Ceza Davası İstinafa Başvuru

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

Sunulmak Üzere

…  CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN SANIĞIN;

ADI VE SOYADI                                       :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                                        :

VEKİLİ                                                       :

ADRES                                                         :

MAĞDUR/MÜŞTEKİ                               :

ADI VE SOYADI                                        :

TC KİMLİK NUMARASI                        :

ADRES                                                         :

VEKİLİ                                                        :

ADRES                                                         :

SUÇ VE SUÇ TARİHİ                               :

TALEBİN KONUSU                                  : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… Tarih ve …/… E., …/…K. Sayılı Kararın İstinaf  İstemi.

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ                  : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                     : Müvekkilimiz … hakkında, kasten öldürme suçuna ilişkin olarak ……. Ceza Mahkemesi’nde …/…/… tarihinde dava açılmış ve mahkemenin …/… E. …/… K. sayılı kararıyla müvekkilimiz sanık hakkında … yıl … ay hapis cezasına …/…/.. tarihinde hükmedilmiştir.

İSTİNAFA BAŞVURU NEDENLERİ VE AÇIKLAMALAR;

 1. A) USUL YÖNÜNDEN :

 • Tanık listemizde (EK-1) de ismiyle adresi yer almakta olan tanık … …’nın …/…/… tarihli duruşmada ifadesine başvurulmasına karar verilmesine rağmen sonraki duruşmalarda tanığın ifadesine başvurulmayarak, bu kararın gereğinin yerine getirilmediği anlaşılmıştır.
 • Esaslı işlemlerin yapıldığı …/…/… tarihli duruşma tutanağının bir, iki ve 3. sayfalarının zabıt katibi tarafından imzalanmaması (EK-2) suretiyle CMK’ nın 219/1. maddesine aykırı davranılmıştır.
 • Suç tarihinde 15-18 yaş grubunda bulunan müvekkilim hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Yasası’nın 35/1. maddesi uyarınca sosyal inceleme yaptırılıp raporunun aldırılmaması ve aynı maddenin 3. fıkrası gereğince sosyal inceleme raporu aldırılmama nedeninin gerekçeli kararda tartışılmamış olması ilk derece mahkemesi yargılamasında eksik inceleme ile karar verildiğini göstermektedir.

 1. B) ESAS YÖNÜNDEN :

 • Maktulün, müvekkilimiz sanığa elindeki bıçakla saldırdığı sırada müvekkilimizin maktulün elinden bıçağı almaya çalışırken, müvekkilimizin …/…/… tarihli Adli Tıp raporunda (EK-3) da sabit olmak üzere, ilk saldırının maktül tarafından gerçekleştirilmesi ve müvekkilimizin yaralanması hususunun 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükümleri çerçevesinde incelenmemesi hukuka aykırı olmakla beraber, adil yargılanma hakkının da ihlalini teşkil etmektedir.
 • Maktul ile müvekkilimiz arasında yaşanan olay sonucu; maktul henüz ağır yaralıyken anında müdahale edip maktulü en yakın hastaneye yetiştiren (EK-4) müvekkilimiz hakkında daha az cezaya hükmedilmesi hususunun yeterli ve hukuki bir gerekçe gösterilmeden ve karar yerinde tartışılmadan uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi hukuka aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER                              : 5271 S. K. m. 219, 280 – 5237 S. K. m. 29 – 5395 S. K. m. 35

SONUÇ VE İSTEM                                                : Yukarıda belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle re’sen nazara alınacak hususlar dikkate alınarak;

 • Mahalli ilk derece mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya aykırı hususlarının belirttiğimiz sebep ve gerekçelerle müvekkilimiz lehine ortadan kaldırılmasına,
 • Müvekkilimiz hakkında TCK ilgili maddelerinin tatbik edilerek beraatine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

EKLER                                                        :

 • Tanık Listesi
 • Zabıt katibi tarafından imzalanmayan …/…/… tarihli duruşma tutanağı
 • Adli Tıp raporu
 • Hastane kayıt raporu

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN

   SANIK VEKİLİ

 1. (…)

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat