Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Nasıl Açılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 270- Kiralayan evvelce yapılması lâzım gelen icra takibi yapmadan haiz olduğu hapis hakkının muvakkaten muhafazası için icra dairesinin yardımını isteyebilir.

Teahhurunda tehlike varsa zabıtanın yahut nahiye müdürünün de yardımı istenebilir.

icra dairesi üzerlerinde hapis hakkı bulunan eşyanın bir defterini yapar ve rehinleri paraya çevirme yoluyla takip talebinde bulunması için kiralayana on beş günü geçmemek üzere münasip bir mühlet verir,

MADDE 271- Gizlice veya cebirle götürülmüş eşya, götürülmelerinden on gün içinde icra dairesinin emri ile ve zabıta kuvvetiyle geri alınabilir. İyiniyet sahibi üçüncü şahısların hakları saklıdır.

İhtilaf halinde mahkeme basit yargılama usulü ile meseleyi halleder ve karara bağlar.

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Açıklama

İİY 270. 271’nci maddeleri kiralanandan gizlice veya zorla kaçırılan eşya (mal)’m geri alınma koşullarını açıklamaktadır.

Kiralayan kaçırılmanın yapıldığım iddia ederek geri alınmasını ister. Bu istek üzerine eşyaların kaçırıldığı günden itibaren 10 gün içinde icra müdürlüğünce gen alınmasına karar verilir. Bu kararı Güvenlik (zabıta) kuvvetleri yerine getirir.

İyi niyetli üçüncü kişilerin eşyalar üzerindeki haklan saklıdır.

Kiralayan icra takibi yapmadan sahip olduğu hapis hakkının geçici muhafazası için icra dairesinin yardımını isteyebilecektir. İcra Dairesi üzerlerinin de hapis hakkı bulunan eşyanın bir defterini yapacaktır ve relıinleri paraya çevirme yolu ile takip talebinde bulunması için kiralayana 15 günü geçmemek üzere uygun bir süre verecektir.

Eşyaların kiralayana ait bulunmadığı iddia olunursa, bu anlaşmazlık mahkemece çözümlenecektir.

Mahkeme genel mahkemedir. Eşyanın değerine göre, görevli mahkeme Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Görevli Mahkeme

Eşyanın değerine göre belirlenir.

Kaçırılan eşyanın değeri …… lira veya daha az ise Sulh Hukuk mahkemesi, ……. liradan fazla ise Asliye Hukuk mahkemesi görevlidir.

Ancak bu miktar ………………’den itibaren ……………………. lira olacaktır.

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Yetkili Mahkeme

Kaçırılan eşyanın bulunduğu yer mahkemesi (kiralanamn bulunduğu yer).

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Davacı

 1. Kiracı veya,
 2. Kiralayan,
 3. Üçüncü kişi.

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Dâvâlı

 1. Kiracı davacı ise, kiralayan,
 2. Kiralayan davacı ise, kiracı (malı kaçıran),
 3. Eşyada hak iddia eden üçüncü kişi davacı ise; kiracı ve kiralayan,

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Dâva Açma Koşulları

 1. Kiralananda olan eşya kaçırılmış olmalı,
 2. Bu kaçırılma 10 gün içinde icra müdürlüğüne bildirilmeli,
 3. Kaçırılan eşya üzerinde hak iddia olunmalı,
 4. Anlaşmazlık icra müdürlüğünce çözülememiş bulunmalı.

Kaçırılan Eşyanın Geri Alınması Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Mahkemece basit yargılama usulü uygulanacaktır. Taraflara Usulün 509, 510 uncu maddeleri uyarınca açıklamalı çağrı kâğıdı çıkarılır, duruşma açılıp gelen tarafın yüzüne karşı duruşma yapılır.
 2. Eşyanın kime ait bulunduğu hususu incelenir.
 3. Taraflardan delilleri istenir.
 4. Kaçırılan eşyanın kiralayanla kiracı arasmda anlaşmazlık konusu olup olmadığı saptamr.
 5. Anlaşmazlığın icra müdürlüğünce çözümlenemediği tespit olunur.
 6. Bunun gibi, eşyanın kiralayan ile üçüncü kişi arasında anlaşmazlığa konu ohç olmadığı da, davanın tarafları bu kişiler ise araştırılır, taraflardan delilleri sorulur.
 7. Eşyanın kiralayana ait olduğu sabit olursa, davanın kabulüne ve eşyamı davalıdan geri alınmasına karar verilecektir. Yoksa, dâva reddolunur.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat