Suç Üstlenme Suçunun Cezası Nedir?

TCK m. 249 nedir?

Suç Üstlenme Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 270- (1) Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığını bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir. Bu suçun, üstsoy, altsoy) eş veya kardeşi cezadan kurtarmak amacıyla işlenmesi hâlinde; verilecek cezanın dörttı üçü indirilebileceği gibi, tamamen de kaldırılabilir.

Suç Üstlenme Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde “suç üstlenme” suçu tanımlanmıştır.

Korunan hukuki değer; her hangi bir kişi suçu üstlenmiş olsa bile adliyenin ha­talı karar vermesi nedeniyle saygınlık ve itibarının sarsılmasının, güven kaybına uğramasının engellenmesidir.

Suçun faili herkes olabilir.

Suçun mağduru yoktur. Suçtan zarar gören ise, adliye ve dolayısıyla devlet­tir.

Suç Üstlenme Suçunun Konusu

Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, işlendiği veya katıhndığı bildirilen “suç”tur.

Kişinin, ancak bir “suç”u işlediği veya bir “suç”a katıldığı bildiriminde bulun­ması maddede öngörülen suçu oluşturur.

İdari soruşturmayı, bir kurumun iç işleyiş ve düzenini ilgilendiren disiplin ce­zasını gerektiren bir eylemin veya idari bir yaptırımı gerektiren kabahat eylemleri­nin üstlenilmesi suç oluşturmaz. 270. maddede öngörülen suç üstlenme eylemi, adliyeye karşı işlenen suçlardandır. Yalnızca, adli makamlar tarafından soruşturulup kovuşturulabilecek, Kanunda suç olarak düzenlenmiş ve adli yaptırımı gerektiren eylemler suçun konusunu oluşturabilir.

Suç Üstlenme Suçunun Hareket ve Neticesi

Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, bir suçu işlediğini veya suça katıldı­ğını bildirmek suçun hareket öğesini oluşturur.

Kişi, gerçekte hiç işlenmemiş veya başkası tarafından işlenmiş olan bir suçu kendisinin işlediğinden bahisle, “gerçeğe aykırı olarak” üstlenmelidir. Bu üstlen­menin, yetkili makama bildirim şeklinde yapılmış olması gereklidir. Yetkili makam tarafından bir suçun üstlenilmesine ilişkin sözlü başvuru üzerine bir tutanak tutul­muş olabileceği gibi, yazılı başvuruda da bulunulmuş olabilir. Bildirimde bulunma şeklinin önemi yoktur.

Maddenin uygulanmasında önemli olan, failin işlediğini bildirdiği suçun uy­durma olup olmaması değil, failin söz konusu suç ile ilişkisinin uydurma olup ol­mamasıdır. Bu nedenle kişinin, işlenmemiş bir suçun faili olduğunu ya da suça katıldığını bildirmesi ile suç oluşacağı gibi, bir başka kişinin işlemiş olduğu suçun faili ya da iştirakçisi olduğunu bildirmekle de suç oluşur. Üstlenilen suçun geç­mişte işlendiği varsayılan veya yeni gerçekleşmiş olduğu iddia edilen bir suç olma­sının önemi yoktur.

Madde metnine göre; bu suçun belli akrabalık ilişkisi içinde bulunulan kişilerin cezadan kurtulması amacıyla işlenmesi hâlinde, verilecek cezada indirim yapılabi­leceği gibi, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Suç üstlenmeye ilişkin sözlü veya yazılı bildirimde bulunulduktan hemen ya da bir süre sonra gerçeğe dönülmesi suçu ortadan kaldırmaz. Bu durumda hakimin, Kanunda öngörülmeyen bir etkin pişmanlık hükmü uygulaması olanağı bulunma-maktadrr. Ancak ceza, TCK’nın 62. maddesi uyarınca fail yararına hafifletici tak­diri nedenler kapsamında indirime tabi tutulabilir.

Suç Üstlenme Suçunun Manevi Öğesi

  1. maddede öngörülen suç, failin, suçu işlemediğini veya suça katılmadı­ğını ya da suçun hiç işlenmediğini bilerek ve kendi iradesi ile isteyerek yetkili makamlara bildirimde bulunması ile oluşur. Bir başka deyişle doğrudan kastla işlenebilir.

Suç Üstlenme Suçunun Yaptırımı

Yetkili makamlara, gerçeğe aykırı olarak, suçu işlediğini veya suça katıldığım bildiren kimseye iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Suç Üstlenme Suçunda Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir. Soruşturma ve kovuş­turma işlemleri doğrudan doğruya C. Savcılığı tarafından yapılır.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca yargılamayı yapmakla görevli mahkeme sulh ceza mahkemesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat