Kira Akti İle İlgili Sorunlar

Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Dava

MİMARİ VE SIHHİ TESİSAT PROJESİNDE KALORİFER TESİSATI BULUNMAYAN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN MALİKİ ORTAK GİDERLER İÇİNDEKİ ISITMA GİDERLERİNE KATILMAKLA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
18.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 5293
Karar: 2016 / 49
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Mimari ve sıhhi tesisat projesinde kalorifer tesisatı bulunmayan bağımsız bölümün maliki ortak giderler içindeki ısıtma giderlerine katılmakla yükümlü tutulamaz. Bu nedenle davacılara ait bağımsız bölümde onaylı mimari proje ve sıhhi tesisat projesinde ısıtma tesisatı bulunup bulunmadığı, fiilen kalorifer tesisatı olup olmadığı yerinde yapılacak keşif sonucu belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gereği hükmün bozulması gerekmiştir.

(1086 S. K. m. 428)

Dava ve Karar: Davacılar İ.. E.. vd. ile davalı aralarındaki kat malikleri kurulu kararının iptali davasına dair Karşıyaka 1. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 16.12.2013 günlü ve 2013/193-2013/1367 sayılı hükmün onanması hakkında Dairece verilen 16.12.2014 günlü ve 2014/14638-2014/18421 sayılı ilama karşı davacılar vekili tarafından karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Bu isteğin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacıların karar düzeltme istemi üzerine dosyanın incelenmesi sonucunda, mahkeme kararının aşağıda açıklanan şekilde bozulması gerektiği bu kez yapılan incelemeden anlaşılmakla davacılar vekilinin karar düzeltme talebinin kabulü ile Dairenin 16.12.2014 gün ve 2014/14638 Esas-18421 Karar sayılı onama kararının kaldırılmasına karar verilip dosyadaki tüm bilgi ve belgelerin yeniden incelenmesi sonucunda;
Davacılar vekili dava dilekçesinde, davacıların zemin kattaki 51/1-A nolu bağımsız bölümün malikleri olduğunu, 18.01.2013 tarihli kat malikleri kurulu toplantısının 8.maddesi ile aidat ödemeleri belirlenirken, davacılara ait işyeri içinde meskenlerle aynı tutarda aidat belirlendiğini, davacıların bağımsız bölümlerine düşen aidat belirlenirken yakıt ve merkezi sistemin çalıştırılması için kullanılan elektrik giderleriyle, kapıcı ve asansör bakım ve işletme giderlerinin belirlenen tutardan düşülmesi gerektiğini belirterek, 18.01.2013 tarihli kat malikleri kurulu kararlarından 8.maddenin iptali ile mahkemece belirlenecek aidat tutarına indirilmesi talep edilmiş, mahkemece davanın kısmen kabulüyle 18.01.2013 tarihli kat malikleri kurulu kararlarının 8.maddesinin asansör bakım ve işletme giderleriyle ilgili kısmın kabulüne, diğer taleplerle ilgili kısımların reddine karar verilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Mimari ve sıhhi tesisat projesinde kalorifer tesisatı bulunmayan bağımsız bölümün maliki ortak giderler içindeki ısıtma giderlerine katılmakla yükümlü tutulamaz. Bu nedenle davacılara ait bağımsız bölümde onaylı mimari proje ve sıhhi tesisat projesinde ısıtma tesisatı bulunup bulunmadığı, fiilen kalorifer tesisatı olup olmadığı yerinde yapılacak keşif sonucu belirlenip sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve araştırmayla bu kısımla ilgili talebin de reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz onama harcı ile karar düzeltme harcının istek halinde düzeltme isteyene iadesine, 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat