Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu

MADDE 263- (1) Kanuna aykırı olarak eği­tim kurumu açan veya işleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Suçla korunan hukuki değer, eğitim ve öğretim görevinin yetkili olmayan kişi­lerce yerine getirilmesini engelleme, eğitimde disiplinin sağlanması ve dolayısıyla bu konuda kamunun güvenilirliğidir,

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçunun Maddi Öğesi

Herhangi bir kişi suçun faili olabilir. Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi suçun faili olarak cezalandırılır.

Bir kamu görevlisinin de Kanuna aykırı eğitim kurumu açması ve işletmesi olanaklıdır.

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçunun Hareket ve Neticesi

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58. maddesi hükmüne göre “Tür­kiye’de ilköğretim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz.

Milli Eğitim Bakanlığı veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (Askeri liseler dahil) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli Eğitim Bakanlığına aittir.”

Özel öğretim kurumlan ise, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu hükümle­rine göre açılmalıdır. Özel öğretim Kurumları Kanununun 1. maddesi uyarınca “Bu Kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzelkişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzelkişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumlan ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluş­lar, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri, biçki dikiş yurtlan ve benzeri kurumların kurum açma, öğretime başlama, eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlannın eğitim, öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi konularındaki hükümleri kapsar.”

Özel öğretim kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından “Kurum açma iz­ni” alınır.

Suç, Kanuna aykırı olarak ve gerekli izin alınmadan eğitim kurumu açmakla oluşur. Okulun açılması, eğitim veya öğretim faaliyetinde bulunulacağının ilgililere duyurulmasından ibarettir. Bu nedenle eğitim kurumu açıldıktan sonra faaliyette bulunulup bulunulmamasmın önemi yoktur. Fiili olarak ders verilmesi koşulu da bulunmamaktadır. Öğrenim İçin başvuran olmasa dahi, açılış duyurusunun yapılma­sı yeterlidir. Bunun gibi kurumun, eğitim ve öğretim için gerekli araç ve gereçlere sahip olup olmamasının da suçun oluşmasına etkisi yoktur.

Madde metninde “Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açılması veya işletilme­si” suç kabul edilmiştir.

Bir kimsenin eğitim kurumu açmadan evinde ya da kendisine ayrılan bir yerde özel ders vermesi bu konuda yetkisi bulunmasa bile suç oluşturmaz. Ancak, bir ya da birden fazla öğretmenin kanuna aykırı olarak birlikte açmış bulundukları kurumda öğretmenlik yapmaları ayrıca suç oluşturmasa da açma ve işletme eylemleri nedeniyle suç niteliği taşır.

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçunun Manevi Öğesi

Suç doğrudan kastla işlenebilir. Failin, bir eğitim kurumunu kanuna aykırı oldu­ğunu bilerek açması veya işletmesi kastın varlığının kabulü için gerekli ve yeterlidir.

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçunun Yaptırımı

Kanuna aykırı olarak eğitim kurumu açan veya işleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

Kanuna Aykırı Eğitim Kurumu Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturuhnası şikayet koşuluna bağlı değildir. C. Savcılığı tarafından doğrudan soruşturulur ve kovuşturulur. Suçun yargılamasını yapmakla görevli mahkeme Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kumluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh ceza mahkemesidir.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat