İstinafa Başvuru Dilekçesi

0
726

İstinafa Başvuru

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

…  CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN KATILANIN;

ADI VE SOYADI                                         :

TC KİMLİK NUMARASI                          :

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                                         :

ADRES                                                         :

MAĞDUR/MÜŞTEKİ                                 :

ADI VE SOYADI                                         :

TC KİMLİK NUMARASI                          :

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                                         :

ADRES                                                         :

SUÇ VE SUÇ TARİHİ                                 :

TALEBİN KONUSU                                   : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarih ve

                                                                      …/… E., …/…K. Sayılı Kararını katılan sıfatıyla

                                                                     istinaf istemimizdir.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                     : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                       : Sanık … hakkında, kasten öldürme suçuna ilişkin olarak ……. Ceza Mahkemesi’nde …/…/… tarihinde dava açılmış ve mahkemenin …/… E. …/… K. sayılı kararıyla sanık hakkında … yıl … ay hapis cezasına …/…/.. tarihinde hükmedilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;

1-) Müvekkilimiz …/…/… tarihli duruşmaya katılan sıfatıyla katılma isteminde bulunmasına rağmen …. Mahkemesi’nce talebi reddedilmiştir. (EK-1)

2-) Bu nedenle ilgili mahkeme kararına dair katılan sıfatıyla istinafa başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    :  5271 S. K. m. 258, 260, 273

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

  • Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle katılan sıfatıyla müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

EKLER                                             :

1-) …. Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

                                                                    İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN
KATILAN VEKİLİ

Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınan makaleler kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...