Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Karşılıksız Yararlanma Suçu

SORUŞTURMAYI YAPAN CUMHURİYET SAVCISININ ZARARIN TAZMİNİ HAKKINDA BİLDİRİMDE BULUNMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR YASAL DÜZENLEME BULUNMADIĞI – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
2.Ceza Dairesi
Esas: 2016 / 2465
Karar: 2016 / 7663
Karar Tarihi: 21.04.2016

ÖZET: CMK’nın maddesinde, soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyeceği belirtilip, maddesinde hangi hallerde iddianamenin iade edileceği sınırlı olarak sayılmıştır. Kaçak tespit tutanağında sayaçtan kayıtsız elektrik kullandığı belirlenen şüpheli …hakkında kamu davası açıldığı anlaşılmakla, toplanan kanıtlar şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphe oluşturduğu gibi … tarihinde yürürlüğe giren Yasa ile TCK’nın maddesine eklenen fıkrada, zararın soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin edilmesi halinde kamu davası açılmayacağı düzenlenmiş ise de, soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısının zararın tazmini hakkında bildirimde bulunması gerektiğine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı halde, bu konuda bildirimde bulunulmadan dava açıldığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verilmesi karşısında, itiraz merciince itirazın kabulü yerine aynı gerekçeyle reddine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle, … Ağır Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen, kararın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun maddesinin fıkrasının bendi uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.

(5271 S. K. m. 170, 174, 309) (5237 S. K. m. 168, 170)

Dava: Karşılıksız yararlanma suçundan şüpheli …hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda, … Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen 21/08/2015 tarihli ve 2015/58196 soruşturma, 2015/31584 esas, 2015/25081 sayılı iddianamenin 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170. maddesine uygun bulunmadığından bahisle aynı Kanun’un 174. maddesi gereğince iadesine dair… Asliye Ceza Mahkemesinin 28/08/2015 tarihli ve 2015/295 sayılı kararına yönelik itirazın reddine ilişkin … Ağır Ceza Mahkemesinin 11/09/2015 tarihli ve 2015/657 değişik iş sayılı karar aleyhine … Bakanlığınca verilen 29/12/2015 gün ve 2015-E.27226/87217 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 01/02/2016 gün ve 2016/657 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
… Asliye Ceza Mahkemesince, şüpheli …’e 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 168/5. maddesi uyarınca etkin pişmanlık göstererek zararı gidermesi yönünde hatırlatma yapılıp süre verilmediğinden bahisle iddianamenin iadesine karar verilmiş ise de, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 170/3. maddesinde iddianamede nelerin gösterileceği, aynı Kanun’un 174/1. maddesinde iddianamenin hangi hallerde iadesine karar verileceğinin belirtildiği, aynı Kanun’un 170/2. maddesinde yer alan “Soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa; Cumhuriyet savcısı, bir iddianame düzenler. ” hükmü uyarınca Cumhuriyet savcısının dava açmasının zorunlu olduğu ve suçun hukuki nitelendirilmesinin de Cumhuriyet savcısına ait olduğu, bu durumda mahkemece, iddianamede gösterilen olaylarla ilgili olarak ibraz edilen deliller ve yargılama sırasında ibraz edilebilecek deliller birlikte değerlendirilerek yargılama sonucuna göre bir karar verilmesi gerekeceği, somut olayda şüphelinin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 168/5. maddesinde “Karşılıksız yararlanma suçunda, fail, azmettiren veya yardım edenin pişmanlık göstererek mağdurun, kamunun veya özel hukuk tüzel kişisinin uğradığı zararı, soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz; zararın hüküm verilinceye kadar tamamen tazmin edilmesi halinde ise, verilecek ceza üçte birine kadar indirilir. ” şeklindeki düzenlemeden yararlanabileceği ancak Cumhuriyet savcısının, şüphelinin bu düzenlemeden yararlanabileceği yönünde hatırlatma zorunluluğunun bulunmadığı cihetle, itirazın kabulü yerine, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
Gereği Düşünüldü:
5271 sayılı CMK’nın 170/2. maddesinde, soruşturma evresi sonunda toplanan deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturuyorsa, Cumhuriyet savcısının iddianame düzenleyeceği belirtilip, 174. maddesinde hangi hallerde iddianamenin iade edileceği sınırlı olarak sayılmıştır. Kaçak tespit tutanağında sayaçtan kayıtsız elektrik kullandığı belirlenen şüpheli …hakkında kamu davası açıldığı anlaşılmakla, toplanan kanıtlar şüpheli hakkında iddianame düzenlenmesi için yeterli şüphe oluşturduğu gibi 05.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6352 sayılı Yasa ile TCK’nın 168. maddesine eklenen 5. fıkrada, zararın soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin edilmesi halinde kamu davası açılmayacağı düzenlenmiş ise de, soruşturmayı yapan Cumhuriyet savcısının zararın tazmini hakkında bildirimde bulunması gerektiğine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı halde, bu konuda bildirimde bulunulmadan dava açıldığı gerekçesiyle iddianamenin iadesine karar verilmesi karşısında, itiraz merciince itirazın kabulü yerine aynı gerekçeyle reddine karar verilmesi nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmekle, … Ağır Ceza Mahkemesinden kesin olarak verilen, 11/09/2015 gün ve 2015/657 D.İş sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesinin 4.fıkrasının (a) bendi uyarınca BOZULMASINA, sonraki işlemlerin itiraz merciince yerine getirilmesine, 21.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat