Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Nasıl Açılır?

Mal bildirimi formu doldurma nasıl yapılır?

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Nasıl Açılır?

Kamulaştırılan taşınmazın; kamulaştıran idarece takdir olunan değerini yerinde bulmayan taşınmaz sahibi, kullananı ve diğer ilgilileri kendilerine kamulaştırma evrakının tebliğinden itibaren 30 gün içinde, taşınmazın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesine, bedelin artırılması davası açabilirler,

Mahkemece, öncelikle, davanın süresinde açılmış olup olmadığı incelenecektir. Bu hususta davalı tarafın bir itirazına gerek yoktur. Mahkemece davanın süresinde açılmış olup olmadığı doğrudan doğruya araştırılacaktır. Bunun içinde; Kamulaştırma evrakının tebliği evrakları getirtilip davacıya tebliğ günü araştırılacaktır. Noter veya Köy Muhrtarlığı aracılığı ile tebligat yapılmışsa, gazete ile yapılan ilan gününden veya köy odasına asılmak suretiyle yapılan ilan süresinin bitiminden itibaren 30 gün içinde davanın açılması zorunludur.

Mahkemece; Basit yargılama usulü uygulanacak, adli ara vermede de dava görülecektir.

Bu tür davalar değere bakılmaksızın Asliye Hukuk Mahkemesinde karara bağlanır. 2942 sayılı yasanın 37 nci maddesi bu hususta kesin kural koymuştur.

Yetkili Mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir.

Mahkemece, kamulaştırma evrakları, tapu kayıtları getirtilecek, İmar durumu sorulacak, taşınmazla emsal taşınmazların tapu kayıtları raiç bedelleri tapuya yazılıp cevapları istenecek. Emlak Vergi dairesinden vergi beyannamelerinin aslı veya onaylı suretleri davacıya tebliğ günü kamulaştırma evraklarının davacıya tebliğ günü kamulaştırmayı yapan davalı idareden sorulup bu husustaki belgeler dosyaya takılacaktır. Tarafların emsal taşınmaz bildirimleri de tapudan sorulacaktır.

Böylece deliller toplandıktan sonra keşfe karar verilecek, odalar ve mülk sahipleri listesinden seçilecek (taşınmazın cins ve niteliğine göre) uzman bilirkişiler aracılığı ile taşınmaz başında keşif yapılacaktır.

Keşifle taşınmaz mal ile, emsal taşınmazlargezilip görüfecek, değerine tesir eden hususlar araştırılacaktır.

Uzman bilirkişilerin düzenleyecekleri raporda, kamulaştırılan taşınmazın gerçek değerini gerekçeli ve açıklamalı olarak hesaplayıp belirteceklerdir. Rapordaki değerle kamulaştırma bedeli arasında fahiş fark bulunduğu takdirde, mahkemece ikinci defa keşfe karar verilfp yeniden bilirkişi incelemesi yoluna gidilecektir. Bu keşifte de sonuç alınamazsa, üçüncü keşif yapılacaktır.

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Görevli Mahkeme

Asliye hukuk mahkemesi, görevli mahkemedir.

Yetkili Mahkeme Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Davacı

 1. Kamulaştırılan taşınmaz veya taşınmazların malikleri.
 2. Taşınmazın (zilyedi) kullananı
 3. Taşınmazla ilgili olanlar

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Davalı

Kamulaştırma işlemi davacıya tebliğ edilmeli.

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Dava Açma Koşulları

 1. Taşınmaz davalı idarece kamulaştırılmış olmalı.
 2. Kamulaştırma işlemi davacıya tebliğ edilmeli.
 3. Noter ve Köy İhtiyar Kurulu aracılığı ile, tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan gününden veya köy odasına asılmak suretiyle yapılan ilan süresinin bitiminden itibaren 30 gün, içinde dosva açılmalı (2942 SK. 14)
 4. Taşınmazın kamulaştırma bedeli emsallerine göre az takdir edilmiş olmalı.

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Davacı taşınmaz maliki, zilyedi veya ilgilisi olacaktır.
 2. basit yargılama usulüne bağlıdır. Taraflara açıklamalı davetiye çıkarılır. Davalı gelmezse gıyabında duruşma yapılır.
 3. Bu tür davalar adli ara vermede de görülür. Kamulaştırma evrakı getirilecek imar durumu sorulacak, tapu kaydı istenecek, davalı idareden taşınmaza el koyma gününü bildirmesi için tezkere yazılacaktır.  Ayrıca,  emsal taşınmazların tapu kayıtları emlak vergi beyannameleri de getirtilecektir.
 1. Hakim; davanın süresinde açılmış olup olmadığını doğrudan doğruya araştırılaraktır. Kamulaştırma işlemine ait evrakları getirir. Davacıya tebliğ gününü tesbit eder. dava süresinde açılmamış ise, esasa girmeden davayı reddedecektir. Zira tebliğden itibaren 30 gün içinde dava açılmayan dava dinlenmiyecektir.
 2. Dava süresinde açılmış ise, hakim; taşınmaz başında keşif yapılacak ve bilirkişiler dinlemek suretiyle taşınmazın emsal taşınmazlara göre değerini tesbit
 3. Bilirkişiler, her yıl mimar ve mühendisler ve ziraat mühendisleri odaları birliğince mahkemeye bildirilen bilirkişi listelerinden, kamulaştırılan taşınmazın cinsine göre, aynı ihtisas kolundan iki, vilayetçe bildirilen mülk sahipleri listesinden de bir kişiden olmak üzere üç kişiden ibaret olacaktır. Bilirkişiler taraflarca oybirliğiyle olmadığı veya davalının gıyabında duruşma devam ettiği takdirde mahkemece doğrudan doğruya seçilecektir.
 4. Taşınmaz tarla ise, bilirkişilerin ikisi tarım mühendisleri odaları birliği listesinden, taşınmaz bina ise, mimar ve mühendisler odaları birliği listesinden seçilecektir. Herhangi bir sebeple liste verilmemiş ise, bilirkişi heyeti, o yerin tarım, bayındırlık dairelerinden alınacak yetkili teknisyen veya fen adamları ile kurulacaktır.
 5. Keşifte, bilirkişiler dinlenmeden kimlikleri keşif tutanağına geçirilir. Yeminleri yaptırılır, ayrıca seçilme sebepleri ile hangi listelerden seçildikleri de keşif tutanağında gösterilecektir.
 6. Bilirkişilerle taşınmaz ve emsal taşınmazlar gezilir. Kamulaştırma evrakı, varsa tapu kaydı, plan ve krokiler taşınmaza uygulanarak kamulaştırılan taşınmaz olup olmadığı araştırılır.
 7. Bilirkişiler, keşif yerinde taşınmazın değerini tesbit edebildiklerini gibi, sonradan da rapor düzenleyerek mahkemeye verebilir. Bu hususlar keşif tutanağına yazılır. (Örneğin: Bilirkişilere raporlarını ibrazları için 10 günlük süre verilmesine gibi.) geçirilir.
 8. Bilirkişiler raporlarında; taşınmazın kısmen veya tamamen kamulaştırılmış olup olmadığını, cinsim, miktarım, vasıflarını, komşu emsal taşınmazlarla olan ilişkilerini ve bunun gibi (2942 sayılı yasanın 11 ve 12 nci maddelerinde öngörülen) hususlara açıkça belirtilecek ve taşınmazın değerine tesir edecek hususları tesbit edecektir. Kısmi kamulaştırma mevcutsa, bu husus ayrıca açıklanacaktır. (12.maddede sıralanan hususlar ayrı ayrı izah edilecektir.) Örneğin: Kamulaştırmaya tabi  olmayan  kısmın     değerinde,   kamulaştırma   sebebiyle  bir  değişiklik  olup, olmadığını, bir diğer düşüklüğü olmuşsa bunun ne miktar hesapladığının açıklan gerekecektir.
 9. Taşınmazm tarla, bahçe veya bina olup olmadığıda bilirkişi raponniı gösterilecektir. Taşınmaz bahçe ise, içindeki ağaçların cinsi ve kıymetleri de ayn ayn tesbit edilecektir. Taşınmaz bina ise yıllık ne miktar gelir getireceği de ayn ayn tesbit edilecektir. Ayrıca bina değeri de gösterilecektir.
 10. Yukarıdaki hususlar da tesbit edilmekle beraber kamulaştırma günûnie taşınmazın değeri açıkça bilirkişilerce gösterilecektir.
 11. Hakim, bilirkişi raporunda gösterilen değere göre davanın kabul veya reddine karar verecektir. (Örneğin 2.500.000 liraya kamulaştırılan bir taşınmazın (5.000.000) lira değerinde olduğu anlaşılırsa dava bu miktar üzerinden kabul edilecektir). Ancak dilekçedeki istek gözönünde tutulacaktır. İstekten fazlaya hüküm verilemez.
 12. İlk keşifte bilirkişilerce düzenlenen raporda taşınmazın tesbit olunan değeriyle, takdiri kıymet komisyonunun belirtiği kamulaştırma bedeli, arasında fahiş bir fark bulunduğunu takdirde; mahkemece ikinci defa keşfe karar verilecek aynı usulle bilirkişiler seçilecek, taşınmaz ve emsal taşınmazlar üzerinde inceleme yapılacak, bilirkişilerden değer belirleyen rapor alınacaktır. Bu raporda ilk rapordan farklı ise. üçüncü defa keşif yapılması yoluna gidilecektir.
 13. Dava dilekçesinde faiz istenmemişse, artırılan miktar için faize hükmolunmayacaktır. Faizi istenmişse, elkoyma günü araştırılacak, elkoyma dava gününden sonra ise faiz başlangıcı olarak o gün gözönünde tutulacaktır.
 14. Kamulaştırma, taşınmazın bir kısmı için yapılmışsa, kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma nedeniyle bir değişiklik olup olmadığı araştırılacak değişiklik olmadığı takdirde; taşınmazın tamamının değeri hesaplanıp, kamulaştırılan kısma düşen miktan bulunacaktır.
 15. Kamulaştırma dışında kalan kısmın değerinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde; eksilen değer miktarı saptanacak, kamulaştırılan kısmın tesbit olunan kamulaştırma bedeline eksilen değer eklenecektir.
 16. Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde, kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde bu artış miktarı hesaplanacak, kamulaştırılan kısmın bulunacak bedelinden bu artan miktar çıkarılacaktır. Ancak, bu indirme kamulaştırma bedelinin % 50 sinden fazla olmayacaktır.
 17. Bilirkişilerce kısmi kamulaştırma söz konusu olduğu hallerde 2942 sayılı yasanın 12 nci maddesinde koşulları ve hesaplama biçimi de gözönünde tutulacaktır.
 18. Davacı taşınmazın tamamına değil de bir kısım payına malikse, payına isabet eden kamulaştırma bedelinin artırılmasını isteyebilir. Bunun gibi, bu paydaşın taşmmazm kullanıldığı yer kamulaştırılmış ise, bu paydaşm kamulaştırılmayan kısmın üzerinde istekte bulunması mümkün değildir.
 19. Kamulaştırma bedelinin artırım davası süreyle sınırlı olduğundan 2942 sayılı yasanın 13 üncü maddesi uyannca tebligatın usulüne uygun yapılıp yapılmadığı da tesbit olacaktır. Kamulaştırma evrakı, taşınmaz malikine tebliğ olunmamışsa, sürenin geçtiği iddiası dinlenemiyecek, dava süresinde açılmış sayılacaktır.

Kamulaştırma Bedelinin Artırılması Davası Zamanaşımı

2942 5ayılı yasanın 14 üncü maddesi uyarınca kamulaştırma evrakının tebliğinden itibaren 30 gün içinde dava açılmalıdır. Bu süre geçtikten sonra dava açılamaz, açılsa bile dinlenmeyecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat