Vasiyete İtiraz Dava Dilekçesi

Vasiyete İtiraz Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                     : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                         : Vasiyetname ile ilgili itirazlar.

AÇIKLAMALAR

1. Vasiyetname saklı pay sahibi mirasçı olan A’nın haklarına tecavüz etmektedir. Vasiyet eden müteveffa söze konu vasiyetnamenin düzenlendiği sırada 75 yaşında olup bu tür bir işlemin yapılırken işlemin sakatlığa uğramaması için sağlık raporu alınması gerekmekte iken bu husus göz ardı edilmiştir.

2. Ayrıca, müteveffanın (ölen kişinin) vasiyetname yoluyla iradesini açıklarken manevi cebir ve baskı altında olabileceği ve kayıt edilen durumun fiili durumla çelişmesi de göz önüne alındığında vasiyetin iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerle vasiyetname ile ilgili itirazımızı sunmakla vasiyetin iptali ve tenkis davası açacağımızı bildirir, bu nedenle de vasiyetname uyarınca mirasçılık belgesi verilmemesini vekaleten arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

İTİRAZ EDEN MİRASÇI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)