İTİRAZIN İPTALİ DAVASI

SÖZLEŞMELERDEN HER BİRİ İÇİN AYRI AYRI GEREKLİ ÇİZİMLERİN TAMAMLANDIĞI – HER BİRİ HALİHAZIR HARİTANIN ONAY İÇİN KURUMA VERİLDİĞİNİ VE ONAY SONRASI DAVALI ŞİRKETE TESLİM EDİLDİĞİNİ İSPATLAMAKLA YÜKÜMLÜ OLUŞU – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
19.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 2202
Karar: 2016 / 10899
Karar Tarihi: 16.06.2016

ÖZET: Davacı, davalı arasında akdedilen sözleşmeler gereğince Türkiye’nin muhtelif yörelerinde kurulması öngörülen HES Tesislerinin alt yapısını oluşturan kamulaştırma haritalarının yapım işini üstlenmiş, sözleşmelerdeki edimini ifa ettiğini iddia ederek faturalardan kaynaklı bakiye alacağını istemiştir. Davalı, edimin ifa edilmediğini sözleşmeye konu haritaların teslim edilmediğini savunmuştur. Uyuşmazlık teslim konusunda toplanmaktadır. Bu bağlamda taraflar arasındaki sözleşmelerin “Proje Kapsamında Yüklenici Tarafından Yapılacak Harita Çalışma Hizmetleri” başlıklı 2. maddesinde; “Ekli teklifinde belirtilen muhtelif ölçekli haritaların yapımı ve Netcad ortamında sayısal değerlerini hazırlamaktır. Nirengi, poligon ölçü ve hesapları, röperleri de hazırlanacaktır. Yüklenici paftaların çizimini yapıp hesap cildinin hazırlayacak ve onaylayacaktır. Onaylı paftaları ve hesap cildini işverene tesliminden sonra yüklenici projeyi bitirmiş ve teslim etmiş sayılacaktır.” denilmektedir.

Dolayısıyla somut olayda davacı sözleşmelerden her biri için ayrı ayrı gerekli çizimlerin tamamlandığını ve her biri halihazır haritanın onay için ilgili kuruma verildiğini ve onay sonrası davalı şirkete teslim edildiğini ispatlamakla yükümlüdür. O halde mahkemece anılan bu hususlar gözetilerek uyuşmazlığın dava tarihinde yürürlükte bulunan BK’nın maddelerinde düzenlenmiş olan istisna akdi (eser sözleşmesi) hükümleri çerçevesinde değerlendirilip çözümlenmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu ve eksik incelemeye göre hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

(818 S. K. m.355)

Dava: Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün davalı vekilince duruşmalı olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davalı vek. Av… gelmiş diğer taraftan başka gelen olmadığından onların yokluğunda duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatın sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

Karar

Davacı vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşmeler uyarınca muhtelif proje işlerinin yapılıp davalıya teslim edildiğini, faturalardan kaynaklı cari hesap bakiye alacağın tahsili için davalı aleyhine girişilen icra takibinin itiraz sonucu durduğunu ileri sürerek, itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının faturalara konu malı/hizmeti müvekkiline verdiğini ispatla yükümlü olduğunu, tek taraflı olarak düzenlenen faturaya dayalı olarak alacak talebinde bulunamayacağını belirterek, davanın reddine ve %40 kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece yapılan yargılama ve alınan bilirkişi raporları sonucunda, davalı şirketin ticari defterlerini ibraz etmediği, davacının ticari defter kayıtlarına göre davalıdan bakiye 59.000 TL alacağının bulunduğu, taraflar arasında düzenlenen sözleşmeler gereği davacının edimini yerine getirdiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne davalının takibe itirazının 59.000,00 TL asıl alacak üzerinden iptali ile takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve davacı yararına icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı, davalı arasında akdedilen sözleşmeler gereğince Türkiye’nin muhtelif yörelerinde kurulması öngörülen HES Tesislerinin alt yapısını oluşturan kamulaştırma haritalarının yapım işini üstlenmiş, sözleşmelerdeki edimini ifa ettiğini iddia ederek faturalardan kaynaklı bakiye alacağını istemiştir. Davalı, edimin ifa edilmediğini sözleşmeye konu haritaların teslim edilmediğini savunmuştur. Uyuşmazlık teslim konusunda toplanmaktadır. Bu bağlamda taraflar arasındaki sözleşmelerin “Proje Kapsamında Yüklenici Tarafından Yapılacak Harita Çalışma Hizmetleri” başlıklı 2. maddesinde; “Ekli teklifinde belirtilen muhtelif ölçekli haritaların yapımı ve Netcad ortamında sayısal değerlerini hazırlamaktır. Nirengi, poligon ölçü ve hesapları, röperleri de hazırlanacaktır. Yüklenici paftaların çizimini yapıp hesap cildinin hazırlayacak ve onaylayacaktır. Onaylı paftaları ve hesap cildini işverene tesliminden sonra yüklenici projeyi bitirmiş ve teslim etmiş sayılacaktır.” denilmektedir.

Dolayısıyla somut olayda davacı sözleşmelerden her biri için ayrı ayrı gerekli çizimlerin tamamlandığını ve her biri halihazır haritanın onay için ilgili kuruma verildiğini ve onay sonrası davalı şirkete teslim edildiğini ispatlamakla yükümlüdür. O halde mahkemece anılan bu hususlar gözetilerek uyuşmazlığın dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı BK’nın 355 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan istisna akdi (eser sözleşmesi) hükümleri çerçevesinde değerlendirilip çözümlenmesi gerekirken yetersiz bilirkişi raporu ve eksik incelemeye göre yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, bozma nedenine göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan davalı yararına takdir edilen 1.350 TL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.06.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat