İdare Mahkemesi Yürütmenin Durdurulması İstemli Dilekçe

……………………İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir-Duruşma İstemlidir

DAVACI :Adı ve Soyadı TC.n-………….açık adresi.

DAVALI :……………….. Belediye Başkanlığı

DAVANIN KONUSU : İptal ve Tam Yargı davası

İPTALİ İSTENİLEN İDARİ İŞLEM: İnşaat ruhsatı talebimizin zımni ret edilmesi.

MÜRACAAT TARİHİ : ../../2012

ZIMNİ RET TARİHİ :../../2012

DAVANIN İZAHI : Davalı idare ile yıllardır süren Hukuk Mücadelemizin nereye varacağını bilemez bir hale geldim.

Davalı idarenin vurdumduymaz, başına buyruk, Hukuku hiçe sayma, vatandaşa eziyet çektirme, Mahkeme kararlarını uygulamama sonucunda mağduriyetimin giderilmesi için Yüce Mahkemenize bir kez daha başvurma durumunda kaldım. Şöyle ki;

1- ../../……. tarihinde davalı idareye, ……… mah. ……. ada ……. parsel taşınmaz üzerine inşaat yapılması için mevzuatın emredici hükümleri doğrultusunda müracaatta bulundum.

2- Evraklarımın ve projelerimin incelenmesi neticesinde herhangi bir eksiliğimin bulunmaması üzerine, PROJELERİM ONAYLANMIŞ, ruhsat düzenlenmiş, ilgili mühendislerden imzaları alınmış, (gerektiğinde mühendisler şahit olarak ifade verebilirler) …….. sıra nolu makbuz ile ruhsat harcı tarafımdan nakden tahsil edilmiş, ancak; Ruhsatım onaylanıp tarafıma verilmemiştir.

3- 3194 sayılı imar Kanunu mad. 22’ye göre ruhsatın nasıl verileceği hüküm altına alınmıştır.

4- İnşaat ruhsat harcının yatırılması o işlemin sonuçlanması anlamındadır, çünkü; herhangi bir eksiklik olsa idi, ruhsat harcı tahsil edilmezdi. “içtihatları birleştirme kurulu kararında, Hukuki sonuçlarını yerine getirmiş olan durumların artık geri dönülmez, vazgeçilmez haklar olduğu, yani kazanılmış hak teşkil ettiği” mevcuttur. Yine Danıştay’ımızın 9.Dairesi bir kararında; ” 3194 sayılı İmar Kanununun 22/1 maddesine göre yapı ruhsatiyesi alabilmek için maddede belirtilen belgelerle birlikte müracaat edilmesi öngörülmüş, açıklanan yasa hükümlerinden, ruhsat alabilmek için ilgili yerlere imar kanunu 22.maddesinde sayılan belgelerle birlikte müracaat edileceği, eklenmesi zorunlu olan bu belgelerin inceleneceği ve uygun görüldüğü takdirde, 2464 sayılı kanunun ek.5 maddesine göre harç yatırıldıktan sonra ruhsat verileceği” mevcuttur.

5- Davalı İdare, ruhsatı vermemek için otopark ücreti yatırmadığımı şifai olarak bana söylemiş, bende söz konusu ada parsel yanında bulunan tüm inşaatlardan otopark ücreti alınmadan ruhsatlar verilmiş olduğunu beyan etmem üzerine, ilgililer hakkında işlemler yapılmış, görevden uzaklaştırılmış, Belediye Başkan yardımcısı benden otopark ile ilgili sorunu halletmemi istemiş, bende mimari projede bodrum katta otopark yerini tefriş ettirerek ……. yılında tekrar ruhsatın verilmesini talep etmiştim.

6- Davalı idare, yine tarafıma herhangi bir eksikliğim veya noksanlığım ile alakalı hiçbir şekilde yazı yazmamış, ruhsatımı düzenleyip vermeme sebebinin bu sefer de ruhsat harcı farkı yatırmadığımı önceki mahkeme dosyalarına verdikleri dilekçelerde belirtmişlerdir. (Halbuki İmar Kanunu mad.29 harç konusunda ne olacağı bellidir.)

7- Davalı idarenin bu kasti davranışları neticesinde Kahramanmaraş 2 Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ederek söz konusu inşaatın ruhsatının verilmesine engel teşkil edecek fiili yada Hukuki bir durumun bulunup bulunmadığı hususunda tespit talebim ile aldığım bilirkişi raporu ve Mahkeme kararı ile davalı idareye ruhsatımın düzenlenip verilmesi için ../../…. gün …………sayılı dilekçe ile müracaatta bulundum.

8- Davalı idare ../../….. gün ve ……. sayılı cevabi yazısında; “..binaya ait projelerin yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilmesi gerektiği müteaala olunur.” Karar ile RET etmiştir.

9- Davalı idarenin bu ret işlemini ………. 1.İdare Mahkemesine dava açarak ……../……. Esas ……../…… Karar sayılı kararı ile İPTALİNE karar verilmiştir. Bu karar DAVALI İDARENİN TEMYİZ YOLUNA GİTMEMESİ SONUCUNDA KESİNLEŞMİŞTİR.

10- Kesinleşmiş İdare Mahkemesinin bu kararı ile “gerideki haklarımın iadesi yani ruhsatımın düzenlenip verilmesi gerekirken” davalı idare türlü arayışlar içerisine girmiş, aylar sonra ../../…… gün ve …… sayılı mühürleme zabtı düzenlemiş,(mühürleme zabtı tamamen Hukuka aykırı düzenlenmiştir) ../../…… gün ve …….. kayıt nolu dilekçe ile, ortada kesinleşmiş bir İdare Mahkemesi kararı varken ve bu kararı uygulamanız gerekirken tarafıma böyle bir mühürleme zabtı düzenlemeniz Hukuka aykırıdır itirazında bulunmuş, ../../…… gün ve …….. sayılı cevabi yazı ile;”.. bahse konu mühürleme dosyası imar kanunu 42 maddesi ve TCK 184 maddesi gereği işlem yapılması hususunda bir karar alınması için belediye encümenine sevk edilmiştir.” verilmiştir.

11- Davalı İdare, …………… Cumhuriyet Baş Savcılığına TCK 184/1 53. mad. Gereği suç duyurusunda bulunmuş, ……………..3.Asliye Ceza mahkemesi ……../…… Esas ……/…… Karar sayılı kararında; “………….. 1.İdare Mahkemesinin ruhsat vermeme işleminin iptal edildiği, sanığın atılı suçtan CMK 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE kararı” verilmiştir.

12- Davalı idarenin kesinleşmiş ………… 1.İdare Mahkemesinin kararını uygulanmadığından dolayı açtığım tazminat davası ……….. 1.İdare Mahkemesinin …………/…… E: ……/…….Kararı ile manevi tazminata hükmedilmiş, dosya Danıştay 6.Dairesinde olup hala derdesttir.

13- Davalı idareye, …/../……. gün ……… kayıt nolu dilekçe ile Bayındırlık ve iskan Bakanlığının ../../…… gün ……… sayılı yazıların da; “..yargı kararına uyulması anayasal zorunluluktur, uygulamaya dönük bu tür sorunların yaşanmaması için 3194 sayılı imar kanununun 22.maddesi uyarınca, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışların yazı ile bildirilmesi, ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara hakkında düzenlenecek yapı tatil tutanaklarında, mevzuata aykırılığın ve gerekçelerinin ayrıntılı olarak açıklanması..” gerektiği hususundaki yazı ile müracaat ettim.

14- Davalı idare ../../…….. gün …….. sayılı yazıları ile “..Riyaset makamının ../../….—……. tarih sayılı oluruyla inceleme ve değerlendirme komisyonu oluşturulmuş olup; komisyon incelemesini tamamladıktan sonra ayrıca tarafınıza bildirilecektir.” denmiştir.

15- Davalı idare, ../../……. gün ve ….-……. sayılı yazıları ile “ Bahse konu inşaatın yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun şekilde ruhsatlandırılması gerektiğinden, projelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olması koşuluyla,………. yılında TAHSİL EDİLEN YAPI RUHSAT HARCI MÜKTESEP HAK SAYILARAK YAPIYA RUHSAT TANZİMİ YAPILABİLİR.” Denmiştir.

16- Davalı idarenin bu itirafı göstermektedir ki, Ruhsat harcını müktesep hak sayıyor, ancak ruhsat verilmesi talebime,../../……. gün ve …… sayılı müteaala-ret cevabi yazılarında olduğu gibi yine yürürlükteki mevzuata göre projelerin düzenlenmesi gerektiğini beyan ediyor. Davalı idarenin bu tutumunu, bu cevabına, yüce Mahkemenin takdirlerine arz edeceğim ve hatırlatmakta fayda gördüğüm,……….. 1.İdare Mahkemesinin ………./……..gün- E: ………./……. K: Sayılı KESİNLEŞMİŞ KARARI olduğunu belirtmekten başka ne yapabilirim ki.

17- Davalı idarenin, daha önceki ruhsat müracaatıma verdiği “ yürürlükteki mevzuata göre projelerin düzenlemesi halinde ruhsatın verileceği ve bu nedenle müteaala ile ret ettikleri işlemin anılan İdare Mahkemesince İPTAL edildiği bu kararın KESİNLEŞTİĞİ halde” aynı yazıları yazarak tekrar beyan etmesini, yargı kararının nasıl arkasından dolanmak anlamında, yani sen istediğin kadar iptal kararı al, istersen bu karar kesinleşsin, ben bildiğimi yaparım bildiğimden şaşmam düşüncesi değilmidir.

18- Davalı idare, bir vatandaş olarak haklarımı aramam ve verdikleri Müteaala ile RET işlemini İPTAL davası açarak kazanmam ve bu kararın kesinleşmesini içlerine sindirememeleri sonucunda bu sefer../../……. gün ve …….. sayılı yazı ile ../../….. gün/……. tarih sayılı yıkım kararı alındığı tarafıma bildirilmiştir.

19- Bu yıkım kararını yine …………1.İdare Mahkemesine dava açarak ……….günlü ………/……. E: ………/…….. sayılı Kararı ile İPTALİNE kararı verilmiştir. Davalı İdare bu kararı temyiz etmiş Danıştay 6.Dairesi ………/……. Esas ……/…… Karar sayılı kararı ile Mühürleme zabtında yazılı bulunan “Mevcut ruhsatsız binanın Batı cephesinde bulunan K-1 inşaatın betonu dökülmüş vaziyetteyken mühürlenmiştir” yazısını aynı parsel içerisinde başka bir yapı yapılmış gibi algılamış ve kararı bozmuştur. Bu bozma kararına itiraz edilmiş, yine aynı karar verilmiş, akabinde ……….. 1.İdare Mahkemesi 2012/……. E: 2012/…….. K: sayılı kararı ile Danıştay’ın verdiği karar doğrultusunda Yıkım Kararını RET ETMİŞTİR. Aleyhime sonuçlanmıştır. Burada kesinleşmiş kararın uygulanmadığını bu kararın bir nevi hiçbir önemi yokmuş gibi davranıldığını, oluşacak maddi ve manevi zararlarımdan dolayı sayın Hakimlerin de sorumlu olduğunu belirtmekte fayda görüyorum.

20- Danıştay 6.Dairesine yazdığım temyiz dilekçelerimde K-1 inşaatın ayrı bir inşaat olmadığını, onaylanan projede ve harcı alınan işlemde tek blok inşaat olduğunu Kitle nizam K-8 ve K-1 olarak projesinde çizildiğini, Davalı idarenin amacının kesinleşmiş mahkeme kararını uygulamamak adına yaptığı aldatmaca olduğunu belirtmeme rağmen yazılı beyanlarım dikkate alınmamış ve …………..1. İdare Mahkemesi de aynı doğrultuda karar vermiştir.

21- Şimdi Sayın Mahkemeye verdiği kararın nasıl bir yanlış karar olduğunun delili iş bu açılan zımni ret işleminin iptal davasıdır. Çünkü ; davalı idarenin işlemini yani K-1 inşaatı, yüce Mahkeme aynı parsel üzerinde ayrı bir yapı olarak değerlendirmiş olduğundan 12.03.2012 gün ve ……… kayıt nolu dilekçe ile RUHSAT talebinde bulundum.

22- Davalı idare bu talebime cevap vermeyerek zımni ret etmiş olduğundan dolayı, bu zımni ret işleminin iptali ve Yürütmesinin durdurulmasına, …………1.idare Mahkemesinin ../../……. günlü ……/…….. E: ……/……. K: ile ruhsat vermeme işleminin iptal edildiği ve bu kararın Kesinleştiği sabit olduğundan, davalı idarenin tekrardan, projelerin yürürlükteki yönetmeliğe göre düzenlenmesini tekrar isteyemeyeceği, İptal kararının uygulanması için gerideki haklarımın yani onaylanan ve ruhsat harcını tahsil edilen yıl itibariyle ruhsatımın düzenlenerek tarafıma verilmesi hakkında dava açma zaruretim hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usulü Kanunu, vs.

DELİLLER : ……………1.idare Mahkemesinin ../../…….. günlü ………./……..E: ……./K…….. Kesinleşmiş Kararı,Yine ../../…… günlü …………/……… E: ……./…….. Kararı,Yine, ../../…….GÜN/…….. E: ………/………. Kararı, Müracaat dilekçelerim, Davalı kurum kayıtları, 3194 sayılı İmar Kanunu, gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarda açıklanan nedenler ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile Davalı idarenin ../../2012 gün ve …………kayıt nolu dilekçeme cevap vermeyerek, açıkça Hukuka, Usul ve Kanuna aykırı olan zımni ret konulu işlemin, İPTALİNE ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA, Davanın duruşmalı olarak yapılmasına, ………. 1.idare Mahkemesinin ../../………. günlü ……./…… E: ………/………. K: ile ruhsat vermeme işleminin, yani projelerin yürürlükteki yönetmeliğe göre düzenlenmesinin istendiği müteaala-ret işleminin iptal edildiği ve bu kararın Kesinleştiği sabit olduğundan, aksi yönde işlem yapılmasını gerektiren iptal kararları sonuçları bakımından, gerideki haklarımın verilerek, yani olumlu işlem yaparak, projeleri onaylanan ve ruhsat harcını müktesep hak sayan davalı idareden tarafıma ruhsatımın düzenlenip verilmesini, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/09/2012

Adı ve Soyadı
iMZA

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat