İstinafa Başvuru

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

…  CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN KATILANIN;

ADI VE SOYADI                                         :

TC KİMLİK NUMARASI                          :

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                                         :

ADRES                                                         :

MAĞDUR/MÜŞTEKİ                                 :

ADI VE SOYADI                                         :

TC KİMLİK NUMARASI                          :

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                                         :

ADRES                                                         :

SUÇ VE SUÇ TARİHİ                                 :

TALEBİN KONUSU                                   : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarih ve

                                                                      …/… E., …/…K. Sayılı Kararını katılan sıfatıyla

                                                                     istinaf istemimizdir.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                     : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                       : Sanık … hakkında, kasten öldürme suçuna ilişkin olarak ……. Ceza Mahkemesi’nde …/…/… tarihinde dava açılmış ve mahkemenin …/… E. …/… K. sayılı kararıyla sanık hakkında … yıl … ay hapis cezasına …/…/.. tarihinde hükmedilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;

1-) Müvekkilimiz …/…/… tarihli duruşmaya katılan sıfatıyla katılma isteminde bulunmasına rağmen …. Mahkemesi’nce talebi reddedilmiştir. (EK-1)

2-) Bu nedenle ilgili mahkeme kararına dair katılan sıfatıyla istinafa başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    :  5271 S. K. m. 258, 260, 273

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

  • Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle katılan sıfatıyla müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz.

EKLER                                             :

1-) …. Mahkemesinin …/… E. …/… K. sayılı ilamı.

                                                                    İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN
KATILAN VEKİLİ

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat