İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

……………………..AİLE MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

DAVACI:…………………….

VEKİLİ : Av………………..

DAVALI :Hasımsız

KONU : Bekleme süresinin kaldırılması(İdet müddetinin kaldırılması)

AÇIKLAMALAR :

1. Müvekkile ……… ile eşi …….., ……. Aile Mahkemesinin 20…/……. Esas ve 20…/…… Karar sayılı dosyası ile …/…/20…
tarihinde boşanmışlardır. Boşanma kararı kesinleşmiş ve karar nüfusa işlenmiştir.

2. Şimdi ise müvekkile bir başkası ile evlenmek istemektedir. Gebe değildir. 300 günlük bekleme süresinin kaldırılması için zorunluluk doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : MK, HMK ve İlgili mevzuat

DELİLLER : Nüfus Kayıtları, boşanma ilamı, doktor raporu, ikamesi mümkün her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerden ötürü inceleme yapılarak;

Müvekkile hakkında Medeni Kanunun ilgili maddesi gereğince zorunlu olan 300 günlük bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/…../20….

Davacı Vekili
Av. ……..

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat