İstikhak İddiasına İtiraz

İlgili Yasa

  1. Borçlunun zilyedliği:
  2. Hazırlık Safhası:

İCRA VE İFLAS YASASI MADDE 96- Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının mülkü veya rehni olarak gösterdiği yahut üçüncü bir şahıs tarafından s mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edildiği takdirde, icra dairesi bunu haciz ve icra zabıtlarına geçirir ve keyfiyeti iki tarafa bildirir.

İcra dairesi aynı zamanda istihkak iddiasına karış itirazları olup olmadığını bildirmek üzere alacaklı ve borçluya üç günlük mühlet verir. Sükutları halinde istihkak iddiasını kabul etmiş sayılırlar.

Malın haczine muttali olan borçlu veya üçüncü şahıs, ıttıla tarihinden «ibaren yed gün içinde istihkak iddiasında bulunmadığı takdirde, aynı takipte bu iddiayı ileri sürmek hakkını kaybeder. İstihkak iddiasının yapıldığı veya istihkak davasının açıldığı tarihte istihkak müddeisi ile birlikte oturan kimseler yahut bu şahısların iş ortakları, iddianın yapıldığı tarihte veya istihkak davası “”nci maddenin 9’ncu fıkrası gereğince açılmışsa davanın açıldığı tarihte malın i-iczine ıttıla kesbetmiş sayılırlar.

İstikhak İddiasına İtiraz Açıklama

Borçlu, elinde bulunan bir malı başkasının malı yahut rehni olarak gösterirse, icra dairesince bu durum; haciz tutanağına ve icra takip dosyası tutanaklarına yazılır, ayrıca bu husus alacaklı ve borçluya tebliğ olunur. Bunun gibi 3.bir şahıs tarafından haczolunan mal üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia edilirse yine bu husus icra *e haciz tutanağına yazılacak ve iki tarafa tebliğ olunacaktır.

Alacaklı ve borçluya çıkarılacak tebligatta istihkak iddiasına karşı itirazlarını vermeleri için 3 günlük süre verildiği de yazılacaktır.  Bu süre içinde itiraz yapılmamışsa alacaklı ve borçlu istihkak iddiasını kabul etmiş sayılacaklardır.

Haczolunan mal, eşyanın haczolunduğunu öğrenen borçlu yahut 3 .kişi öğrenme gününden itibaren 7 gün içinde istihkak iddiasında bulunmadıkları takdirde, aynı icra takibinde artık aynı iddiayı ileri süremiyeceklerdir. Zira bu süre hak düşürücü süredir.

İstihkak iddiasının ileri sürüldüğü veya istihkak davasının açıldığı günde istihkak iddia edenle birlikte oturanlar veya bunların iş ortakları, iddianın ileri sürüldüğü günde veya istihkak davasının açıldığı günde malın (eşyanın) haczedildiğini öğrenmiş sayılacaklardır. Bu durum (İİY’nm 97.maddesinin 9.fıkrasına göre açılan istihkak davalarında söz konusudur).

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat