Kambiyo Vasfında Olmayan Çek İtirazın İptali Dava Dilekçesi

Kambiyo Vasfında Olmayan Çek İtirazın İptali Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                             : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                               : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                             : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                                 : İtirazın iptali ile takibin devamına ve kötü niyetli davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesi talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER                   :

AÇIKLAMALAR

Davalı şirket davacıya borçlu olması sebebiyle vermiş olduğu … keşide tarihli, … TL tutarındaki çek süresinde bankaya ibraz edilmiş ve karşılığı olmadığından tahsil edilememiştir. Yasal süresi içinde başvuru hakkını kullanmadığından kambiyo senetlerine mahsus icra takibi yapma hakkını yitirmiştir. Ancak davalı borçlu borcunu ödemediğinden alacak zamanaşımına uğramamıştır. … İcra Müdürlüğünün … sayılı icra dosyası ile ilamsız takip yapılarak davalı borçluya ödeme emri gönderilmiştir. Ancak davalı yasal süresi içerisinde borca itiraz ederek takibin durmasına neden olmuştur. İtiraz haksız ve dayanaktan yoksundur. Alacak zamanaşımına uğramamıştır çünkü alacak 10 yıllık zamanaşımı süresine tabidir.

HUKUKİ NEDENLER        : HMK, TBK/146, İİK ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER                            : … İcra Müdürlüğü’nün …. Sayılı dosyası, bilirkişi incelemesi, keşif, tanık anlatımları, yemin ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıkladığım nedenlerle haksız itirazın iptali ile takibin devamına kötü niyetli davalı aleyhine %20 icra inkar tazminatına hükmedilmesine yargılama masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat