KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI YAPIMI SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu sözleşme; ….. İli, ….. kain tapunun ….. ada … parsel numarası üzerine aşağıda şartlarla kat karşılığı bir inşaat yapılması için, arsa sahipleri ile müteahhit arasında akdedilmiştir.

2- Tanımlar

İşbu sözleşmede kullanılan bazı deyim ve kavramlar, bundan böyle aşağıdaki tanımlarda olduğu gibi anlaşılacaktır.

Arsa          :           ….. İli, ….. İlçesine kain tapunun ….. ada … parsel numarasında kayıtlı olan toplam ….. arsa ve bu arsada bulunan gayrimenkulün tamamıdır.

Arsa Sahibi           :           Yukarıda tanımlanan arsanın tüm hissesine sahip olan ….. İli, ….. İlçesi ….. Blokları, ….. adresinde ikamet eden ekli sayfada adı, soyadı, blok, daire no ve T.C. kimliği yazılı kişiler bundan sonra İŞVEREN olarak anılır.

Müteahhit  :           Tanımlanan arsa üzerinde, mevzuata, tasdikli projesine ve teknik şartnameye uygun olarak bina inşaatı yapacak olan ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi, ….. Caddesi No: ….. adresinde ikamet eden ….. SAN. TİC. A.Ş. (Vergi Dairesi: ….., Vergi Numarası: ….., Ticaret Sicil Numarası: …..) ve ….. İli, ….. İlçesi, ….. Mahallesi ….. Caddesi No: ….. adresinde ikamet eden ….. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Vergi Dairesi: ….., Vergi Numarası: ….., Ticaret Sicil Numarası: …..) iş ortaklığı bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılır.

Bina          :           Yukarıda tanımlanan arsa üzerinde, tasdikli projeye ve mevzuatın en geniş imkanlarına uygun olarak müteahhit tarafından inşa edilecek olan Ticari ve Konut niteliğindeki ana bina ve onun eklentilerini meydana getiren yapımları ifade eder.

Bağımsız Bölüm     :           İnşa edilecek binanın iskan edilebilecek her bir bağımsız birimini ifade eder.

Ruhsat Projeleri     :           Tarafların üzerinde mutabık kaldıkları ve belediyece onaylanmış mimari, statik, tesisat ve bunun gibi tadilat ve tatbikat projeleridir.

Anahtar Teslimi     :           Binaların plan ve proje, inşaat ruhsatnamesi ve teknik şartnamesindeki mahal listesindeki bütün hususlara riayet edilerek inşaatın müteahhit tarafından tamamlanması, binanın ve tüm tesisatın her türlü testleri yapılarak müspet neticesi alınması, fiilen iskana istifadeye elverişli yapı kullanma izni alınmış halde arsa sahibine düşen bağımsız bölümlerin kendisine veya gösterdiği alıcılara teslim edilmesidir.

3- Anlaşmanın Konusu ve Paylaşımı

 1. A) Halen İŞVEREN’in mülkiyetinde bulunan ….. nolu imarlı parsel üzerine yürürlükte mevzuatın en geniş imkanları içinde projelendirilen işbu sözleşmeye ekli teknik şartnameye ve ilgili imar yönetmeliğine uygun olarak Ticari ve Konut bloklarından oluşacaktır. Tadilat ve tatbikat projelerine göre Konut niteliğindeki bina ve eklentilerinin projesine teknik şartnamesine mahal listesine uygun “Anahtar Teslimi” esasları gereğince YÜKLENİCİ tarafından inşa edilmesidir.

Müteahhit; söz konusu inşaatın konutla (ticari kısım hariç) ilgili olan bölüm için tüm projeleri, arsa sahibi ve vekillerinin istek ve görüşlerinin tümünü içeren bu sözleşme ve bu sözleşmenin eki olan Teknik Şartname ve Mahal Listesinde belirtilen özelliklere göre hazırlanan projeleri, hazırlayıp çizdirdikten sonra mevzuat ve belediye yönetmeliklerine uygun olmak şartı ile arsa sahibinin onayını alacaktır.

 1. B) ….. Parselin Ticari ve Konut yapılması, plan tadilatı bittikten sonra netleşecektir. İşbu konut ve ticari alanların sayısı yapılacak olan plan tadilatıyla netleşecektir. Paylaşımın ana kuralı YÜKLENİCİ ve İŞVEREN arasında % ….. – % ….. olmasıdır. Müteahhit kendisine ait ve kendisine düşen m²’den kullanılmak üzere daireden vazgeçip ayrı cephe dükkanı yapabilir ve YÜKLENİCİ kendisine düşen daireleri aynı toplam metrajda kalmak üzere daha farklı büyüklüklerde ve farklı adette daire yapabilir.
 2. C) Fitness Center, Yönetim Odası ve Kapıcı Dairesi Projenin tanzimine göre İŞVEREN’in görüşü alınarak belirlenecektir.
 3. D) İmar çalışmaları yapılmak üzere plan tadilatı için İŞVEREN, YÜKLENİCİ firmaya yetki verecektir.
 4. E) YÜKLENİCİ’ye ait daireler ile ilgili emlak, alım-satım, KDV, veraset harçları, vergileri vb. gibi vergiler YÜKLENİCİ’ye ait; İŞVEREN’e ait daireler ile ilgili emlak, alım-satım, KDV, veraset harçları, vergileri vb. gibi vergiler İŞVEREN’e aittir. Taraflar bu vergileri dilerlerse daireyi satmaları durumunda sattıkları kişilere de ödetebilirler.
 5. F) İnşaatın bitip dairelerin tesliminden sonra inşaat dönemine ait ortaya çıkacak, bu inşaatın yapımı ile ilgili sigorta, yol, su, elektrik, kanalizasyon, asfalt, doğalgaz vb. teknik altyapı, sosyal donatı gibi iştirak payları; inşaat ve harfiyat harç ve vergileri, her türlü cezalar, doğmuş ve doğacak harçlar, vergi ve resimler, proje ve tadilat harçları, otopark paraları, özel veya resmi dairelerle olan bilumum borçlar, vergiler vb. gibi inşaat dönemine ait borçlar YÜKLENİCİ’ye aittir.
 6. G) İŞVEREN’e ait dairelerin başkalarına satılması halinde, yeni maliklere karşı inşaat dönemine ait olarak inşaatın, zamanında teslimi, işbu sözleşme ve eklerine uyulup uyulmadığından dolayı yeni maliklere karşı sadece YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır. İŞVEREN’e herhangi bir vecibe tahmil ve hiçbir şekilde rücu edilmeyecektir. İŞVEREN’in satacağı dairelerin yeni malikleri dahi inşaatın zamanında ve işbu sözleşmeye uygun şekilde yapılıp teslim edilmemesi, inşaatın kusurları, noksanlıkları ve YÜKLENİCİ’nin işbu sözleşme ahkamına riayetsizliğinden doğabilecek bilumum maddi ve manevi sorumluluklar için YÜKLENİCİ’ye rücu edebileceklerdir.
 7. H) İŞVEREN kendisine düşen dairelerini satacağı yeni daire sahipleriyle inşaat dönemine ait olarak inşaatın işbu sözleşmeye ve teknik şartlara uygunluğu ve zamanında teslimi veya sözleşmeye riayetsizlik hususlarında veya inşaatla ilgili başka konularla ilgili ileride doğabilecek her türlü ihtilafların ve sorumluluğun kendisine ait olacağını; İŞVEREN’in hiçbir mali, hukuki veya cezai sorumluluğa muhatap tutulmayacağını; bununla ilgili olarak açılacak davalarda husumetin yalnız YÜKLENİCİ’ye tevcih edileceğini kabul ve taahhüt eder.
 8. I) Sözleşmelerde de belirtildiği gibi arsa sahibi işverenler ile yüklenici firma arasında yapılan sözleşme de paylaşım ticari ve konut alanlarında yani binanın tüm alanlarında % ….. – % ….. oranında yapılacaktır. Sözleşmeyi yapan arsa sahiplerine ait taşınmazlarını boşaltılması işlemi; inşaatın yapılmasına başlanması için gerekli tüm adli ve idari işlemler tamamlandıktan sonra başlayacaktır. İmar planı alındıktan sonra anlaşmayı yapan arsa sahipleri ve yüklenici bir araya gelerek bağımsız bölümlerin paylaşımı hususunda ek sözleşme yapacaklardır. Aylık kira bedeli her bağımsız bölüm için aylık …..-TL’den aşağı olmayacaktır. İnşaatın başlamasına engel kalmadığına ilişkin durum sözleşme yapan işverene (arsa sahibine) yüklenici tarafından bildirilecek, işveren tarafından .. / .. / …. tarihine kadar boş olarak tüm daireler yükleniciye teslim edilecektir.

4- İşverenin Hak ve Yükümlülükleri

 1. A) İşverenin Yükümlülükleri

1-  Tahliye kararına kadar olan arsa ile ilgili vergi, harç ve her türlü borçlar İŞVEREN’e ait olacaktır.

2-        İŞVEREN bahse konu arsayı fiilen ve hukuken ayıpsız, takyidatların kaldırılmış olarak inşaat yapılmaya hazır hale getirecek (Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon vb. abonelikler iptal edilerek) ve YÜKLENCİ’ye teslim edecektir. Herhangi bir İŞVEREN’ den kaynaklı oluşacak tapu üzerindeki takyidatta işbu başlayan süreler takyidatlar kalkana kadar durur.

3-  İŞVEREN’e ait konutların satışı ile ilgili masraflara YÜKLENİCİ karışmayacaktır. İŞVEREN’in bağımsız bölüm satışları YÜKLENİCİ firmanın uhdesinde bulunan satış personelleri tarafından İŞVEREN ve YÜKLENİCİ firmanın ortak belirlediği satış rakamı üzerinden inşaat bitene kadar yapılacaktır.

4-  Arsa üzerinde yapılacak olan geçerli plan, imar tadilatı için şu an parsel üzerinde mevcut olan hali hazırdaki blokta bulunan 24 bağımsız bölüm sahipleri, resmi kurum ve kuruluşların istedikleri ve isteyebilecekleri iş takibi ile ilgili vekaletnameyi vermekle yükümlüdür.

5-  Binanın yapımına ilişkin sözleşme kapsamındaki işlemleri rahat yürütebilmesi için İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ye ve proje müellifi firma yetkililerine resmi kurum ve kuruluşların istedikleri ve isteyebilecekleri iş takibi ile ilgili vekaletnameyi vermekle yükümlüdür.

6-  İŞVEREN kendisine ait bağımsız bölümlerde değişiklik yapmak isterse bu değişiklik ile ilgili masraflar ve gecikmelere ait sorumluluklar İŞVEREN’e ait olacaktır.

7-  Elektrik sayaçlarının takılması YÜKLENİCİ firmaya ait olup, su ve doğalgaz saatleri (Bireysel abonelik gerektirmesinden dolayı) ve tüm abonelikler bağımsız bölüm sahiplerine ait olacaktır.

8-  Şu anki mevcut eski bloğun abonelik iptalleri, tüm takyidatları kaldırarak arsanın teslimi İŞVEREN tarafından yaptırılacaktır.

9-  YÜKLENİCİ’ye sözleşmeye katılmayan İŞVEREN hakkında gerekli yasal işlemleri yapabilmesi hususunda sözleşmeye katılan İŞVEREN gerekli olan vekalet ve muvafakati vereceklerdir. Gerekli tüm avukatlık, mahkeme harç – vergi ve masraflar YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. YÜKLENİCİ’de sözleşmeye katılan İŞVEREN’ den aldığı vekalet ve muvafakat ile 3 (üç) ay içerisinde itiraz eden kişilere hukuki takip başlatmakla yükümlüdür.

 1. B) İşverenin Hakları

1-  İŞVEREN inşaatın yapımıyla ilgili her ne ad altında olur ise olsun dolaylı ve direk olarak YÜKLENİCİ’ye hiçbir bedel ödemeyecektir.

5- Yüklenicinin Hak ve Yükümlülükleri

 1. A) Yüklenicinin Yükümlülükleri

1-  Bu sözleşmenin imzalanmasından itibaren, binanın işbu sözleşmeye, teknik şartnamesine ve bayındırlık esaslarına uygun olarak anahtar teslimi yapılıp oturulur hale getirilmesi ve bunun sağlanabilmesi için gereken bilcümle işler YÜKLENİCİ’ye aittir. Binanın iskan edilebilir hale getirilmesi ve yapı kullanım ruhsatının alınışı ve masrafları yine YÜKLENİCİ’ye aittir.

2-  Hazırlanan ve İŞVEREN ile mutabık kalınan projeler gerekli yetkili makamlara onaylatılarak ruhsatları alınan projelerin öngördüğü bina teknik şartlara ve mahal listesine uygun “Anahtar Teslimi” esasları gereğince YÜKLENİCİ tarafından inşa edilecek veya ettirilecektir. İnşaatta 1.sınıf malzeme ve kalifiye işçiliği kullanılacaktır. Bu hususların detaylandırılması teknik şartname ile taraflar arasında tespit ve tayin edilecektir.

3-  İnşaatın yapılmasıyla ilgili her ne ad altında olur ise olsun her türlü masraf YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.

İşbu sözleşme konusu parsel üzerinde yapılacak inşaatlarla ilgili olarak, arsanın teslim ve ruhsat tarihinden itibaren iskan raporunun alınarak kat mülkiyetinin yaptırılıp İŞVEREN’e teslimine kadar geçecek zaman içinde işbu sözleşme ile ilgili olarak ödenecek olan tüm ödentiler, kimin adına tahakkuk ettirilmiş olursa olsun YÜKLENİCİ’ye aittir. İnşaat bu sözleşmeye göre bitirilmiş ve teslim edilmiş dahi olsa sonradan inşaatın başlama ve bitme süresine ait zaman içinde tahakkuk eden ödemelerden bakiye ve/veya ilave çıktığında bunları YÜKLENİCİ ödeyecektir.

Bu cümleden olmak üzere;

 1. a) YÜKLENİCİ, inşaatı anahtar teslimi yapmayı yüklendiğinden dolayı, mali mevzuattan, sosyal sigortalar mevzuatından, iş mevzuatından ve sair ilgili tüm mevzuattan doğan bilcümle yasal vecibeleri yerine getirmeyi yüklenmiş bulunmaktadır.
 2. b) İnşaatı, fenni usul ve kurallarına uygun olarak yürütmek, bunun için gerekli her türlü tedbiri almak YÜKLENİCİ’nin yükümlülüğü altındadır. İnşaatın yürütülmesi ve binaların yapımıyla ilgili olarak İŞVEREN’in hiçbir sorumluluğu yoktur. İnşaat işini teknik, mali ve hukuki kurallara uygun olarak yürütmek, bunun için gerekli her türlü tedbirleri almak YÜKLENİCİ’nin görev ve sorumluluğundadır.
 3. c) YÜKLENİCİ, alt müteahhitlere (taşeronlara) verdiği işlerin bedellerini bizzat ve düzenli olarak ödeyecek, işçilik, vergi, sosyal sigorta primleri gibi yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirecektir. Bu hususlarda İŞVEREN’in hiçbir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. İŞVEREN’in kendisine herhangi bir risk geldiğinde YÜKLENİCİ’ye rücu edileceğini YÜKLENİCİ kabul eder.
 4. d) İnşaat süresince üçüncü kişilerin inşaat dolayısıyla uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı YÜKLENİCİ karşılayacaktır.
 5. e) YÜKLENİCİ firma parsel üzerindeki cins değişikliklerini yaptırarak arsa konumuna çevirecektir.
 6. f) Bloktaki 24 konut sahibinin her daire için sözleşmelerin tamamlanıp imar çalışmaları ve tahliye kararından sonra ayrı ayrı kira bedeli belirlenerek iskan alınıp, anahtar teslimine kadar olan süre için aylık kira bedeli ödenecektir. İlk 12 ayın ödemesi yapı ruhsatında peşin, birinci yılın ardından ise 6’ şar aylık dönemler halinde ödeme yapılacaktır. Bu ödeme imar çalışmaları ve tahliye kararından sonra yapılacaktır. Ödenecek kira bedeli emsal değerler üzerinden olup yıllık kira artışları TCMB TÜFE endeks alınarak yapılacaktır.
 7. g) İş bu sözleşme gereğince yapılacak ferağ, tescil ve YÜKLENİCİ’ye düşen ofislerin ve dükkanların satışlarından doğacak halen yürürlükte olan ve ileride çıkabilecek her türlü vergi, resim ve harçlarla masraflar YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.
 8. h) İşbu sözleşme konusu arsaya ait emlak vergileri (işbu sözleşmenin imzalanmasından sonraki mali dönemlerden itibaren) inşaatın tamamen teslim edildiği (iskanın alındığı) mali yıl sonuna kadar olan emlak vergileri ve bu işle ilgili çıkacak sair vergiler YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. Keza inşaatın devamı süresince arsa için çıkabilecek her türlü vergi ve giderler de YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. İşbu sözleşmenin noter harçları, inşaatın gelir vergisi dahil, her türlü vergi, ruhsat, harç, resim ve bunlara ait cezalar, emlak alım vergisi, değer artış vergisi, tapu ve vekalet giderleri, cins tashihi ile kat irtifak ve mülkiyeti tesisi giderleri (İŞVEREN kendi hisseleri dahilinde veraset intikal vergileri ve DASK hariç), vergi daireleri, belediyeler, sosyal sigortalar ve diğer bilumum resmi ve hususi dairelere ödenecek paralar, otopark ücreti, finansman kanunu ile ilgili vergiler, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere meydana gelen iş kazalarından dolayı ödenmesi gereken tazminatlar ve iş hukuku ve/veya ceza hukuku ile ilgili doğabilecek maddi manevi tazminatlar, inşaatın devamı sırasında çıkabilecek yeni kanunlarla İŞVEREN’ lerden istenebilecek olan resmi, harç, vergi, cezalar ve sair mali külfet yapı kullanım izninin alındığı mali yıl sonuna kadar tamamen YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. İnşaattan dolayı her türlü mali, cezai, hukuki ve teknik sorumluluk tamamen YÜKLENİCİ’ye ait olacaktır.
 9. i) YÜKLENİCİ, işbu sözleşmeyi başka bir şirkete veya müteahhide sözleşmenin kendisine tahmil ettiği mükellefiyetle hakları İŞVEREN’in yazılı muvafakati olmadıkça başkalarına kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. Şayet ederlerse bu devir İŞVEREN’ce hükümsüz sayılacaktır. Bu takdirde İŞVEREN isterse bu sözleşmeyi münfesih sayacaktır. Bu takdirde İŞVEREN’in uğradığı zarar, ziyan ve kar kaybını YÜKLENİCİ kabul edip ödeyecektir.
 10. j) Ancak; 7064 ada 3 parseldeki yapılacak bina, “ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak” şeklinde inşa edilecek olursa İŞVEREN’in yükümlülükleri ve YÜKLENİCİ’nin yükümlülükleri maddeleri, “Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun tasarısı kapsamında riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmi ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar” başlığı altında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan yasa yürürlüğe girdiğinde İŞVEREN’in yükümlülükleri ve YÜKLENİCİ’nin yükümlülükleri maddeleri yapılacak ek sözleşme ile yeni kanun gereğince uygun olarak düzenlenecektir. Sözleşmenin diğer yükümlülükleri aynen korunacaktır.
 11. k) Yapı kullanma izninin tüm giderleri YÜKLENİCİ’nindir.
 12. B) Yüklenicinin Hakları

YÜKLENİCİ yapacağı inşaatların karşılığında arsanın ticari hissesini, işbu sözleşme ile belirtilen esaslar çerçevesinde devralacaktır.

YÜKLENİCİ, İŞVEREN’in hazır bulunmasına ve herhangi bir şekilde muvafakatine gerek olmaksızın işbu satış vaadi ve inşaat sözleşmesini tek taraflı olarak tapuya şerh ettirebilecektir.

Plan Tadilatı İnşaat Süresi – Teslim Gecikme Tazminatı

Sözleşme imzalanmasını müteakiben plan tadilatı 9 aylık sürede tamamlanacaktır. Mevzuattan kaynaklanan sorunlar nedeniyle gecikme olması halinde 3 aylık ek süre verilecektir.

6- İnşaatın Süresi

Arsa teslim tarihi arsa üzerindeki tüm İŞVERENLERLE sözleşmenin imzalandığı tarih, inşaatın başlangıç tarihi ise inşaat ruhsatının alındığı tarihtir. YÜKLENİCİ firma inşaat ruhsatını, plan tadilatı ve tevhitler bittikten sonra en geç 6 ay içinde alacaktır. İnşaatın bitim tarihi ruhsat tarihinde başlamak üzere 24 aydır. İskan alma tarihi inşaatın bitiş tarihidir. İnşaat ruhsatının alınmaması tarihini geçmesi durumunda 3 aylık ek süre verilecek olup bu sürenin sonunda da alınmaması halinde sözleşme kendiliğinden fesh olunur.

Ancak inşaat ruhsatının alınmasına engel herhangi bir yasal engel (haciz, ipotek, belediye hissesi, imar izni iptali) arsa bu engel aşılıncaya kadar olan süre ruhsat alınmasına ilave edilir. Her halükarda bu süre 6 aylık süreden fazla olamaz. YÜKLENİCİ bu süre sonuna çevre düzenlemelerine, ortak yer ve alanlardaki inşaatları, tüm tesisatları (sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, elektrik tesisatı ve inşaatla ilgili diğer tüm tesisatları) mal ederek tamamını çalışır hale getirdikten sonra yapı kullanma iznini almak ve arsanın cins değişikliğini de yapmakla yükümlüdür.

Mücbir sebepler (hükümet darbesi, savaş, genel grev ve doğal afetler) den dolayı gecikme olursa gecikme süresi ilave edilir.

İnşaatın Termin Programı

YÜKLENİCİ inşaatı toplam ruhsattan sonra 24 aylık inşaat yapım süresinde ve ek 6 aylık iskan süresinde yapacak ve teslim edecektir. İnşaat ruhsatı alınmadan önce hazırlanan altışar aylık dönemler halindeki termin programı şu şekildedir. İlk altı ay hafriyat alımı, temel ve su basman betonlarının atılması; ikinci altı ay betonarmenin %50’ sinin tamamlanması; üçüncü altı ay betonarmelerin %100’ ünün tamamlanması; dördüncü altı ayda duvar ve çatı imalatları tesisat, sıva, fayans, doğrama imalatlarının tamamlanması ve inşaatın tamamlanıp iskanının alınmasıdır. İşbu süreçte İŞVEREN’ den kaynaklı inşaatı ya da sözleşmeyi engelleyecek durumlarda İŞVEREN YÜKLENİCİ’nin uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ve yapmış olduğu tüm harcamaları sunulan faturalar ve harcamalar üzerinden sorgusuz kabul eder ve tüm iş kayıplarından oluşacak zararlarla beraber ödemeyi kabul eder.

YÜKLENİCİ inşaatın belirlenen sürede bitirilmemesi durumunda her bir ay için her bir İŞVEREN’e kira bedeli ödenmeye devam eder ve daire başına …..-TL cezai şart öder.

7- Teslim ve Kontrol

İŞVEREN, inşaatın projeye ve teknik şartnameye uygun olarak inşa edilip edilmediğini inşaat süresince bizzat ve/veya tayin edeceği fen bilirkişisi marifetiyle kontrol edecek ve İŞVEREN’in bildireceği itirazlar varsa bunlar derhal İŞVEREN’ce YÜKLENİCİ firmaya bildirecektir.

8- Yükleniciye Ait Arsa Paylarının Devredilmesi

İŞVEREN veya vekillerinin onayından geçtikten sonra YÜKLENİCİ iş programına göre yazılı olarak talepte bulundukça, İŞVEREN aşağıdaki esaslar dahilinde ve her seferinde en geç (7) iş günü içinde YÜKLENİCİ’nin hak ettiği dairelerin ve ticari bölümlerin arsa paylarına ait arsa mülkiyetini YÜKLENİCİ’ye o bağımsız bölümlerle ilgili olarak vekalet vermek mecburiyetindedir. Aksi takdirde YÜKLENİCİ’nin uğrayacağı zararları İŞVEREN karşılayacaktır.

YÜKLENİCİ’ye ait konutların devir aşamaları Yapı Denetim Firmasının yaptığı hakedişlerin seviyelerinin ilgili Belediyesince onaylandığı tarihten itibaren her hak edişinde aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Devir işleminde, YÜKLENİCİ’ye düşecek bağımsız bölümlerin satış hakları aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.

 1. Su basmanında % … adet daire
 2. Betonarme bittiğinde % … adet daire
 3. Tuğla ve çatı kapandığında % … adet daire
 4. Elektrik ve su tesisatı tamamlandığında % … adet daire
 5. Alçı imalatları tamamlandığında % … adet daire
 6. Daire iç ve dış cephe boyaları tamamlandığında % … adet daire
 7. Laminat ve mutfak dolapları tamamlandığında % … adet daire
 8. İskan alınınca % … adet daire

9- İnşaatın Denetimi

YÜKLENİCİ bir yapı denetim kuruluşu ile Yapı Denetim Kanunu gereği anlaşma yapılacak, Yapı Denetim Firmasının ücretleri gider ve masraflar İŞVEREN nam ve hesabına ileride herhangi bir hak talep etmeden YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. Yine zemin sondaj ve etütleri, beton dayanıklılık deneyleri vb. testlerle ilgili tüm ücretler YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir.

10- Giderler

 1. A) YÜKLENİCİ ve İŞVEREN’in mutabakatı ile seçilen Mimari Proje Müellifine Mimari Proje yaptırılır. İnşaatın bütün plan ve proje masrafları, mimari ve teknik hesaplarının hazırlanıp tasdik ettirilmesinde tüm ücret ve harçlar, harfiyat, temel ve temel üstü ruhsat harçları, inşaatın tüm imalat masrafları, malzeme, işçi, memur, mühendis ve mimar ücretleri, muhtasar vergiler, SSK primleri, her çeşit tazminat itibariyle YÜKLENİCİ’ye aittir. Kat irtifakı kurulması ile ilgili giderler YÜKLENİCİ ve/veya alıcılara aittir. Mimari proje İŞVEREN’in belirlediği komisyon tarafından onaylanacaktır.
 2. B) İşbu sözleşmenin noter harç ve masrafları, tapuya şerh verilmesi ile ilgili harçlar, arsa mülkiyet paylarının devri sırasında doğacak her türlü resim ve harçlar, iskan ruhsatı harcı YÜKLENİCİ’ye aittir.
 3. C) Ruhsat işlemlerinden iskan alımına kadar ödenecek emlak vergisi YÜKLENİCİ’ye aittir.

11- Maliyet ve Sair Fark Talebi

YÜKLENİCİ hiçbir sebep ve şart altında İŞVEREN’ den fiyat ve maliyet farkı eskalasyon vs. ya da bağımsız bölümlerin paylaşılan oranlarında değişiklik ve her hangi bir ek ödeme talep edemez.

12- Arsa Mülkiyetinin Korunması

Tarafların, inşaat süresince ve kendilerine düşen mülkiyet haklarını tamamen alıp birbirlerini müşterilere satılması “faaliyeti hariç olmak üzere, arsa mülkiyeti üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunmayacak, arsa gerek satış, gerek teminat ve gerekse icra ve iflas uygulamalarından kesin olarak vareste tutulacak, üçüncü şahıslara karşı hiçbir takyidata konu olmayacaktır.

13- Sözleşmenin Devir ve Temlik Edilmezliği

Taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını başkalarına devir ve temlik edemezler. İşbu sözleşme cari olduğu sürece taraflar birbirlerinin muhatabı olmaya devam edeceklerdir.

14- Sigorta

YÜKLENİCİ inşaat ruhsatı alınmasından itibaren gerek görüldüğü takdirde inşaatı ALL-RISK sigortası yaptıracaktır. YÜKLENİCİ bu sigorta kapsamı dışında her türlü riski kendi nam ve hesabına sigorta ettirebilir.

15- Rekabet Yasağı

Taraflar, bina ve bağımsız bölüm satışında tespit edilecek fiyatlar yönünden iyi niyet kuralları içinde uyumlu davranacaklar, ortak menfaatleri doğrultusunda haksız rekabetten kaçınacaklardır.

16- Tapuya Şerh

YÜKLENİCİ giderleri kendisine ait olmak üzere, İŞVEREN’in bulunmasına veya herhangi bir şekilde muvafakat etmesine gerek olmadan işbu inşaat ve satış vaadi sözleşmesini tapuya şerh ettirebilir. İŞVEREN sözleşme imzaladıktan sonra kat mülkiyeti kurulana kadar hiçbir şekilde kendisine düşen hissesini satamaz veya üçüncü kişilere devredemez.

17- Vekaletname

İŞVEREN, işbu sözleşmenin icra edilebilmesi için, YÜKLENİCİ’ye işlerin yürütümü ile ilgili sınırlı olmak üzere YÜKLENİCİ tarafından gerekçesi belirtilmek üzere yazı ile istenilecek olan vekaletnameyi, İŞVEREN’ce uygun bulunması halinde YÜKLENİCİ’ye gerekli ve yeterli düzeyde yetkileri ihtiva eden bir veya daha fazla vekaletname verebilir.

18- Binanın İsmi

YÜKLENİCİ firma tarafından İŞVEREN’in görüşü alınmak suretiyle belirlenecektir.

19- Sözleşmenin Feshi

1-  Sözleşmenin YÜKLENİCİ FİRMA’dan kaynaklanan kusurlardan ötürü feshedilmesi halinde; İŞVEREN YÜKLENİCİ’nin nam ve hesabına devam etme hakkına sahip olacaktır.

2-  Sözleşmenin İŞVEREN’lerden kaynaklanan kusurlardan dolayı feshi halinde İŞVEREN, YÜKLENİCİ’ye o güne kadar yapmış olduğu tüm harcamaları ve sunmuş oldukları hizmetin bedellerini ödemeyi taahhüt eder. Bu durum kusurun tescil olmasına sebep olan İŞVEREN’ leri kapsamaktadır.

Sözleşmenin herhangi sebeple olursa olsun feshi durumunda sözleşmeyi fesih eden taraf karşı tarafa fesih nedenini ihtaren bildirmek zorundadır.

20- Uyuşmazlıklar

Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

21- İkametgah ve Tebligat

Tarafların aşağıda belirtilen adresleri yapılan her türlü tebligat adres değişikliğini diğerine yazılı bildirmedikçe kendilerine yapılmış gibi geçerli sayılacaktır. .. / .. / ….

İşveren                                                             Yüklenici

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat