İştirak Nafakasının Arttırılması Dilekçe Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İştirak Nafakasının Arttırılması Dilekçe Örneği

……………….AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI :…………………………………………….

DAVACI VEKİLİ :………………………………….

DAVALI :……………………………………………

DAVA KONUSU : İştirak nafakasının aylık ………………………-(……………………) TL’ye çıkarılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR :

1. Müvekkilem ……………………… ile davalı …………………………., mahkemesinin vermiş olduğu …/…/…… tarih …………/….. esas ve ………./…………. karar sayılı karalı ile boşanmışlar ve bu boşanma kararı kesinleşmiştir.

2. Söz konusu kararda mahkemeniz müşterek çocukların ikisini müvekkileme bırakmış ve bunların her birine ………………- (………………….) TL olmak üzere toplam ………………….-(……………………….) TL iştirak nafakası bağlamıştır.

3. Çocukların büyümeleri ve birinin okula başlaması nedeniyle ……………..-(………………..) TL çocukların ihtiyaçlarının karşılanması açısından çok düşük gelmektedir.

4. İş bu nedenlerle iştirak nafakasının artırılmasına ilişkin dava açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : Medeni Kanun ve ilgili sair mevzuat

SUBUT DELİLLER : Mahkeme kararı, çocukların okul kaydı örneği, ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle, talebimizin kabulü ile iştirak nafakasının çocukların her biri için ………………………..-(…………………………) TL olmak üzere toplam ……………………..-(…………………….) TL’ye çıkartılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.……/……/……

Davacı Vekili
Av…………….

EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği,
2.) Okul kaydı örneği

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat