Kiracının Kira Akdi Dışındaki İtirazlar Ve Tahliye Davası Nasıl Açılır?

Sınırdışı Edilme Nedir? Nasıl Uygulanır?

Kiracının Kira Akdi Dışındaki İtirazlar Ve Tahliye Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 269/c- (Ek: 18.02.1965 – 538/110 md.) Borçlu akdi reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş veya takas istemişse, itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı tarafından ikrar olunmuş bir belge yahut resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile ispat etmeye mecburdur.

Senet veya makbuzun alacaklı tarafından inkârı halinde 68’nci madde hükmü kıyasen uygulanır.

Merciin tahliyeye mütadair kararının infazı için kesinleşmesi beklenmez. Ancak tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren ongun geçmesi lâzımdır. Borçlu tahliye kararı hakkında 36’ncı madde hükmünden faydalanabilir.

Kıyasen uygulanacak maddeler:

MADDE 269/d- (Ek: 18.02.1965 – 538/110 md.) 62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72’nci maddeler hükümleri kıyas yolu ile burada da uygulanır.

Kiracının Kira Akdi Dışındaki İtirazlar Ve Tahliye Açıklama

Borçlu kira sözleşmesini reddetmeyip kiranın ödendiğini veya sair bir sebeple istenemiyeceğini bildirerek itiraz etmiş yahut takas istemişse, itiraz nedenlerini ve isteğini noterlikçe doğrudan düzenlenmiş veya imzası tasdik edilmiş yahut alacaklı tarafından (ikrar olunmuş) kabul edilmiş bir belge veya resmî dairelerin yahut yetkili kuramlarının yetkileri kapsamında usulüne uygun verdikleri bir makbuz veya belge ile ispat etmek zorundadır.

Senet veya makbuz alacaklı tarafından inkârı durumunda İİY 68’nci madde hükmü burada da kıyasen uygulanacaktır.

İcra Tetkik Merciinin tahliyeye dair kararının yerine getirilmesi için kesinleşmesi beklenmeyecektir. Ancak, tahliye için, kararın borçluya tefhimi veya tebliği gününden itibaren 10 gün geçmesi gerekir. Borçlu tahliye kararı hakkında İİY 36’ncı madde hükmünden yararlanabilecektir.

İİY’nun 62, 63, 65, 66, 68, 70 ve 72’nci maddeleri kuralları kıyas yolu ile burada da uygulanacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat