Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Karşı Dava Dilekçesi

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Karşı Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVALI/KARŞI DAVACI  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVACI/KARŞI DAVALI  : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     :Davaya yanıtlarımızın sunulması ve …. Asliye Hukuk Mahkemesi … sayılı dosyasında belirlenen kamulaştırma bedelinin düşük olması sebebiyle değerinin fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere … TL’ye artırılması talebidir.

AÇIKLAMALAR

1. … Asliye Hukuk Mahkemesinin …. sayılı dosyasında belirlenen değer; taşınmazın yeri ve konumu göz önüne alındığında çok düşüktür. Yeniden değerinin tespiti gerekmektedir.

2. Kamulaştırma Kanununun 11. maddesine göre; bilirkişi kurulu ilgililerin beyanını da dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak taşınmaz malın değerini tespit ederler.

HUKUKİ SEBEPLER          : Kamulaştırma Kanunu m. 11 ve  ilgili tüm mevzuat. 

DELİLLER                            : …. Asliye Hukuk Mahkemesinin … sayılı dosyası, tapu kayıtları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, emsal satış değerleri, belediye vergi kayıtları ve her türlü yasal delil. 

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarda açıklanmaya çalışıldığı üzere davanın reddi, karşı davamızın kabulü ile kamulaştırılan taşınmazın değerinin düşük olması nedeniyle fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere … TL’ye artırılmasını, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı karşı davalı üzerinde bırakılmasını vekaleten saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI/KARŞI DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)