İstihkak Davası Nasıl Açılır?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İstihkak Davası Nasıl Açılır?

İİY’sımn 97 ve 97/a ve 98’nci maddeleri yukarıda gösterilmiştir.

Borçlunun elindeki taşınır veya taşınmaz mal üzerinde mülkiyet iddiası istihkak davasının konusudur. Malı haczedilen üçüncü kişi, malın kendisine ait olduğundan söz ederek haczi öğrendiği günden itibaren 7 gün içinde istihkak davası açabilir. Bundan başka, istihkak iddiasında bulunup da iddiası tetkik merciince reddolunmuşsa bu red kararının kendisine bildirim gününden itibaren de 7 gün içinde davayı açmak hakkına sahiptir.

Yasa koyucu istihkak davasını kabul etmekle üçüncü kişiyi korumak istemiştir.

İstihkak davası açılmasıyla icra takibinin geriye bırakılmasına karar verilir ve sonuçta dava reddolunursa, alacağın % 40’ndan az olmamak üzere davacıdan tazminat alınmasına da karar verilecektir.

Davanın reddi halinde, bu kararı temyiz eden istihkak davacısı, icra müdürlüğünden İİY’sının 36’ncı maddesi uyarınca süre (mühlet) isteyebilecektir.

İstihkak davası haklı bulunur ve alacaklının veya borçlunun kötüniyeti anlaşılırsa, haczolunan malın, eşyanın değerinin % 15’nden az olmamak üzere, itiraz eden alacaklı veya borçludan tazminat alınmasına esas dava ile birlikte hükmolunacaktır.

koca hakkında yapılmış bir hacizde karı, şahsi (kişisel) malları üzerindeki haklarını MY’nın 160’ncı maddesi hükmüne gerek kalmadan kendisi takip edebilecektir. Yani burada evlilik birliğinde karının koca’nın hakkında takip yapamıyacaktır hükmü geçersiz olacaktır.

İstihkak davasına karşı, alacaklı (haczi yaptıran) karşılıklı olarak iptal davası açabilecektir. İstihkak davası ile karşılıklı (mütekabil) davada deliller hâkimlikçe serbestçe takdir olunacaktır.

İstihkak davaları basit usulü muhakemeye bağlıdır, ivedilikle, öncelikle karara bağlanır.

İstihkak Davası Görevli Mahkeme

İcra Tetkik Mercii.

İstihkak Davası Yetkili Mahkeme

 1. İcra takibinin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu tetkik mercii.
 2. Veya malın bulunduğu yer tetkik mercii.

İstihkak Davası Davacı

Hacizli malın kendisine ait olduğunu iddia eden kişi veya kişiler (örneğin iştirak halinde mülkiyete konu tüm paydaşları gibi).

İstihkak Davası Davalı

 1. Alacaklı,
 2. Borçlu (hacizde malın davacıya ait olduğunu söylememesi halinde).

İstihkak Davası Dava Açma Süresi

Dava; haczin Öğrenildiği günden itibaren (7) gün içinde açılmalıdır. Süre geçirildikten soma açılan dava dinlenmez. Zirak hak düşürücüdür.

Bunun gibi, istihkak iddiasında bulunulmuş olup da. iddia reddolunmuşsa red kararının bildiriminden itibaren yine 7 gün içinde dava açılmalıdır. Açılmazsa artık bir daha dinlenilemez.

İstihkak Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Bu tür davalar basit yargılama usulüne göre çözümlenir.
 2. Taraflara uslun açıklamalı çağrı kâğıdı çıkarılır, taraflardan birisi gelmese bile duruşma yapılır.
 3. Genel mahkemelerden görevsizlik kararıyla gelen davaların görevsizlik kararının kesinleştiği günden itibaren 10 gün açılıp açılmadığı araştırılacaktır.
 4. İcra takip dosyası getirtilecektir.
 5. Kamu alacağından dolayı yapılan hacizler nedeniyle istihkak davası İcra Tetkik Merciinde görülmeyecektir. Genel mahkemelere davanın açılması gereklidir.
 6. Davanın 7 günlük süre içinde açılıp açılmadığı araştırılacaktır. Süresinde açılmayan dava dinlenmiyecektir.
 7. Dava her türlü delille ispatlanabilir. (Örneğin; tanık, fatura, senet, ruhsat, resmî belge veya makbuzla ispatlanabildiği gibi taraflar birbirlerine yemin de teklif )
 8. Hâkim; delilleri özgürce değerlendirecektir. Doğrudan doğruya taraflardan birisine yemin tekliflinde de bulunabilecektir.
 9. Vekâlet ücreti nisbi tarife üzerinden takdir olunacaktır. (Örneğin: alacağın değeri 5.000.-TL ise, 500.-TL vekâlet ücreti gibi.)
 10. Dava kabul edildiği takdirde, nisbi harç alınacaktır. Örneğin: (3.000.-TL) kadar %o 20, (3.000.-TL’ dan fazlası için %o 30 nisbi harç alınacaktır. Dava reddolunduğu takdirde (maktu) red harcı alınması yoluna gidilecektir.
 11. Dava kabul olunduğu takdirde, harç, masraf ve vekâlet ücreti davalıdan reddolunduğu takdirde davacıdan alınacaktır.
 12. Eğer istihkak davası sebebiyle takibin geriye bırakılmasına karar verilmişse ve istihkak davası da reddolunmuşsa, alacaklı yararına alacağın % 40’ndan az olmamak üzere tazminat takdir edilir ve bu miktarın davacıdan alınması yoluna gidilir.
 13. Dava sabit olduğu takdirde, alacaklı (istihkak iddiasına itiraz eden) veya kötü niyetli olduğu anlaşılacağından hacizli malın değerinin % 15’nden az olmamak üzere alacaklı veya borçludan tazminatın alınmasına ve davacıya verilmesine karar verilecektir.
 14. Alacaklı hacizli malın kötü niyetle istihkak davacısına satıldığını karşılık dava açarak ileri sürülebilir. Karşılık dava iptal davası şeklinde alacaktır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat