İnfaz Hukukunda İlkeler Nelerdir?

KARŞILIK DAVA DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO             :
DOSYA KARAR NO     :…………./………..
DAVALI

(KARŞI DAVACI)              :

……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVACI

(KARŞI DAVALI)               :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

KONU                                   :Karşı Davamızdan İbarettir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Kiracı ile müvekkil yapmış oldukları yazılı sözleşme gereğince taşınmaz kiraya vermilmiştir. Kiracı fazla ödemede bulunduğu iddiası ile …… Türk Lirasının faizi ile birlikte kendisine ödenmesine karar verilmesi isteği ile müvekkilime dava açmıştır.
  2. Oysa kiracı taşınmazı hor kullanmış olup, taşınmazı boşalttıktan sonra müvekkilim tarafından yaptırılmış olan tespit ile bu husus sabittir. ………….Sulh Hukuk Mahkemesinin E. ……../… Değişik İş, K. ………/… Değişik İş sayılı tespiti ile taşınmazdaki zarar tespit edilmiştir.
  3. Bu durumda müvekkilim aleyhine açılan davanın reddi ile uğranılan zararın tazmini amacı ile bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  HMK. md. 132 vd. ve ilgili mevzuat.

İSTEK VE SONUÇ             :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, açılan davanın reddi ile müvekkilin uğramış olduğu zararın tazmini amacı ile açtığımız karşı davamın kabulüne, …….Türk Lirasının ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin  karşı tarafta tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davalı (Karşı Davacı )Vekili

Av.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat