İstihkak Dava Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

 İstihkak Dava Dilekçesi


 
İCRA HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’ NA
 
DAVACI                    :
DAVALILAR             : 1. [ALACAKLI]

  1.                [BORÇLU]

İCRA DOSYA NO   :
DAVA                         : Haczedilen taşınabilir NOTEBOOK marka taşınabilir bilgisayarın tarafıma ait olduğunun tespiti talebidir.
OLAYLAR                 :
[HACİZ TARİHİ] tarihinde tarafıma ait NOTEBOOK marka taşınabilir bilgisayar ……… İcra Müdürlüğü tarafından ……… sayılı dosya gereği haczedilmiştir.
Haczedilen bilgisayarın tarafıma ait olduğu yönünde icra dosyasına istihkak iddiasında bulunmuş olmama rağmen, talebim İcra Tetkik Merciince reddedilerek takibin devamına karar verilmiştir.
Açıklanan sebeplerle Yargıçlığınıza başvurarak istihkak davası açmak zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ NEDENLER: İcra ve İflas Yasası 97.madde ve diğer ilgili mevzuat
DELİLLER                : İcra dosyası, fatura, tanıklar ve diğer deliller
TALEP SONUCU    : Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma sırasında arz edilecek deliller de göz önüne alınarak bilgisayar üzerindeki haczin kaldırılarak tarafıma geri verilmesine ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla dilerim.
 
 
DAVACI
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat