İtirazın Kaldırılması Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İtirazın Kaldırılması Dilekçesi

………………… İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İCRA DOSYA NO : ………./……..

İTİRAZIN KALDIRILMASINI
İSTEYEN (ALACAKLI) :

VEKİLİ :

KARŞI TARAF (BORÇLU) :

DAVA KONUSU : Borca İtiraz etmiş bulunan borçluların itirazlarının kesin kaldırılmasına, takibin devamına, %20 icra inkar tazminatının davlılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesi talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Borçlu …………., ……………………. adresinde bulunan dairede …/../…….. tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmaktadır. Diğer borçlular ise kira sözleşmesinde imzaları bulunan müteselsil kefillerdir.
2. Asıl borçlu …………. kira sözleşmesi sona ermeden kiralananı …/…./……. tarihinde tahliye etmiştir. Böylece kira sözleşmesi sona ermeden tahliye ettiği taşınmazın …/…/……-…./…/…. tarihleri arasındaki aylık kira parası ile …. ayı aidat borcunu ödememiştir.
3. Aylık kira ve aidat borcunu ödemeyen asıl borçlu ile müteselsil kefillerine karşı . … İcra Dairesi Müdürlüğünün ../…esas sayılı dosyası ile takip yapmış bulunmaktayız.
4. Borçlular ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra ödeme emrine itiraz etmişlerdir. İtirazlarında “……… borcu, belirtilen tarihlerde büronuzu tahliye etmiş olduğumuzdan yani oturmadığımızdan böyle bir borca sebep olmadığımız açıktır” şeklinde beyanda bulunmuşlardır. Bu nedenle de bir nevi kira sözleşmesindeki İmzayı İİK. m. 60 hükümleri gereğince kabul etmiş sayıldıklarından itirazın kesin kaldırılması talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.
5. Borçlular itirazlarında haksızdırlar. Çünkü kira sözleşmesi, …./…/….. tarihli ve 1 yıllık olarak imzalanmıştır. Süre dolmadan, kira sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek taşınmaz tahliye edilmiştir. Bizim, kira sözleşmesinin ne feshi ne de kiralananın tahliyesi konusunda herhangi bir muvafakatimiz yoktur. Bu nedenle kira sözleşmesi sona erene ve yeniden aynı şartlarla kiraya verilene kadar borçlular kira bedellerini ödemekle yükümlüdürler. Ayrıca borçlular, kira sözleşmesinin özel şartlarının 2. maddesi gereği ödemekle yükümlü oldukları aylık aidatı da ödememişler ve müvekkilim bunu da ödemek zorunda kalmıştır.
6. Nitekim konuyla ilgili bir Yargıtay Kararında da aynen, “erken tahliye durumunda kiralanan aynı şartlarla yeniden kiraya verildiği tarihe kadar boş kaldığı dönem kirasını kiracı olan davalı ödemekle yükümlüdür” (13. HD. E. 1989/8188, K. 1990/3403) ifadelerine yer vermiştir. Müvekkilimin haksız şekilde boşaltılan bürosuna kiracı bulmak için gösterdiği çabalar (Hürriyet gazetesine verdiği ilanlar ve bunun dışındaki tüm girişimleri) sonuçsuz kalmıştır. Yukarıda verdiğimiz Yargıtay kararına göre kiracı ödemediği aylık kira ve aidat borcundan dolayı sorumludur. Ödeme emrine yapılan itiraz ise tamamen yersizdir.
1.) Borçluların ödeme emrine itiraz ettikleri müvekkilime 08.08.2001 tarihinde tebliğ edildiğinden, kanuni süre olan 6 aylık süre içinde borçluların itirazlarının kesin kaldırılması için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur

HUKUKİ SEBEPLER : İcra ve İflas Kanunu m. 60-62-67-68 ve ilgili diğer maddeleri, Borçlar Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : …/…/….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi, Yargıtay Kararları, Gazeteye verilen ilan, .… İcra Müdürlüğünün ./… Esas numaralı takip dosyası, Aidat borcunun ödenmediğine dair makbuz, Borçluların itiraz dilekçeleri ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, davamızın kabulü ile, Borçluların itirazlarının kesin kaldırılmasına, Borçluların %20 icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmelerine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.……/……/20…

Davacı Vekili
Av……………

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) ../../…… başlangıç tarihli kira sözleşmesi,
3.) Yargıtay Kararları,
4.) Gazeteye verilen ilan,
5.) Aidat borcunun ödenmediğine dair makbuz

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat