T.C YARGITAY

6.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 11081

Karar: 2000 / 285

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: İhtiyaçlının her ne kadar Gelibolu’da oturduğuna dair ikametgah ilmuhaberi ibraz edilmiş ise de bu ilmuhaber dosya içeriğine aykırı düştüğünden kabul edilemez. 6570 sayılı yasa zorunlu ve samimi ihtiyacı tahliye nedeni kabul etmiştir. İhtiyaçlı Turgutlu’da oturduğuna ve orada çalıştığına göre zorunlu ve samimi bir ihtiyacın varlığı kabul edilemeyeceğinden davanın reddine karar vermek gerekir.(6570 S. K. m. 7)

Dava: Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tahliye davasına dair karar davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Dava işyeri ihtiyacı nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir. Mahkeme mecurun tahliyesine karar vermiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Tahliye Davası

Davacılar vekili davacıların murisi ile davalının murisi arasındaki sözleşmeye göre davalının kiracı olduğunu dava konusu yerde davacı Ü U kocasının kahvehane çalıştıracağından davalının dava konusu yerden tahliyesini istemiştir.

Davalı vekili davanın süresinde olmadığını davacı Ü’ın kocasının Turgutlu’da ikamet etmekte olduğunu ihtiyacının samimi olmadığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkeme ihtiyacı samimi görerek kiralananın tahliyesine karar vermiştir.

İhtiyaçlının Turgutlu’da oturduğu ve P Makine Sanayi ve Ticaret Şirketi’nde çalıştığı dinlenen tanık beyanlarından dosya içindeki belgelerden ve tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır.

İhtiyacının Samimi Olması Gereği

İhtiyaçlının her ne kadar Gelibolu’da oturduğuna dair ikametgah ilmuhaberi ibraz edilmiş ise de bu ilmuhaber dosya içeriğine aykırı düştüğünden kabul edilemez. 6570 sayılı yasa zorunlu ve samimi ihtiyacı tahliye nedeni kabul etmiştir. İhtiyaçlı Turgutlu’da oturduğuna ve orada çalıştığına göre zorunlu ve samimi bir ihtiyacın varlığı kabul edilemeyeceğinden davanın reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

Sonuç:  Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile HUMK’nun 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA ve istek halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine 25.1.2000 tarihinde  oybirliği ile  karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat