DAVANIN DOĞRU BEYAN YÜKÜMLÜĞÜNE UYMAYAN DAVACININ HASARIN TEMİNAT KAPSAMINDA KALDIĞINI İSPATLAYAMADIĞI – HASARIN İDDİA EDİLDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI

T.C YARGITAY
17.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 9852
Karar: 2016 / 117
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Davacı vekili; davacı şirkete ait aracın yüklenicisi olduğu iş için beton taşırken kanala düşmesi nedeniyle hasara uğradığını, hasarın davalıya ihbarına rağmen davalının hasar tazminatını ödemekten kaçındığını ileri sürerek …TL hasar tutarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davanın doğru beyan yükümlüğüne uymayan davacının hasarın teminat kapsamında kaldığını ispatlayamadığı ve hasarın iddia edildiği şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığına dair raporlara dayanarak reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Hüküm onanmıştır.

(6102 S. K. m. 1472)

Dava: Taraflar arasındaki kasko sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:
Karar:
Davacı vekili; davacı şirkete ait aracın yüklenicisi olduğu iş için beton taşırken kanala düşmesi nedeniyle hasara uğradığını, hasarın davalıya ihbarına rağmen davalının hasar tazminatını ödemekten kaçındığını ileri sürerek 11.505,74 TL hasar tutarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili; davacı … ait iki ayrı aracın aynı zamanlarda hasarlanmasının şüphe ihtiva etmesi üzerine tazminatların ödenmediğini, …. sayılı araç için davanın Ankara 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2011/264 esasında görüldüğünü ve davaların birleştirilmesi gerektiğini, öte yandan 02/08/2010 tarihli poliçe kapsamında ödenmesi gereken 4.219,44 TL prim borcunun hasar tarihi olan 21/08/2010 tarihine kadar ödenmediği için hasarın teminat kapsamında kalmadığını, rizikonun iddia edildiği yer ve zamanda gerçekleştiğine dair delil bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece; davanın doğru beyan yükümlüğüne uymayan davacının hasarın teminat kapsamında kaldığını ispatlayamadığı ve hasarın iddia edildiği şekilde gerçekleşmesinin mümkün olmadığına dair raporlara dayanarak reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Sonuç: Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat