Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Nasıl Açılır?

TCK m. 249 nedir?

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Nasıl Açılır?

Tebliğ olunan kamulaştırma işlemine karşı, işlemin iptali için idare mahkemesine, takdir olunan kıymeti veya maddi hata yönünden Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılmadığı, açılmışsa da kesin olarak sonuçlandığı halde taşınmaz maliki tapuda taşmmazm ferağım vermezse, idare mahkemeye başvurarak, taşınmazın adına tapuya tescilini isteyecektir. Bunun için de, taşınmazın takdir edilen ve artırılan bedelinin tamamının milli bankalardan birine idarece yatırılması, makbuzunun, kamulaştırma ve diğer ilgili belge örnekleriyle dava dilekçesine eklenmesi ve mahkemeye sunulması zorunludur.

Mahkemece, kamulaştırmayı yapan idare ile, taşınmaz sahibi ve sahiplerine davetiye çıkarılarak duruşmaya çağrılacaklar, gelmedikleri takdirde gıyaplarında dosya ve belgeler incelenecek, 2942 Sayılı Yasanın 17 nci maddesindeki koşullar doğmuşsa, (yani kamulaştırma usulüne uygun biçimde tamamlanmış isa), taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tapuya tesciline karar verilecek, kararın bir sureti tapu dairesine gönderilecektir.

Taraflar duruşmaya,gelmişlerse, dilekçe okunup, diyecekleri tutanağa yazılacak ve dosya itıcetenip yine karara bağlanacaktır. Tarafların duruşmaya gelmemeleri halinde, dava dosyası işlemden kaldırılmayıp, mahkeme dosya üzerinde inceleme yapacaktır.

Burada Önemli olan bir hususta; kamulaştırılması yapılan taşınmazın ayrıldığı kamu hizmeti dolayısiyle tapuya kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüşse, tapu kaydının terkinine karar verilecektir. Bu tür bir karar ancak istek üzerine verilir. Mahkeme doğrudan doğruya gözönünde tutamaz.

Mahkemece tapuya tescil ve terkin kararı verilirken kamulaştırılan taşınmazın sahipleri bu taşmmazm vergi ilişkisinin aranmasına gerek yoktur, ancak, karar tapu dairesine gönderildiğinde, tapuca, durum vergi dairesine bildirilecektir.

Bakanlar Kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerinin gerçekleştirilmesi gibi, 2942 sayılı Yasanın 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında açıklanan kamulaştırmalarda yatırılacak Kamulaştırma bedelinin milli bankalardan birine yatınîacak miktar, ödenecek ilk taksit bedeli olacaktır. Bu hususta 3 nücü maddede gerekli açıklama yapılmış bulunmaktadır.

17 nci maddeden doğan davalar Asliye Hukuk mahkemesinde görülecektir. Harç, masraf ve vekâlet ücreti davalı taraftan alınacaktır: Vekâlet ücreti ve harç nisbi olmayıp maktu olarak belirlenecektir. Kararın yargıtay yolu açıktır.

Bu tür davalarda, taşınmazın mülkiyetinin kişiler arasında çekişmeli olması, kamulaştıran idare adına tapuya tesciline engel olamaz. Taşınmazın üzerindeki uyuşmazlıklarda, husumet idareye düşmeyecektir.

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk mahkemesi‘dir.

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi’dir.

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Davacı

Kamulaştırmayı yapan Kamu Kurum veya Kuruluşu (yani idare).

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Davalı

Kamulaştırılan taşınmazın malik veya malikleri.

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Dava Açma Koşulları

 1. Kamulaştırma İşlemi kesinleşmiş olmalı,
 2. Kamulaştırma bedeli milli Bankalardan birisine yatırılmış bulunmalı,
 3. Taşınmazın malik veya malikleri, kamulaştırılan id’are lehine tapuda, isteğe rağmen, ferağı vermemeli, veya vptmekten kaçınmalı,
 4. Kamulaştırılan taşınmaz tapuda kayıtlı bulunmalı, (Tapusuz taşınmazlar 17 nci maddeye göre idare adına Tapuya tescil edilemez.

Tapulu Taşınmazların İdare Adına Tescili Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Kamulaştırmayı yapan idare dilekçe ile Mahkemeye başvuracaktır.
 2. Başvuru dilekçesine, kamulaştırma işlemine ait belgeler, taşınmazın tapu kaydı, taşınmazın takdir olunan artırılan kamulaştırma bedelinin, milli bankalardan birine yatırıldığına dair banka makbuz (örneğin; Ziraat Bankası, Emlak Kredi Bankası veya olmayan yerlerde mal sandığına yatırılan bedele ait makbuz gibi) eklenecektir.
 3. Mahkemece; taraflar (yani kamulaştırılan idare (davacı) ile taşınmaz sahibi) ivedilikle çağrılacak, kendilerine duruşma günü bildirilecektir. Bu bildirim davetiye ile olabileceği gibi mahkeme mübaşiri aracılığı ile olabilecektir.
 4. Taraflar gelmişlerse, dilekçe okunup, bildirimleri yani iddia ve savunmaları sorulup diyecekleri tutanağa yazılacaktır.
 5. Taraflar gelmemişlerse dosya üzerinde inceleme yapılacaktır. Tıpkı ihtiyati tedbir isteklerinde olduğu gibi.
 6. Gözönünde tutulacak en önemli husus; Kamulaştırmanın kesinleşmiş olup olmadığının, Kamulaştırma kesinleşmemişse, dava dinlenmiyecektir.
 7. Kamulaştırma kesinleşmiş olmakla, beraber, kamulaştırma bedeli ve artırma olmuşsa artırılan miktarın bankaya yatırıldığına dair banka makbuzu ve mevcut olduğu ve taşınmaz sahibinin tapuda ferağı vermemekte direndiğinin de tespiti davanın kabulü için zorunludur.
 8. Mahkemece ; istek kabul edildiği takdirde, Kamulaştırılan taşınmazın. Kamulaştırma yapan idare adına tapuda tesciline karar verilecektir.
 9. Tescil kararının bir sureti tapu idaresine gönderilecektir. Maddede; Tapu dairesince bildirilir sözcüğü bulunmaktadır. Uygulamada Tapuya tezkere yazılmamakta, tescil kararının bir sureti gereği için tapuya gönderilmektedir.
 10. Kamulaştırılan taşınmazın ayrıldığı kamu hizmeti itibariyle tapu siciline kaydı gerekmiyen (örneğin; yol gibi) bir niteliğe dpnüşmüş ise, mahkemece, istek halinde tapu kaydının terkinine karar verilecektir.
 11. Mahkemece, davanın kabulü halinde maktu harç, maktu vekâlet ücreti ve masraflarında davalı taşınmaz sahip veya saliplerinden alınması yoluna gidilecektir.
 12. Dava reddolunduğu takdirde davalı lehine (vekili varsa) maktu vekâlet ücreti takdir olunacak ve davacıdan alınmasına karar verilecektir:
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat