KDV ALACAĞINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DİLEKÇESİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

KDV ALACAĞINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNİN İPTALİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :…….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…/….. gün ve ……/….. Numaralı ödeme emrinin iptali talebinden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim ……. İli ……. İlçesi ………. Merasını mera komisyonundan …/…/….. tarihli ihale ile kiralamışlardır. Bu ihalenin şartnamesinde ve kira akdinde ihale bedelinin yanında KDV’nin de ödeneceğinden bahsedilmemiştir. Buna rağmen davalı idare olan …….. Vergi Dairesi Müdürlüğü …/…./….düzenleme tarihli ve …./…. numaralı ödeme emri ile…….. TL KDV’nin ödenmesini istemiştir. Müvekkilime tebligat bizzat yapılmadığından dolayı müvekkil bu ödeme emrini…/…./…. tarihinde öğrenmiştir.
  2. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun istisna başlıklı 17. maddesinin 4/d bendi uyarınca dava konusu taşınmazların kiralanmasına ilişkin bedellerdeki KDV istisna tutulmuştur. Çünkü taşınmaz iktisadi işletmelere dâhil olmayan gayrimenkuller niteliğindedir. Bu nedenle taşınmazların kiralanmasından dolayı KDV alınmasının yasal dayanağı bulunmamaktadır.
  3. Burada müvekkilimin itirazı sadece ödeme emrinin içeriği olan KDV’nin istenmesine ilişkindir. Yoksa kira bedeline ilişkin bir itirazımız bulunmamaktadır. Belirtilen nedenlerle işbu iptal davasını açma zaruretimiz hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  Ödeme emri, ihale dosyası vs. her tür yasal delil.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca arz etmiş olduğumuz nedenlerle, davamızın kabulü ile Davalı……..Vergi Dairesi Müdürlüğünün …/…./…..gün ve…./…. sayılı KDV alacağına ilişkin ödeme emrinin iptaline, yargılama masrafları ve vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini davacı vekili olarak saygıyla arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

                                                                                                                                              Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat