Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Tescil Dava Dilekçesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali Tescil Dava Dilekçesi

…………………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI : Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
Adres

Adı ve Soyadı, TC Kimlik No:
Adres

DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONU : Tapu iptali ve tescil
AÇIKLAMALAR :
1-Miras bırakan, Ben Davacıyı miras paylarından mahrum etmek kastı ile ……….. Merkez, Atatürk Mahallesi, 97 ada, 55 pafta, 1 parsel’de kayıtlı bulunan bağımsız bölümdeki taşınmazı, küçük oğluna bağışladığı halde tapuda satış göstermiştir
2-İşlemin muvazaalı olduğu açıktır Bu durumda tapuda davalı adına kayıtlı bulunan tapu kaydının iptali ile miras payları oranında adlarımıza tescilini talep etme zarureti hasıl olmuştur
DELİLLER : Her tür delil
HUKUKİ NEDENLER : BK md 18 ve İlgili mevzuat
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen nedenlerle, bağış işlemini tapuda satış gibi göstererek yapılan muvazaa nedeni ile tapuda davalı adına kayıtlı bulunan …………. Merkez, Atatürk Mahallesi, 97 ada, 55 pafta, 1 parsel’de kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptali ile bizlerin miras payları oranında adlarına tesciline, yargılama giderleri vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, saygılarımızla arz ve talep ederim …/…/…

Davacı

Avukat Adı ve Soyadı

İmza

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat