İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KAT MALİKLERİNİN HAKLARINA YAPILAN TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Kat Maliklerinin Haklarına Yapılan Tecavüzün Önlenmesi  Talebimizden İbarettir
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilerim, ……… ili, Merkez ilçesi, … Mahallesi, … Sokak, … Numarada, Tapuda … Ada, … Pafta, … Parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın paydaşlarıdırlar. Müvekkilerimden ………, adı geçen taşınmazda hem kat maliki hem de yönetici olarak görev yapmaktadır.
  2. Apartmanın …. numaralı bağımsız bölümünü satın alarak yeni taşınan davalı müziğin sesini çok yüksek açarak kat maliklerini rahatsız etmektedir. Müziğin sesini çok yüksek açmaması hususunda gerek şifahi ve gerekse ……………. (….). Noterliğinin …/…/… tarih ve … yevmiye numaralı ihtarnamesi ile müvekkillerimin uyarmasına rağmen durumda bir değişiklik olmamıştır.
  3. Müziğin sesini çok yüksek açarak kat maliklerinin haklarına tecavüz eden davalının uyarılmasına ve tecavüzün önlenmesine karar verilmesi için bu davayı açmak zarureti hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  Kat Mülkiyeti Kanunu md. 18, 33 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kendi bağımsız bölümünde müzik sesini aşırı derecede açarak diğer kat maliklerini rahatsız eden davalının gerekli uyarının yapılarak yapmış olduğu tecavüzün önlenmesine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacılar Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat