Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar

MEDENİ YASA MADDE 648 – Bir kimse başkasının inşaat levazımatıyla kendi arsası üzerine yahut kendi levazımatıyla başkesımn arsası üzerine bina yapmış olsa, bu levazım, arsanın mütemmim cüzü olur. Şu kadar ki levazım, malikin rızası olmaksızın alınıp kullanılmış ise kal’i fahiş bir zararı müeddi olmadıkça maliki anı kal ile istirdadını talep edebilir ve masarifi arsa sahibine ait olur.

Eğer bina arsa sahibinin rızası olmaksızın levazım sahibi tarafından yapılmış ise kal’i fahiş bir zararı müeddi olmadıkça arsa sahibi kal’ini isteyebilir ve masarifi levazım sahibine ait olur.

MADDE 649 ~ Ebniye kal olunmadığı takdirde arsa sahibi inşaat levazımına mukabil muhik bir tazminat vermeğe mecburdur. Arsa sahibi inşaatı suiiniyetle yapmış ise diğer tarafın bütün zararını tazmin ile mahkum edilebilir.

MADDE 650 – Binanın kıymeti açıkça arsanın kıymetinden ziyade ise hüsnüniyetle hareket eden levazım sahibi muhik bir tazmlnet mukabilinde mecmuunun mülkiyetinin kendisine verilmesini isteyebilir.

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Açıklama

Bir kimse kendi malzemesi ile başkasının arsasına inşaat yaparsa, arsa sahibinin izni olmadığı ve inşaatın kaldırılmasında fazla bir zarar husule gelmediği takdirde, arsa sahibi inşaatın kaldırılmasını isteyebilir. Başkasının malzemesi ile kendi taşınmazına inşaat yapan kimseye karşı da malzeme sahibi, dava açabilir. Bu halde de malzeme sahibinin izni alınmamışsa, inşaatın kaldırılması fazla bir zararı doğurmadığı takdirde inşaatın kaldırılması talep edilebilir.

Yıkma ve diğer masraflar binayı yani inşaatı yapana ait olur. Zira, yapan kendi hatasına katlanmalıdır.

Taşınmaz el değiştirmiş ise. o takdirde artık yeni malikten malzemeyi geri istemek mümkün geğildir. Mal sahibinin tazminat istemek hakkı vardır.

Eski malikten de uğradığı zararların tazmini dava edebilir.

Malzemenin aynen geri alınabilmesi yoluna gidebilmek için yıkımın fahiş (aşırı) bir zarara duçar olmaması yani yol açmaması zorunludur.

Kamu malı üzerinde bulunan muhtesatla ilgili uyuşmazlıklarda Medeni Yasanın yukarda açıklanan 648 inci maddesinin uygulama yeri yoktur.

Yapı sahibinin zararını önlemek için arsa sahibinine yapanın mevcut (kaim) değerim vererek binayı alıp almıyacağı mahkemece sorulacaktır. Arsa sahibi almayı kabul ederse, değerini ödemek koşuluyla binaya sahip olmasına karar verilecektir. Aksine tutumu karşısında da, yıkım isteği reddolunacaktır.

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Görevli Mahkeme

Dava kıymetine göre belirlenir. Arsa ve inşaatın kıymeti …… liradan fazla ise asliye hukuk; ….. lira veya daha az ise sulh hukuk mahkemesi görevli mahkemedir. Ancak, …..’den itibaren bu değer …. lira olacaktır.

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Davacı

 1. (İnşaat sahibi davalı olduğu takdirde) Arsa sahibi
 2. (Arsa sahibi davalı olduğu takdirde) inşaat sahibi
 3. (İnşaat ve arsa sahibi davalı olduğu takdirde) levazım sahibi

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Davalı

 1. İnşaat sahibi (Arsa sahibinin davacı olduğu hallerde).
 2. Arsa sahibi (İnşaat sahibinin davacı olduğu hallerde).
 3. İnşaat ve arsa sahibi (levazım sahibi davacı olduğu hallerde).

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Dava Açma Koşulları

 1. Başkasının malzemesi ile kendi arsası üzerine bina yapan kimse, malzeme sahibinin iznini almamış ve binanın yıkılması aşırı bir zarara sebep olmamalı.
 2. Kendi malzemesi ile başkasının arsası üzerine bina yapan kimse, arsa sahibinin iznini almamış ve binanın yıkılması da aşırı bir zarar doğurmamış olmalı,
 3. İnşa edilen binamn kıymeti, arsanın kıymetinden fazla olmalı, malzeme sahibi iyiniyetle binayı yapmış bulunmalı,
 4. Ara sahibi binayı kötüniyetle yapmış ve bina yıkılamamış olmalıdır. (Not: Davanın açılma koşulu, doğacak sebebe göre değişir.)

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Başkasının malzemesi ile kendi arsası üzerine bina yapan kimse, malzeme sahibinin rızasmı almamışsa yıkılması aşırı bir zarara sebep olmadığı takdirde, malzeme sahibi binamn yıktırılması masrafı arsa sahibine ait olacaktır. Hakim, yıktırılmanın bir zarar doğurup doğurmayacağmı taşınmaz başında keşif yapmak suretiyle bilirkişiyle tesbit ettirecektir.
 2. Kendi malzemesi ile başkasının arsası üzerine bina yapan kimse, arsa sahibinin iznini almamışsa, binanın yıkılması aşırı bir zararı doğurmazsa bu takdirde de, arsa sahibi, pinanın yıktırılmasını istiyebilir. Yıktırılma masrafı binayı kendi malzemesiyle yapan malzeme sahibine aittir. Yine, yıktırılmanın aşırı bir zararı doğurup doğurmayacağı hususunda hakim, keşif yapacak ve bu durumu bilirkişiye tesbit ettirecektir.
 3. İnşa edilen binanın kıymeti arsanın kıymetinden fazla ise, malzeme sahibi iyi niyetle binayı yapmışsa, arsa bedelini tazminat olarak arsa sahibine vermek suretiyle arsa sahibi alej’hine arsanın namına tescili davasını açabilir. Bu takdirde, mahkeme yine, keşifle binamn kıymeti ile arsanın kıymetini bilirkişiye tesbit ettirecektir. Arsa kıymeti binanın kıymetinden fazla olduğu tahakkuk ettiği takdirde, arsa sahibi, malzeme sahibine binanın kıymetini ödemekle yükümlü olacaktır. (MY. 649, 650)
 4. Arsa sahibi binayı kötü niyetle yapmış ise bu bina yıkılamıyorsa, malzeme sahibinin zararını tanzim edecektir. Eğer bina malzeme sahibi tarafından kötü niyetle yapılmış ise ve yıkılamıyorsa, bu takdirde de, arsa sahibi malzeme için malzeme sahibine, malzeme kıymetinin en azını verebilecektir (MY. 649)
 5. Hakim, davacı ve davalıdan, iyi niyet ve kötüniyet durumlarını ispatlamasını

Başkasının Arsası Üzerine Yapılan İnşaat Dolayısıyla Açılan Davalar Dava Türleri

 1. Başkasının malzemesi ile kendi arsasına inşaat yaptırmaktan doğan davalar.
 2. Başkasının arsasına kendi malzemesi ile inşaat yaptırmaktan doğan davalar.
 3. Başkasının malzemesi ile başkasının arsasına inşaat yaptırmaktan doğan davalar.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat