Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Dava Dilekçesi

TCK m. 249 nedir?

Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Dava Dilekçesi

………………. ASLİYE HUKUK SAYIN HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACILAR :

DAVACI VEKİLİ :

DAVALI :

DAVA KONUSU : Kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminat talebinden ibarettir.

OLAYLAR :
1. Müvekkillerim, ……………. İli, ……………. İlçesi ……….. Mezarlığı mevkiinde kain, ………. pafta, .. parsel sayılı ……. m2’lik gayrımenkulün tamamının malikidirler.
2. Söz konusu .taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış bulunmaktadır.
3. Dava konusu taşınmaz Çevre yolu civarında, Toprak Sanayiinin ağırlıklı ve yoğun olduğu bir yerde olup Çevre yoluyla bağlantılı, elektir, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde sanayi sitelerinin de olduğu mevcut ulaşım sorunu olmayan alanda kalmaktadır.
4. İmar planları gereği imar uygulaması görmüş,bugün itibariyle m2 değeri ……………….-TL ile ………………TL arasında değişmektedir.
5. Müvekkillerim tarafından davalı İdareye verilen, dilekçe ile, söz konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep edildiği halde, kamulaştırma işleminin gerçekleşeceği bildirilmiş olmakla beraber, bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadığı gibi söz konusu bölgeye davalı idare vasıtasıyla el atılmıştır. Yapılan kamulaştırmasız et atma işlemi karşılığında da müvekkillerimizin bu konuda talepleri olmasına rağmen herhangi bir ödeme veya arsa tahsisi yapılmamıştır. Müvekkillerimiz yasaya aykırı olarak el atılan kendi mülkiyetlerindeki taşınmaz nedeniyle zarara uğramışlardır.
6. Davalı idare tarafından müvekkillerime ait taşınmazda kamulaştırmasız el atma sebebiyle yola katılan kısım için işbu davayı açmak zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Anayasa, Kamulaştırma Kanunu, Medeni Kanun, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : Tapu kayıtları, Keşif, bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalma kaydıyla davamızın kabulü ile;
1.) Metrekare ve değer yönünden fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla, dava tarihinden itibaren yasal faizi ile söz konusu arazinin metrekaresi ……………..-TL’den davalı belediyeden tahsiline,
2.) Davalı İdarenin fiili el atma tarihinden, tahsil tarihine kadar yasal faizin yürütülmesine,
3.) Yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2012

Davacı Vekili
Av………..

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Veraset İlamı,
3.) Tapu kayıtları,
4.) …/…./… tarihli …….. Belediye Başkanlığı Harita Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün cevabi yazısı,
5.) Davalı İdarece yapılan imar ve parselasyon planı.
6.) Emsal Rayiç bedelleri.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat