KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ

04.11.1983 TARİHİNDEN SONRAKİ DÖNEME İLİŞKİN EL ATMALARDA NİSPİ HARÇ VE NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ GEREKTİĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 1852
Karar: 2017 / 9609
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.

(2709 S. K. m. 2, 35) (2942 S. K. m. Geç. m. 6) (ANY. MAH. 13.11.2014 T. 2013/95 E. 2014/176 K.)

Dava ve Karar: Dava dilekçesinde, … İli … İlçesi … Mahallesi … ada … parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmasız el koyma nedenine dayalı olarak bedelinin tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hükmün temyiz incelemesi taraf vekillerince, incelemenin duruşmalı olarak yapılması ise davacılar vekili tarafından yasal süresi içinde verilen temyiz dilekçesi ile istenilmekle taraflara yapılan tebligat üzerine duruşma için tayin olunan 01.03.2016 gününde temyiz edenlerden davacılar vekilleri Av…. ve Av. … geldiler. Davalı adına gelen olmadı. Gelen vekillerin sözlü açıklamaları dinlenilip, kapanan 18. Hukuk Dairesince verilen geri çevirme kararı üzerine gelen dosyadaki bütün kağıtlar okunup, uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma kararı uyarınca inceleme ve işlem yapılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu … ili, … ilçesi, … mahallesi, … ada … parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Ancak;

1-Dava kısmen reddedildiği halde, kendisini vekille temsil ettiren davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi ve davalının yargılama giderlerinin tamamından sorumlu tutulması doğru olmadığı gibi,

2-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;

6487 sayılı Yasanın 21. Maddesi ile 2942 sayılı kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki döneme ilişkin el atmalarda nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden;

Gerekçeli kararın hüküm fıkrasının;

a-Harca ilişkin 5 nolu bendinin hükümden çıkartılmasına, yerine (Alınması gereken harç 283.945,15-TL karar ve ilam harcından yatırılan 297,00-TL peşin harç ile 80.818,20-TL ıslah harcının mahsubu ile bakiye 202.829,95-TL’nin davalı idareden alınarak hazineye gelir kaydına, davacı tarafça yatırılan peşin ve ıslah harcı toplamı olan 81.115,20-TL harcın davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine,) cümlesinin yazılmasına,

b-Yargılama giderlerine ilişkin 6 nolu bendindeki (yargılama giderinin) kelimelerinden sonra gelen bölümün tümü ile hükümden çıkartılmasına, yerine (kabul ve ret oranına göre hesaplanan 2.497,20-TL’sinin davalı idareden alınarak davacı tarafa verilmesine, kalan kısmın davacılar üzerinde bırakılmasına,) ibaresinin yazılmasına,

c-Vekalet ücretine ilişkin 7 nolu bendindeki (1.500,00) rakamının çıkartılarak yerine (106.217,00) rakamının yazılmasına,

d-Sonuna ayrı bir bent olarak (Davalı idare vekil ile temsil edildiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret uyarınca 62.567,00-TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalı idareye verilmesine) cümlesinin eklenmesine,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine, temyiz eden davacılar yararına yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca takdir olunan 1.350,00-TL. vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, 30.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...