Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Hangisidir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Hangisidir?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 99- Haczedilen ve borçlunun elinde olmayıp da üzerinde mülkiyet veya rehin hakkı iddia eden üçüncü bir şahsın nezdinde bulunursa icra memuru, o şahıs aleyhine Tetkik Merciine müracaat için alacaklıya yedi gün mühlet verir. Bu mühlet içinde Merci Hâkimliğine dava ikame edilmezse üçüncü şahsın iddiası kabul edilmiş sayılır.

MADDE 360- Haczedilen mallar başka bir yerde bulunduğu takdirde satış, istinabe suretiyle yapılır. Arttırma ve ihaleye mütedair ihtilâflar istinabe olunan icra Dairesinin tâbi bulunduğu Tetkik Merciinde hallolunur.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Açıklama

Haczedilen mal veya eşya borçlunun elinde olmayıp da üçüncü bir kişinin elinde ise, İcra Müdürü Tetkik Merciine başvurması için alacaklıya 7 günlük bir önel (mühlet) verir. Alacaklı bu 7 gün içinde üçüncü kişi hakkında dava açmazsa, o kişinin iddiasını kabul etmiş sayılır. Bu takdirde haciz kalkar.

Alacaklı 7 gün içinde dâva açarsa dâva sonucuna göre hacizli mal veya eşyanın borçluya ait olduğuna karar verilebilir. Burada İİY’nın 97.maddesi uygulanacaktır. Ancak, dâva açma külfeti alacaklıya verilmiştir. Tıpkı üçüncü kişinin açacağı istihkak davasındaki yargılama usulü ve gözönünde tutulacak hususlar burada da geçerlidir.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Görevli  Mahkeme

İcra Tetkik Mercii.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Yetkili Mahkeme

 1. İcra takibinin yapıldığı İcra Müdürlüğünün bağlı olduğu Tetkik Mercii, veya;
 2. Malın bulunduğu yer Tetkik Mercii.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Davacı

İcra takibi yapan alacaklı.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Dâvâlı

 1. Haczedilen malı elinde bulunduran üçüncü kişi,
 2. Borçlu.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Dâva Açma süresi

Haczedilen mal veya eşyanın üçüncü kişice mülkiyet iddiasından itibaren (bu iddianın öğrenildiği günden itibaren) 7 gün içinde dâva açılmalıdır. Süre geçirildikten sonra açılan dâva dinlenmeyecektir.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Dâva Açma Koşulları

 1. Borçluya ait mal borçlu elinde bulunmaması,
 2. Bu mal haczedilmeli,
 3. İcra Müdürlüğünce alacaklıya dâva açılması için 7 günlük önel verilmeli,
 4. Alacaklı malm borçluya ait olduğundan söz ederek bu süre içinde Tetkik Merciine başvurmalıdır.

Hacizli Malın Üçüncü Kişinin Elinde Bulunması Halinde Açılacak Dava Gözönünde  Tutulacak Hususlar

 1. Dâva, sasit yargılama usulü uygulanarak çözümlenir. Tarafları Usulün 509, 510’ncu maddeleri uyarınca açıklamalı çağı kâğıdı çıkarılır ve duruşmaya çağrılır. Taraflardan birisi gelmezse, onun 3’okluğunda duruşma yapılır.
 1. İstihkak dâvasında dâvayı açan üçüncü kişidir. Burada ise dâvayı açan alacaklıdır. Üçüncü kişinin elindeki haczedilen malın üçüncü kişiye ait olmayıp borçluya ait olduğunu ispatlayacaktır.
 2. Dâva her türlü delille ispatlanabilir.
 3. İcra takip dosyası getirtilir, hacizli mal için alacaklıya 7 günlük önel verilmiş olup olmadığı araştırılır. Yani davanın süresinde açılıp açılmadığı saptanacaktır. Süresinde açılmayan dâva esasa girilmeden reddolunacaktır.
 4. İstihkak davalarındaki usul burada da uygulanacaktır. Bu nedenle fazla açıklama yapılmamıştır.
 5. Dâva haklı olduğu takdirde, hacizli malın borçluya aidiyetine karar Karar kesinleşince, üçüncü kişi elindeki mal borçlunun olduğu cihetle İcra Müdürlüğünce alacaklı satışı isterse satılabilir.
 6. Dâva sabit olmadığı takdirde reddolunacaktır. Bu takdirde de hacizli malın üzerinden haciz kalkacaktır, alacaklı artık bu mal üzerinde hak ileri süremiyecektir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat