İtirazın İptali Dava Dilekçesi

……………………………. NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI : …………….. APT.YÖNETİCİLİĞİ

VEKİLİ :

DAVALI :

VEKİLİ :

KONU : İtirazın İptali ile Takibin Devamına ve % 20 dan Az Olmamak
Kaydıyla İcra İnkar Tazminatına Hükmedilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR :

Davalı aleyhine,müvekkilim tarafından, bugüne kadar ödenmeyen, birikmiş aidat,ortak gider,ek ödeme ve katkı payı alacağının tahsili amacıyla ………….İcra Müdürlüğü 2012/………. E. Sayılı dosya ile ilamsız takiplerde haciz yolu ile icra takibi başlatılmış olup,borçluya gönderilen ödeme emri 01.07.2012 tarihinde tebliğ edilerek,yasal süresi içinde borçlu davalı tarafından dosyaya itiraz edilerek takip durmuştur.Haksız,mesnetsiz ve kötüniyetli olarak yapılan itirazın iptali gerekmektedir.

ŞÖYLE Kİ :

1-Davalı …………….. Apartmanında kat malikidir.
2-Söz konusu apartmanın yönetim kurulunun kararları gereği,ortak gider,aidat,ek katkı ödemeleri vs. gibi ödemeler, mülkiyet sahipleri veya kiracıları tarafından koşulsuz şartsız ödenecek olup,bu husus tüm kat maliklerince onaylanarak imza altına alınmıştır.
3-Kat Mülkiyeti Kanunumuzun Ortak Giderlere katılmayı düzenleyen 72. maddesinin 3.bendinde “Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.” denilmiştir.
4-Her ne kadar borçlu itirazında dairesini alacaklıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı kullanamadığını ve zararları olduğunu beyan etmişse de söz konusu durum ayrı bir dava konusu olduğundan ve ilgili yasa ve yönetim kurulu kararı gereği; aidat,ortak gider vs. gibi ödemelerin sorumluluğundan kurtulamayacaktır.
5- Borçlu ,borca itiraz ederek,borç ödemekten kaçınmaya çalışmaktadır.
6-Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

TALEP VE SONUÇ :
Yukarıda açıklanan nedenlerle ;
1- Borçlunun İTİRAZININ İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA ,
2- % 20 den az olmamak kaydıyla İCRA İNKAR
TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİNE,
3- Yargılama giderleri ile ÜCRETİ VEKALETİN karşı tarafa YÜKLETİLMESİNE,

Karar verilmesini, müvekkilimiz adına bilvekale saygılarımızla arz ve talep ederiz.30.08.2012

Adıve Soyadı
İmza.

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat