KAMULAŞTIRMADA BEDEL TESPİTİ VE TESCİL DAVASI

OBJEKTİF DEĞER ARTIŞININ BELİRLENMESİNE KONU HUSUSLARIN KAPİTALİZASYON FAİZİ BELİRLENMESİNDE YER ALMADIĞI – MÜKERRER BİR DEĞER ARTIŞINA SEBEP VERİLMEDİĞİ – İSTİNAF BAŞVURUSUNUN ESASTAN REDDİ GEREĞİ

İzmir BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
5. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 17
Karar: 2017 / 13
Karar Tarihi: 09.01.2017

ÖZET: Taşınmazın konumu, merkezi yerlere yakınlığı ve Yargıtay’ın dava konusu bölge ile ilgili uyguladığı, objektif değer artışları da dikkate alınlığında % 100 lük objektif değer artışının doğru uygulandığı, objektif değer artışının belirlenmesine konu hususların kapitalizasyon faizi belirlenmesinde yer almadığı, mükerrer bir değer artışına sebep verilmediği, dosya kapsamına gelen resmi verilere göre net gelirin ortalama değerler üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır.Bilirkişi raporuna yönelik istinaf sebeplerinin bilirkişi heyeti raporunda incelenerek tartışıldığı, dosyadaki bilgi ve belgelere göre delillerin takdirinde bir yanlışlık olmadığı mahkeme kararının hukuka uygun bulunduğu, istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı anlaşıldığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.

(2942 S. K. m. 11) (6100 S. K. m. 353, 361)

Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28.09.2016 gün ve 2014/419 E. 2016/983 K. sayılı hükmünün, istinaf başvurusu yoluyla incelenmesinin davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü;

İDDİA: Davacı vekili dava dilekçesinde, Balıkesir Merkez, Halalca Köyü, 155 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın tamamının hava alanı inşaat sahasına tesadüf etmesi nedeniyle Bakanlık Oluru ile kamulaştırma kararı verildiğini, kamulaştırma işlemleri devam ederken taşınmazın acele kamulaştırmasına karar verildiğini, Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2014/51 D. İş sayılı dosyası ile 27.06.2014 tarihli kararına istinaden taşınmazın acele el konulmasına karar verildiğini, acele el koyma davası kararı gereğince ödenen kısım mahsup edilerek kamulaştırma bedelinin tespit edilmesine ve taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

SAVUNMA: Davalı vekili, dava konusu taşınmazın Balıkesir-Bursa Çevreyolu üzerinde bulunduğunu, bulunduğu konum itibariyle yol kenarında ve yola sıfır cepheli konumu ile oldukça değerli bir nitelikte olduğunu ileri sürerek taşınmazın rayiç değerinin tespitini talep etmiştir.

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ: Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 28.09.2016 tarih ve 2014/419 E. 2016/983 K. sayılı kararı ile davanın Kabulü, Balıkesir İli, Altı Eylül İlçesi, Halalcı Mahallesinde bulunan 155 Ada, 2 parsel sayılı taşınmazın davacı İdare tarafından kamulaştırılan 2.459.05 m2 lik kısmının kamulaştırma bedelinin 59.592,61 TL olarak tespitine, fark bedeli olan 12.649,35 TL’nin dava tarihinden (4 aylık sürenin bitimi) itibaren karar tarihine kadar olan kısmına yasal faiz işletilmesine, dava konusu taşınmazın kamulaştırılan 2.459,05 m2 lik kısmının Tapu kaydının iptali ile Davacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına Tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiştir.

İSTİNAF NEDENLERİ: Davacı vekili, dosya kapsamındaki bilirkişi raporunda taşınmazın m2 birim değerinin yüksek hesaplandığını, 2942 sayılı Yasa’nın 11. Maddesinde belirtilen gelir yöntemi dışındaki yöntemlerin, özellikle taşınmazın vergi kaydı, taşınmazın çevresinde özel amaçlı satışlar olup olmadığı ve diğer yöntemlerin yeterince araştırılmadığını, %5 lik kapitalizasyon faizinin fahiş olduğunu, taşınmazın vasfının tarla olmasına rağmen, % 100 objektif değer artışının uygulandığını ileri sürerek istinaf talebinde bulunmuştur.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE: Dava, acele el kovma nedeniyle kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil istemine ilişkindir.

Balıkesir 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014 51 Değişik iş sayılı kararı ile Dava konusu Balıkesir Merkez, Halalca Köyü, Şehiryolu Mevki, 155 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmaza Balıkesir Merkez Havalimanı Yeni Terminal Ünitesi ve mütemmimlerinin inşaası amacıyla, davacı tarafından 2942 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca Acele El Konulmasına, Acele kamulaştırma bedelinin 46.943,26 TL olarak Tespitine, bankaya yatırılan acele kamulaştırma bedelinin hak sahibi davalıya payı oranında ödenmesine karar verilmiştir.

Mahkemece mahallinde keşif yapılmış, bilirkişiler taşınmazı sulu tarım arazisi kabul ederek rapor hazırlamışlardır. Tarım arazisi olan taşınmaz için 2942 Sayılı Yasa’nın 11/l-f maddesi gereğince; o yörede mutat olarak ekilen münavebeli ürünler ile münavebeye alınan ürünlerin dekar başına verim miktarları, üretim masrafları ve ortalama toptan kilogram toptan satış fiyatlarına ilişkin resmi veriler, dava tarihi olan 2014 tarihi itibariyle İlçe Tarım Müdürlüğünden dosya kapsamına alınmıştır. Mevcut yargılamada, ürün belirlenmesi, üretim, maliyet giderleri hususunda bizzat o bölgenin istatistik verilerinden yararlanılmış ve taşınmaz sulu tarım arazisi olduğu için bu bölgede geçerli%5’ lik kapitalizasyon faizi de uygulanmıştır. Taşınmazın konumu, merkezi yerlere yakınlığı ve Yargıtay’ın dava konusu bölge ile ilgili uyguladığı, objektif değer artışları da dikkate alınlığında % 100 lük objektif değer artışının doğru uygulandığı, objektif değer artışının belirlenmesine konu hususların kapitalizasyon faizi belirlenmesinde yer almadığı, mükerrer bir değer artışına sebep verilmediği, dosya kapsamına gelen resmi verilere göre net gelirin ortalama değerler üzerinden hesaplandığı anlaşılmıştır.

Bilirkişi raporuna yönelik istinaf sebeplerinin bilirkişi heyeti raporunda incelenerek tartışıldığı, dosyadaki bilgi ve belgelere göre delillerin takdirinde bir yanlışlık olmadığı mahkeme kararının hukuka uygun bulunduğu, istinaf sebeplerinin yerinde olmadığı anlaşıldığından, davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1 – Balıkesir 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.09.2016 tarih ve 2014/419 E.  2016/983 K. sayılı kararına yönelik davacı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.1 maddesi gereğince esastan REDDİNE,

2- İstinaf yargılaması duruşmasız yapıldığından istinaf yoluna başvuran davacı yararına vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

3- Eksik yatırılan 2.20 TL peşin harcın davacıdan tahsiline,

4- İstinaf kanun yoluna başvuran davacının istinaf yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

Dair, kararın tebliğinden itibaren HMK’ nın 361. maddesi uyarınca 1 aylık sürede temyiz kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliği ile karar verildi. 09.01.2017

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat