYE TALEBİ

İNCELEME KONUSU KARARIN KİRA ALACAĞINDAN KAYNAKLANAN TAKİPTE TAHLİYE TALEBİNE İLİŞKİN OLDUĞU – KARARIN NİTELİĞİ BAKIMINDAN YARGITAY 8 HUKUK DAİRESİNİN GÖREVİ İÇİNE GİRDİĞİ

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 3533
Karar: 2017 / 7237
Karar Tarihi: 04.05.2017

ÖZET: İnceleme konusu Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar, kira alacağından kaynaklanan takipte tahliye talebine ilişkin olup, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir.

(2797 S. K. m. 60, Geç. m. 14, 15)
Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar Dairemize gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin görevleri 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’na 6572 sayılı Kanun’un 27.maddesi ile eklenen Geçici 14.maddesi gereğince 20/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararla Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu tarafından kabul edilen Yargıtay İş Bölümünde gösterilmiştir.
23.07.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6723 sayılı Kanun’un 21.maddesi ile değiştirilen 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 60.maddesi gereğince, dosya kendisine gönderilen ilgili hukuk dairesi bir ay içinde yapacağı ön inceleme sonucunda işbölümü bakımından kendisini görevli görmez ise gerekçesiyle birlikte dosyayı görevli olduğu kanısına vardığı ilgili Hukuk Dairesine gönderecektir.
6723 sayılı Kanunla 2797 sayılı Yargıtay Kanununa eklenen geçici 15.madde uyarınca; Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 22/12/2016 tarihli ve 398 sayılı Kararının 1.maddesi ile Altıncı Hukuk Dairesinin kapatılmasına, aynı kararın 3/A maddesine göre;
Kapatılan Altıncı Hukuk Dairesinin bakmakta olduğu; ”2)…2004 sayılı İİK’nın 10. babında yazılı hükümlerden (kira alacağı ve tahliye) kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliyeye ilişkin olup icra mahkemelerince verilen hüküm ve kararlar,
3) Kira alacağı nedeniyle başlatılan takipler üzerine icra mahkemelerince verilen itirazın kaldırılması kararlarının Sekizinci Hukuk Dairesine Uyap bilişim sistemi üzerinden devrine karar verilmiştir.
İnceleme konusu Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar, kira alacağından kaynaklanan takipte tahliye talebine ilişkin olup, yukarıda sözü edilen Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu İş Bölümü kararına göre, belirgin biçimde Dairemizin inceleme alanı dışında kalmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin görevi içine girmektedir.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden ötürü 6723 sayılı Kanun’un 21.maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 60.maddesi gereğince dosyanın görevli Yargıtay 8.Hukuk Dairesine gönderilmesine, 04.05.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat