KAMU GÖREVLİSİNE HAKARET SUÇUNDA NEDENSELLİK BAĞI

İzinsiz Kömür Ocağı Açıp Kömür Çıkarmaya Teşebbüs Suçu

İzinsiz Kömür Ocağı Açıp Kömür Çıkarmaya Teşebbüs Suçu

KABAHATE TEŞEBBÜS CEZALANDIRILMAZ – İZİNSİZ KÖMÜR OCAĞI AÇIP KÖMÜR ÇIKARMAYA TEŞEBBÜS EYLEMİNİN CEZALANDIRILACAĞINA DAİR HÜKMÜN BULUNMADIĞI – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 1123
Karar: 2016 / 6289
Karar Tarihi: 07.04.2016

ÖZET: Kabahatler Kanunu maddesine göre “Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz” hükmü karşısında ve 3213 sayılı Maden Kanununda izinsiz kömür ocağı açıp kömür çıkarmaya teşebbüs eyleminin cezalandırılacağına dair hükmün de bulunmadığı anlaşılmakla, idari para cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği ancak, YCGK’nın Dairemizce de benimsenen 21.01.2014 günlü, 2012/1516 esas ve 2014/21 sayılı kararında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı CMK’nın 223/2-a ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/7 maddeleri uyarınca sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan dava ile ilgili eylemin suç teşkil etmediğinin belirlenmesine karşın, sanık hakkında beraat kararı verilmeden idari yaptırım uygulanmasına yer olmadığına dair karar verilmiş olması hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 35, 53, 141) (3213 S. K. m. 12) (5326 S. K. m. 13, 27) (5271 S. K. m. 223) (YCGK. 21.01.2014 T. 2012/3-1516 E. 2014/21 K.)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanık hakkında, 5237 sayılı TCK’nın 141/1, 53 maddesi gereğince yargılanması için açılan kamu davasında, kolluk tarafından tutulan tutanakta ocak ağzının gerek insanlar tarafından gerekse doğal sebeplerle kapalı olduğu ve orada bulunan kulübedeki sayaca da herhangi bir elektrik kablosunun gelmediği, maden ocağında üretilmiş kömür bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmaması karşısında; sanığın eyleminin 5995 sayılı Yasanın 6. maddesi ile 3213 sayılı Maden Kanununun 12. maddesinin değiştirilmeden önceki hâli ile 5237 sayılı TCK’nın 141/1, 35 maddelerine uyan hırsızlığa teşebbüs suçunu oluşturduğu; 5995 sayılı Yasanın 6. maddesi ile yapılan değişiklik sonucunda, izinsiz olarak kömür ocağı açıp kömür çıkarılması eyleminin yaptırımının idari yaptırıma dönüştürüldüğü; 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 13/1. maddesine göre “Kabahate teşebbüs cezalandırılmaz” hükmü karşısında ve 3213 sayılı Maden Kanununda izinsiz kömür ocağı açıp kömür çıkarmaya teşebbüs eyleminin cezalandırılacağına dair hükmün de bulunmadığı anlaşılmakla, idari para cezası verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği ancak, YCGK’nın Dairemizce de benimsenen 21.01.2014 günlü, 2012/3-1516 esas ve 2014/21 sayılı kararında da belirtildiği üzere, 5271 sayılı CMK’nın 223/2-a ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/7 maddeleri uyarınca sanık hakkında hırsızlık suçundan açılan dava ile ilgili eylemin suç teşkil etmediğinin belirlenmesine karşın, sanık hakkında beraat kararı verilmeden yazılı şekilde idari yaptırım uygulanmasına yer olmadığına dair karar verilmiş olması,
Sonuç: Bozmayı gerektirmiş, katılan … … …. Genel Müdürlüğü vekilinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasanın 8. maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan, 1412 sayılı CMUK’un 322. maddesinin verdiği yetki gereğince, hüküm fıkrasına karardaki 1 nolu bendden önce ”Eylemin suç teşkil etmemesi nedeniyle 5271 sayılı CMK’nın 223/2-(a) maddeleri uyarınca sanığın beraatine” cümlesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun olan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.