T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 156

Karar: 2000 / 312

Karar Tarihi: 20.01.2000

Borçlunun Yedi Günlük İtiraz Süresini Geçirerek İcra Dairesine İtiraz Ettiği

ÖZET: Kira sözleşmesinin kefili olan borçlulardan B. Ö. ödeme emri …. tarihinde tebliğ olunmuş, bu borçlu yedi günlük itiraz süresini geçirerek icra dairesine itiraz ettiğinden hakkındaki takip kesinleşmiştir. Bu durumda alacaklının bu kişi hakkında merciden itirazın kaldırılmasını istemesi fuzulidir. Merciin bu borçlu hakkında itirazın kaldırılması isteğini reddetmesi gerekirken bu şahıs hakkında da itirazın kaldırılması ve yüzde kırk tazminata hükmetmesi isabetsizdir.(2004 S. K. m. 366) (1086 S. K. m. 428)

Takibin Kesinleştiği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlu B. Ö. vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 3.1.2000 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Alacaklının Merciden İtirazın Kaldırılmasını İstemesinin Fuzuli Oluşu

Karar: Kira sözleşmesinin kefili olan borçlulardan B. Ö. ödeme emri 16.2.1999 tarihinde tebliğ olunmuş, bu borçlu 7 günlük itiraz süresini geçirerek 2.3.1999 tarihinde icra dairesine itiraz ettiğinden hakkındaki takip kesinleşmiştir. Bu durumda alacaklının bu kişi hakkında merciden itirazın kaldırılmasını istemesi fuzulidir. Merciin bu borçlu hakkında itirazın kaldırılması isteğini anılan gerekçe ile reddetmesi gerekirken bu şahıs hakkında da itirazın kaldırılması ve % 40 tazminata hükmetmesi isabetsizdir.

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Borçlu B. Ö. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının bu borçlu yönünden İİK. 366. ve HUMK. 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 20.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat