İstihkak İddiasının Reddi Halinde Dava Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
İCRA DAİRESİ                :
DOSYA NO                     :                     Esas
 
DAVACI
(ÜÇÜNCÜ KİŞİ)              :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALILAR                    :1-(ALACAKLI)
2-(BORÇLU)
 
VEKİLİ                           :
 
D.KONUSU                     :Mülkiyeti müvekkile ait                    malların alacaklı tarafından haczettirilmesi sebebiyle İstihkak davasıdır.
 
OLAYLAR                        :
1-Borçlu …………… borcundan dolayı  yapılan yukarıda dosya numarasını belirttiğimiz icra takibinde müvekkilin …………………..  malı haciz edilmiştir.
2-
3-Haciz edilen mallarla borçlunun herhangi bir ilgisi yoktur. Müvekkile ait malların haciz edilmesi dolayısıyla İcra dairesinin  …………. esas sayılı dosyasına ……….. tarihli dilekçe ile başvurarak istihkak iddiasında  bulunarak haczin kaldırılmasını talep etmiştik.
4-İstihkak iddiamıza alacaklı taraf itiraz ettiğinden Dosya İcra Memurluğu tarafından Hakimliğine gönderilmiş,Hakimliğinizde maalesef yeterince inceleme yapmadan istihkak iddiamızı reddetmiştir.
5-Bu red kararı sebebiyle süresi içerisinde işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER              :İcra dosyası             tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile;
1-Hacizli malların müvekkile aidiyetine ve üzerindeki haczin kaldırılmasına,
2-İstihkak iddiasına kötü niyetli olarak itiraz eden davalı alacaklının (ve borçlunun)%40 tazminata mahkum edilmesine,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
Eki    :
1-Onanmış vekaletname sureti,
2-Tebliğ zarfı ve pulu,
 
 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat