Kamulaştırma İşleminin İptali Dava Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Kamulaştırma İşleminin İptali Dava Dilekçesi

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ :
Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI :
……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU :
Kamulaştırma İşleminin İptali Talebimizden İbarettir
DAVA DEĞERİ :
…………….. TL
AÇIKLAMALAR :
Müvekkillerim davaya konu …… ili, ……… ilçesi, …… Mah., …….Mevkii ……….. bitişiğinde bulunan …….no.lu parsele iştiraken ve müştereken maliktirler. Bu taşınmazın içinden kadastro yolu olduğu halde müvekkillerimin taşınmazından ………. Belediyesince yeniden kamulaştırma sureti ile yol geçirilmesi istemi usul ve yasaya aykırıdır.
Belediyeyi temsilen Başkan, kendi ve birkaç akrabasının taşınmazlarına adeta özel yol yapmak için bu kamulaştırma işlemi ve imar planı yapılmıştır. Yine kamu yararı kararı verilmesi işleminin Belediye Meclisince alınması da yerinde değildir. Çünkü Kamulaştırma Kanunun 5. md. si gereği kamu yararı verilmesi işlemi için Belediye Encümen kararı alınması gerekmektedir.
İmar planını uygulamak gerekçesi ile kamulaştırma kararı aldığını iddia eden Belediye, kamulaştırma kararını sadece müvekkilcilerimin taşınmazı için alması, imar planını müvekkillerimin taşınmazından sonra gelen taşınmazlara uygulatmaması olayda Kamu Yararından çok politik amaca hizmet edildiğini göstermektedir. Yine bu durum Anayasa’nın eşitlik ilkesine de aykırıdır.
Yine müvekkillerime ait taşınmaz, çarşı içinde ve ticari alanda yer aldığı halde tarım arazisi olarak metre kare birim fiyatının belirlenmesi bakımından da kamulaştırma kararı usul ve yasaya aykırıdır.
DELİLLER : ……..(…). Asliye Hukuk Mahkemesinde……/……. E ile açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idari adına tescili davası, …… ili, ……… ilçesi, …… Mah., …….Mevkii ………..bitişiğinde bulunan …… no.lu parselin tapu kaydı, Kamulaştırmaya dair …….. Belediye Meclisi kararı, veraset ilamı vs tüm deliller.
HUKUKİ SEBEPLER : İlgili mevzuat.
TALEP SONUCU : Yukarda kısaca arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile ……..Belediye Başkanlığının …… ili, ……… ilçesi, …… Mah., …….Mevkii ……….. bitişiğinde bulunan ……. no.lu parselin kısmen kamulaştırılmasına dair işlemin iptaline, yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini vekil eden adına saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacılar Vekili
Avukat

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat