İsim Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır?

TCK m. 249 nedir?

İsim Değiştirilmesi Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 26- Muhik sebeplere binaen bir kimse, isminin değiştirilmesini isteyebilir. İsmin değişmesi nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

Şahsın ismi değişmekle ahvali değişmez.

Bir ismin değişmesinden mutazarrır olan kimse ıttıla gününden itibaren bir sene içinde tebdil kararma itiraz edebilir.

1587 SAYILI NÜFUS YASASI MADDE 46 – Yaş, ad, soyadı ve diğer kayıt düzeltme davaları ilgilinin oturduğu yer asliye hukuk mahkemesinde C. Savcısı ve nüfus baş memuru veya nüfus memuru huzuruyla görülür ve karara bağlanır.

Bu davalar düzeltmeyi isteyenlerle, ilgili resmi dairenin göstereceği lüzum üzerine C. Savcısı tarafından açılabilir ve dinlenecek tanıklar, resmi kayıt örnekleri ve belgelerle ispat olunur. Şu kadar ki; ilgilinin görünüşü davayı yalanlayıcı olmaması şarttır. Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre ceza mahkemelerinde yapılacak yaş düzeltmesi işlerinde de nüfus baş memuru veya nüfus memuru taraf olarak bulunurlar.

Mahkeme kararma karşı taraflar Yargıtaya başvurabilirler. Yaş, ad, soyadı ve kayıt düzeltmesi hakkındaki mahkemeden verilen karar kesinleştikten sonra ilgilinin aile kütüğüne geçirilir. Ad ve soyadının değiştirilmesi, din değiştirme suretiyle de olsa mahkeme kararıyla yapılır. Adlarını değiştirenlerin yalnız eşiyle reşit olmayan çocuklarının soyadları birlikte değiştirilir. Yaş düzeltme davası ancak bir defa açılır.

Yaş, ad, soyadı değiştirenler askerlik ödevliği içinde iseler, yapılan düzeltmeler nüfus idarelerince 15 gün içinde askerlik şubelerine de bildirir.

MADDE 47 – Meslek, sanat, din ve herhangi bir arıza sebebiyle vücuttaki şekil değişiklikleri ve bu kanunun 43.ncü maddesi gereğince nüfus kütüklerine yazılması gerektiği halde her nasılsa yazılmamış ve dayanağı belgede kalmış olan ana baba adı, doğum yeri, cinsiyet ve soyadı gibi haller ilgililerin bağlı bulunduğu daire, kurum veya işyerinden, köy veya mahalle ihtiyar kurulundan alacakları belge ile ilmühaber üzerine en büyük idare amirinin emriyle nüfus memurları tarafından aile kütüklerine işlenir.

MADDE 48 – 47’nci madde gereğince yapılan tamamlamalarla şahsi hallerde vukua gelen değişmeler, özellikle evlenme dışında doğan bir çocuğun tanınması, hakimin babalığa hükmetmesi, nesebin düzeltilmesi, evlât edinme, evlâtlık bağının kaldırılması veya bulunmuş bir çocuğun nesebinin belirmesinden ileri gelen değişikliklerle aile kütüklerine işlenen bir kaydın doğru olmadığının karar altına alınması veya kimliği belirsiz diye işaret edilen bir kimsenin kimliğinin tayin olunması gibi zaruri olan aile kütüğü düzeltmeleri ilgilinin künyesi hizasındaki düşünceler sütununa yazılır.

Ve kütüğün özel sütunlarına şehsi hal belgeleri veya dosyaları sıra numaraları konur. Aile kütüklerine şahsi hal değişikliklerinden başka bir husus kaydedilemez.

İsim Değiştirilmesi Davası İle İlgili Açıklama

Haklı nedenler olduğu takdirde ismin değiştirilmesi mahkemeden istenebilir. Haklı nedenler duruma göre değişir. İsim değiştirme davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Oturulan veya.nüfusta kayıtlı olunan yer mahkemesi de yetkili mahkeme olacaktır. Dava basit yargılama usulüne tabidir. Nüfus kayıtları getirtilip, tanık dinlenecektir. Haklı nedenlerin mevcut olup olmadığı saptanacaktır.

İsim değişikliğine karar verildiği takdirde karar özeti ilan edilecektir. İlan genel olarak en çok okunan gazetelerden birisinde yapılmaktadır. Böylece isim değişikliğini üçüncü kişilere duyurmak amaçlanmış olmaktadır.

İsim değiştirilmesinden zarar görenler, değişikliği öğrendikleri günden itibaren 1 yıl içinde itiraz davası açabilirler.

İsim değiştirilmesi davası, 1587 sayılı Nüfus Yasasının 46.ncı maddesine göre açılmışsa, duruşmada Nüfus müdüründen başka C. Savcısı da hazır bulunacaktır. Medeni Yasanın 26.ncı maddesine göre açılan isim değiştirilmesi davalarının duruşmalarında C. Savcısının huzuruna gerek yoktur.

İsim değişikliğinin nüfus kütüğüne tescili zorunludur. Buna ilişkin mahkeme kararı kesinleştiği takdirde Mahkeme Yazı işleri Müdürü doğrudan doğruya 30 gün içinde karardan beş örneği gereği yapılmak üzere mahkemenin bulunduğu yerdeki nüfus müdürlüğüne gönderilecektir.

İsim Değiştirilmesi Davası’nda Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

İsim Değiştirilmesi Davası’nda Yetkili Mahkeme

 1. Adını değiştirmek isteyenin konutu mahkemesi,
 2. Adını değiştirmek isteyenin nüfusta kayıtlı olduğu yer mahkeme yetkili

İsim Değiştirilmesi Davası’nda Davacı

 1. Adını değiştirmek isteyen kimse.
 2. Adını değiştirmek isteyen 18 yaşını doldurmamışsa, velisi veya vasisi yani yasal temsilcisi.

İsim Değiştirilmesi Davası’nda Davalı

Nüfus idaresine izafeten Nüfus Müdürü.

İsim Değiştirilmesi Davası’nda Dava Açma Koşulları

Haklı sebebi Yasa açıklamamıştır. Haklı sebebi hakim takdir edecektir. Buna göre:

 1. Davacının adının değiştirilmesinde yararı olmalı,
 2. Davacının adı, kendisini küçültücü bulunmalı, gülünç veya anlaşılmaz olmalı, söylenmesi güç bulunmalı veya karışıklığa neden olmalı.

İsim Değiştirilmesi Davası’nda Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Ad değiştirilmesi davaları basit yargılama usulüne tabidir.
 2. Dava Miras Hukukunu ilgilendirdiği takdirde, mirasçıların davalı gösterilmesi gerekir, Nüfus Yasasının 46.ncı maddesine dayanılarak dava açılmışsa, nüfus müdürü davalı olacak, ayrıca C. Savcısı da duruşmada bulunacaktır.
 3. Taraflar açıklamalı davetiye ile duruşmaya çağrılacaklardır. Gelmeyen davalı tarafa gıyap kararı çıkarılmaz. Ancak, Nüfus müdürüne çıkarılacak davetiyede, gelmediğinde duruşma gıyabında yapılacağı hususu açıkça yazılmalıdır. Bu kayıt yoksa, kesinlikle nüfus müdürünün duruşmada hazır bulunması gerekir. Aksine durum kararın bozma sebebi olacaktır.
 4. Nüfus kayıtları ilgili nüfus müdürlüğünden getirilecektir.
 5. Adın değiştirilmesinde davacının bir menfaati bulunmalıdır. Ayrıca haklı sebep de olmalıdır. Haklı sebebi hakim takdir edecektir.
 6. Nüfus kaydı getirtilmekle birlikte davacının göstereceği tanıklar da dinlenecektir.
 7. Gerektiğinde davacı başkaca yazılı delillerle davasını ispatlayabilir. (Örneğin: kendisine gelen mektuplarda adının gösterildiği mektup zarfları, vergi kaydı, tapu kaydı vesaire gibi).
 8. Dava haklı bulunduğu takdirde adın değiştirilmesine karar verilecektir.
 9. Dava kabul edildiği takdirde, hüküm özeti ilan olunacaktır. Ne ile ilan olunacağı maddede açıklanmış değildir. Uygulamada gazete ile ilan yapılmakta, ilan edilen gazete nüshası da dosyaya takılmaktadır.
 10. Tanıkların ifadeleri alınmadan kimlikleri tespit edilecek ve ifadelen alınmadan yeminleri de usulüne uygun verilecektir.
 11. Adın değiştirilmesine ilişkin dava kabul edildiği takdirde karar kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde mahkeme yazı işleri müdürü doğmdan doğraya nüfus müdürlüğüne 5 nüsha kesinleşme kararı gönderecektir.
 12. Ad değiştirilmesi davalarının kararlarını Nüfus Müdürü ve C Savcısı temyiz edebilir.
 13. Bu tür davalarda gözönünde tutulacak en önemli husus, adın değiştirilmesinde mutlaka davaanm haklı olup olmadığının tespitidir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat